1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

KERKÜK´TE NELER OLUYOR?

site Bakimda

Dr. Cüneyt Mengü


Irak’ýn ikinci büyük þehri olan Musul’un düþmesiyle Türkmeneli Bölgesinde ardý ardýna olumsuz ve kaygý verici geliþmeler devam ederken Peþmerge güçleri kontrolünde olan Kerkük’te dün bir dizi olaðan üstü terör estirilmiþtir. Aracýyla evine gitmekte olan Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi ve Ýlçe Baþkaný Munir Kafili, Kerkük’ün askeri semtinden geçerken kimliði bilinemeyen kiþiler tarafýndan susturucu silahlarla aracýna çok profesyonelce düzenlenen silahlý saldýrýda baþýndan vurularak þehit düþmüþtür. Ayrýca teröristler yine ayný günde bazý Türkmen semtlerinde güvenlik kýlýðýnda evlere girerek bazý aileleri taciz etmiþler ve deðerli Türkmen iþ adamý Mehmet Fatih’in evinde baþýný keserek katletmiþlerdir. Daha önceki yazýlarýmýzda da belirttiðimiz üzere Türkmenler ister IÞÝD, ister Peþmerge güçlerinin kontrolü altýndaki bölgelerde çok büyük bir tehlikeyle karþý karþýyadýrlar. Hedef Türkmenlerin direncini zayýflatmaktýr.
Bir taraftan sünni aþiretlerden de destek alan IÞÝD, Türkmen yerleþim merkezlerinden Telafer’i, Musul’un Türkmen Köylerini ve Kerkük’ün batýsýndaki Beþir, Çardaklý, Emirli ve Yenice gibi Türkmen köylerini, diðer taraftan Peþmerge güçleri ise Kerkük ve Tuzhurmatu kentlerini kontrolleri altýnda tutmaktadýrlar. Þu ana kadar ki bilanço ise; Telafer’de 100’den fazla ölü ve 150 binin üzerinde çöllerin ortasýnda göçe zorlanmýþ Türkmenler hayýr kurumlarýndan yardým beklemektedirler. Kerkük’ün batýsýndaki köylerde ardý ardýna olan þehit kervanýna dün Beþir’den 15 kiþi daha katýlarak definleri yapýlmýþtýr. Özellikle, Kerkük’te meydana gelen suikastle ilgili bazýlarýnca provokasyon olabilir yorumu yapýlýrken bence bu hadiseler provokasyonun çok ötesinde olup Türkmeneli bölgesinin tamamý can güvenliði sorunuyla karþý karþýyadýr.

Irak’ta cereyan eden olaylarýn gidiþatýna bakýldýðýnda bir dizi çeliþkinin siyaset sahnesinde yer almasý düþündürücüdür. Energy Intelligence dergisinde yer alan “Iraq: Powerful Kurdish Powerplay” adlý makaleye göre; Kerkük’ü koruma adý altýnda Maliki tarafýndan davet edilen Peþmergeler, Kerkük’ü resmen iþgal etmiþlerdir. Öte yandan Barzani’nin, CNN ve BBC televizyonlarýna vermiþ olduðu demeçlerde de Musul baskýnýndan önceki Irak’a geri dönmenin mümkün olamayacaðý ve bu nedenle de Kürt halkýnýn kendi geleceðini tayin etme zamanýn geldiðini ve Kerkük’ün Kürdistan Bölgesinin bir parçasý olduðunu ifade etmiþtir.

Ayrýca peþmerge güçleriyle IÞÝD güçleri arasýnda bazý istisnai olaylar dýþýnda bir çatýþmanýn meydana gelmemesine özen gösterilmekte ve hatta iþbirliði içinde olmalarý ihtimal dahilindedir. IÞÝD, Peþmerge ve Irak Ordusu arasýnda sýkýþan Türkmenler ise can güvenliklerini saðlamak için nereye baþvuracaklarýný bilememektedirler.

Irak’ta yaþanan bu kaosun sonuçlarý elbette Türkiye’yi de etkileyecektir. 1991’den günümüze kadar Irak toprak bütünlüðünü savunan Türkiye, ayný zamanda Kürt yönetimi ile iniþli çýkýþlý olmakla birlikte alabildiðine iyi iliþkiler kurmuþtur. Öte yandan Baðdat ile Erbil arasýndaki iliþki zayýfladýkça, Erbil – Ankara iliþkilerinin güç kazanacaðý tezinin doðru olmadýðý kanýsýndayým. Türkiye’nin Kürt yönetimi ile geliþtirdiði mevcut iyi iliþkilerin aynýsý, merkezi hükümet ile de olamaz mýydý? Türkiye tarafýndan Maliki’ye karþý alýnan tavrýn sebeplerini anlamakta zorluk çekmekteyiz. Ancak ortada mevcut olan gerçek ise Maliki’nin seçimle iþbaþýna geldiði hususudur. Türkiye halen Irak’ýn toprak bütünlüðünü savunmaya devam ederken, diðer taraftan Kürt Yönetimi ile bir ayrý devletmiþ gibi ticari alýþveriþlerde bulunmaktadýr. Yine Energy Intelligence dergisinde yayýnlanan makaleye göre Türkiye; Kuzey Irak ile petrol alýþveriþi devam etiði sürece Peþmergelerin Kerkük’ün içerisinde bulunmalarýndan rahatsýzlýk duymayacaktýr.

Bu aþamalardan sonra Irak’ýn toprak bütünlüðünü korumak zorlaþacak ve sonunda da büyük bir ihtimalle parçalanacaktýr. Bu kaygý verici geliþmelerden sonra Türkiye tahriklere kapýlmadan ve müdahale de dahil olmak üzere, þii ve sünni farký ayýrt etmeden Türkmeneli Bölgesi’nin güvenlik meselesini de gözeterek yeni paradigmalar yaratmak zorundadýr.

Son olarak baþta Türkmen Kahramaný Münir Kafili, iþadamý Mehmet Fatih olmak üzere hayatýný kaybeden tüm þehitlerimize Allahtan gani gani rahmet dilerim. Türk Dünyasýnýn baþý sað olsun.Dr. Cüneyt Mengü

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...