1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Son Aþama 140.Madde (2)

site Bakimda

Dr. Cüneyt MengüKim ne derse desin 10 Haziran tarihinde Irak’ýn kuzeyinde baþlatýlan bir dizi olaylarýn ana hedeflerinden birisi Irak’ta Kerkük bölgesi için 140. Maddenin uygulanmasý ile þehrin Kürtleþtirilmesi, Telafer ve diðer Türkmen yerleþim bölgelerindeki Türkmenleri göçe zorlayarak siyasi denklemin dýþýnda tutulmasý ve Kürdistan Yönetimi bölgesinde normal bir vatandaþ olarak hayatlarýnýn idame ettirtilmesidir. Türkmeneli bölgesini ve Türkmenlerin neden hedef alýndýðýnýn cevabý ise; baþta Irak’ýn toprak bütünlüðünü savunmalarý, Irak’ta toplumlar arasý milliyet ve mezhep farklýlýðý gözetmeden kardeþçe yaþama arzusu içinde olmalarý ve en önemlisi de çeþitli dönemlerde Kerkük meselesi ile ilgili ortaya atýlan farklý senaryolar karsýsýnda kentin Türkmen özelliði dikkate alýnarak merkezi hükümete baðlý kalmalarý veya Irak’ýn herhangi bir nedenle bölünme aþamasýna girmesi durumunda Kerkük’ün özel statüye kavuþmasýný talep etmeleridir.

Bugün Barzani, hukuksal süresi dolmuþ ve planlý bir þekilde demografik özelliði deðiþtirilmiþ Kerkük’ün 140. Madde ile KYB’ye baðlanarak oldubittiye getirmek istemektedir.

140. Madde ile ilgili olarak Kerkük’te kamuoyuna açýklamalarda bulunan ve bu isteðinin gerçekleþtirilmesi için zorlanacaðýný gören Barzani, son günlerde söz konusu maddeye iþlerlik kazandýrýlmasý için BM’nin müdahalesini istemiþtir. Aslýnda yýllardýr Türkmen temsilcileri de kentin planlý olarak deðiþtirilmiþ demografik yapýsý ile ilgili BM’nin müdahalesini talep etmiþler ve halen de devam etmektedirler. Aslýnda Türkiye’nin yüksek menfaatlerini zedeleyen ve Kerkük’ün kaderiyle ilgili siyasi stratejik hedeflerini içeren 140. Maddenin temelleri, 11 Mart 1970 tarihinde ilan edilen Kerkük Özerk Bölge taslaðýnýn hazýrlanmasýnda atýlmýþtýr. O dönemde KDP ile Merkezi Hükümet arasýnda yapýlan görüþmelerde, Kerkük’ün durumu ve peþmergelerin elinde bulunan aðýr silahlarýn teslimi sorun teþkil etmiþtir

Baðdat Yönetimi özerk bölge içerisinde sadece Erbil, Süleymaniye ve Duhok þehirlerinin yer almasýný isterken KDP ise Kerkük þehrinin de bölge içerisinde yer almasýný ýsrarla talep etmiþlerdir. Bunun üzerine aynen 1923 Lozan’da olduðu gibi (taraflar farklý olmakla birlikte sistem ayný) 11 Mart 1970 tarihinde ilan edilen özerk bölge beyannamesinde Kerkük meselesi üzerinde bir anlaþma saðlanamadan daha sonra yapýlacak görüþmelere býrakýlmýþtýr. Baþlangýçta Kerkük’ün demografik yapýsýnýn tespiti için nüfus sayýmý üzerinde durulmuþtur. Ancak daha sonra her iki taraf sonuçlarýn Türkmenlerin lehine sonuçlanacaðýndan referandum formülü üzerinde anlaþmýþtýr. Böylece Türkmenlerin yoðun bulunduðu bölgelerin kaderi ile ilgili olarak Türkmenler iki taraftan birini seçmek zorunda býrakýlmýþtýr. Ancak þu ana kadar ne sayým yapýldý ne de referanduma gidildi. Eðer bu sayým o zaman yapýlabilseydi Kerkük’ün bir Türkmen þehri olduðu resmen tescil edilecek ve bugünlere kadar devam eden bu tartýþmalar da olmayacaktý.


Konu ile ilgili olarak hem Baðdat ve hem de KDP Yönetimleri tarafýndan Türkmenlerin görüþlerini ve tutumlarýný almak amacýyla Baðdat’ta yerleþik Türkmen Kardeþlik Ocaðý yetkilileri ile bir dizi görüþmeler baþlatýldý. Türkmen Kardeþlik Ocaðý yetkilileri ile 2 aylýk süre içerisinde farklý zamanlardaki görüþmelerde; KDP’nin üst düzey kurmaylarý, Baðdat Yönetimi Devrim Komuta Konseyi üyesi ve daha sonra Dýþiþleri Bakanlýðý görevine getirilen Murtaza Al Hadisi katýlmýþtýr.Her iki tarafta Kerkük ve o dönem özerk bölge kapsamýna giren diðer Türkmen bölgelerinde yaþayan Türkmenleri, Türkmen Kardeþlik Ocaðý kanalý ile kendi taraflarýna çekmeye çalýþtýlar. Türkmenler, sunulan öneriler karþýsýnda bir ara tereddüt yaþadýlar. Bu arada Irak ordusunda paþa rütbesine kadar ulaþan Türkmen kökenli Ömer Ali Paþa, Türkmen Kardeþlik Ocaðýnýn kültürel ve sosyal konularla ilgilenmesini talep etmiþtir. Diðer taraftan da Irak’ýn toprak bütünlüðü içerisinde Türkmenlerin de kendilerine özgü bir Özerk bölge oluþturulmasý amacýyla bir siyasi parti kurma giriþimi önerisinde bulunmuþ ancak gerçekleþtirilememiþtir.


***** Devam Edecek ****


Dr. Cüneyt Mengü
cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...