1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

GÖZDE BÝR Adam Þehit Münir Kafili

site Bakimda

Necat Kevseroðlu


Þehit, kutsal bir ülkü veya inanç uðrunda ölen kimse, veya inanç uðrunda ölmek. Ýslam dininde din uðrunda öleni de adlandýrýr.Bu anlamda ve Tanrý katýnda mertebesi yüksek bir armaðan görecekti
ölen kimse, veya inanç uðrunda ölmek. Ýslam dininde din uðrunda öleni de adlandýrýr.Bu anlamda ve Tanrý katýnda mertebesi yüksek bir armaðan görecektir.
Bu yüzden þehitler yýkanmadan ve giysileri soyulmadan gömülürler, çünkü onlarýn öldükleri kabul edilmemektedir ve sonsuca Tanrý katýnda yaþayacaklarýna inanýlmaktadýr.Ülkede, Türkmen toplumuna, Birinci Dünya savaþýndan günümüze kadar yönelik soykýrýmlar, katliamlar, suikastlar, linç olaylarý ve son dönemde de terör eylemleriyle karþý karþýya kalmýþtýr. Türkmen varlýðý, lider kadrosu, gözde insanlar ve gençleri o korkunç terör eylem planýna kurban gitmiþtir ve gidiyor, þehit ediliyorlar.Bu kutsal mertebeye 24 Haziran 2014 günü ikindi sularýnda Hacý Münir Burhan Kafili, bir terör saldýrýsý eylemine maruz kalarak, yüksek ülküsü uðrunda þahadet þerbetini içmiþtir, unutulmayanlara katýlmýþtýr.
Þehit, Münir Kafili, daha orta öðretiminde iken Türkmen milli mefkuresini milliyetçi dostlarýndan alarak ideal bir mefkure sahibi olarak milli Türkmen ideal sahibi ve idealist bir genç olarak yaþamýný bu inanç uðrunda adamýþtýr. Lise Öðrenimini bitirdikten sonra, inandýðý ülküsü uðrunda ve amacýna eriþmek ve verdiði mücadele için, eski devrik rejimin hýþmýna uðrayarak yirmi yýl cezaevinde mahpusluk geçirmiþtir.Tutsaklýk, döneminde, o uzun yýllar boyu, hep Türkmen toplumunun milli, kültürel, sosyal, ve siyasi meseleler ile ilgilenerek, mahpushanede olan Türkmen, ülkü ve milliyetçi kadrolarla hep iþ birliði içinde idi.2003’ten sonra, serbest býrakýlmýþtýr, özgür durumunu, inandýðý ülküsü uðrunda çalýþmasýný sürdürmeye devam etmiþtir, Türkmen siyaset alanýnda kafilinin ismi zaman zaman çok geçen bir sima olmuþtur.2007 yýlýnda, yeni dönemde Kerkük’te ilk olarak, Kerkük Ýlçe Meclisi kuruldu ve bu meclisin Baþkanlýðýna, Irak Türkmen Cephesi Listesinden Þehidimiz Kafili seçilmiþtir. Bu resmi görevi aldýðý ilk günden, son þehit düþtüðü güne deðin baþarý ile yapmýþtýr. Kerkük þehrinin ve ilçelerinin menfaatini, geliþmesini göz önüne alýp, idari, mali, þehirde yapýlan projeleri, üstüne düþen görevi güzelce, Kerkük Halký için, hiçbir taraftan veya kimselerden çekilmeden genel halk menfaati için her zaman çalýþmýþtýr, yiðitçe ve merdane bir þekilde resmi görevini yerine getirmiþtir. Þehit olduðu gün, sabah saatlerinden ta þehit düþtüðü ana kadar, Kerkük’e etraf illerden Musul’dan, Telaferden, Selaheddin’den ve diðer yerlerden göç eden ailelere yardým eli uzatarak onlara yardým daðýtmakta idi.
Resmi görevi yanýnda da, üstlenen milli ödevini de, gönüllü olarak bir meçhul asker gibi, gözlerini yumup iþlerini yapmýþtýr. Ýki dönem, Irak Türkmen Cephesinin girdiði seçim iþlemlerini, seçim propagandasýný ve seçim günleri yaklaþtýkça þehidimiz seferber olmuþtur, yer yer halka seçimin nasýl doðru bir þekilde yapýlmasýný, adayýn isimlerine iþaret verilmesini, tüm doðru yollarý Türkmen halkýna medya yollarýyla açýklamýþtýr.Þehidimiz, Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurul üyesi ve Irak Türkmen Cephesinin Seçim Dairesi sorumluluðunu üstlenen Kafili, üstüne düþen o milli görevi hoþgörü, tolerans bir kiþiliðe sahip idi, güler yüzle, saygýn ve görgülü, kendine güveni tam olan bir dava adamý idi Münir Kafili! Yorulmadan geceli gündüzlü çalýþmýþtýr.
Bir görgü tanýðý olarak, Münir kafili, siyaset hayatýnda, ülküsü uðrunda hiç yorulmadan, çekilmeden, bir mücadeleci idi, seçim günleri sabahlarýn erken saatlerinden, resmi daire görevinden de geri kalmamak þartýyla, hemen akþam saatlerinde, bir yandan halka, siyasi kadrolara, seçim yasasýnýn açýklamasýný yaparak, panel olsun, açýk oturumlarda, olsun her yerde gecenin geç saatlerine kadar konuþmalarýný sürdürürdü. Ýþte Türkmen toplumunun yetiþtirdiði, gözde, üstün bir insan, mücahit Þehit Hacý Münir Kafili’nin baþta ailesine, Türkmen toplumuna sabýrlar dilerken Ulu Tanrýdan, Þehidimize de maðfiret, gömütü nurla dolsun, müsterih ol siz, unutulmayacaksýnýz, her zaman manevi cesediniz içimizde, gönlümüzde, ve aramýzda bir hacý Münir Kafili ve tüm Türkmen Þehitleri var, izinizdeyiz varlýðýmýzýn temeli sizin verdiðiniz mücadeledir.

Necat Kevseroðlu Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12252

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...