1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

UÇURUMUN KENARINDAKÝ IRAK

Kerkük

Dr. Cüneyt MENGÜ


Irak, asla kurtulamayacaðý bir uçurumun kenarýndadýr. Irak’ýn en büyük ikinci þehri olan Musul’un düþüþü meselesi Irak’ta hükümetle isyancýlar arasýnda bir savaþ varmýþ gibi IÞÝD adý altýnda gösterilen adres, oyununun görünen kýsmýdýr. Türkiye’de Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD), Arap medyasýnda DAÝÞ ve Batý’da ISIS olarak adlandýrýlan Selefi örgütünün hiçbir Ýslam ülkesi tarafýndan itibar görmemesine raðmen küresel istihbarat servislerinin ve bazý ülkelerin de taþeroncu piyonu olarak faaliyet göstermektedir. Birçok araþtýrmacýnýn hatýrladýðý gibi Irak diktatörü Saddam, 1991 yýlýndaki Kuveyt yenilgisinden sonra El Kaide benzeri Selefilerin desteðini kazanmak için Irak bayraðýna Allah simgesini yerleþtirmiþ, zaman zaman Radikal Ýslam sloganlarýný kullanmýþ ve birçok kadýnýn fuhuþ yaptýðý iddiasý ile kafasýný kesmiþtir. Bugün de çýkar karþýlýðý Esad Rejiminin IÞÝD ile olan iliþkisi yerli ve yabancý medyada açýkça ifade edilmektedir. Örneðin; IÞÝD’in özgür Suriye ordusuna ait olup ele geçirdiði kasabalarýn kýsa bir süre sonra Esed rejimine kazandýrýlmasý da bu iþbirliðinin açýk kanýtýdýr. Öte yandan IÞÝD’in, PYD ve Barzani yönetimi arasýnda Rakka olaylarýnda meydana gelen olaylarda da bu iþin daha da farklý boyutu görülmüþtür.

ABD askerinin 2003 yýlýnda Irak’ý iþgalinin ardýndan 101. Hava Ýndirme Tümeni Komutaný Orgeneral David Petraeus Musul sorumluluðunu üstlenmiþtir. O dönemde Irak’ta ABD tarafýndan Baasçýlarýn tasfiye edilmelerine raðmen General Petraeus, Musul’da Saddam’a ihanet eden generallerden Mahmud Muhammed El Maris ve Muhammed Hayri gibi üst düzey komutanlarý göreve getirmiþtir ve bugün de ayný Basçýlardan oluþan tecrübeli kadro IÞÝD veya bilinmeyen servisler tarafýndan Maliki’ye karþý kullanýlmaktadýr.

Bölgesel Kürt Yönetimi, Musul’da cereyan eden olaylarda görünürde her ne kadar Irak hükümetine karþý olmadýðý izlenimini yaratsa da süreci her koþulu ile kendi lehlerine çekme peþinde olduklarý açýkça görülmektedir. Nitekim Türkmeneli’nin önemli bir þehri olan Kerkük’ü tamamen ele geçirmiþler ve Telafer’i de ele geçirmek için bu süreçte güçlü bir duruþ sergileyen Telafer Türkmenleri ile yapýlan görüþmelerde kabul edilmeyecek koþullar ileri sürmüþlerdir. Netice itibariyle IÞÝD ve Peþmerge’nin, Kuzey Irak bölgesini aralarýnda paylaþmýþ olduklarý açýkça müþahede edilmektedir. Bu sürecin en ilginç yönü ise Kürt yönetiminin Rus yapýmý bir takým tanksavarlarý el altýndan isyancýlara satmýþ olabileceði konusu Batý medyasýnda yer almaktadýr. Ayrýca bu oyunun en önemli ayaðý ise bir Sünni ayaklanmasýndan söz ediliyor olmasýdýr.

Türkiye açýsýndan meseleye bakýldýðýnda; üzülerek söylemek gerekir ise Türkiye’nin, aynen 1991 yýlýnda Kuveyt’in iþgali sonucunda güvenli bölgenin kurulmasý, 1996 yýlýnda güvenli bölgenin ikiye bölünmesi, 2003 yýlýnda 1 Mart Tezkeresi sürecinde iyi okunamamýþ oyunlar ve þimdi de Musul’un düþmesi ile Türk Konsolosluðu mensuplarýnýn rehin alýnmasý, Peþmergelerin ve IÞÝD’in Türkmeneli Bölgelerini iþgal etmesi ile derin bir tuzaðýn içine düþtüðü görülmektedir. . Ne yazýk ki, rehin alýnan diplomatlarýn kurtarýlmasý ve Türkmenlerin korunmasý için Barzani’den medet uman Türkiye, sadece rehinelerin kurtarýlmasýna odaklandýðý, bunun dýþýnda Türkmeneli Bölgesine ise seyirci durumda kaldýðý görülmektedir. Türkiye’nin Kerkük ve Türkmeneli meselesine sahip çýkma hususu birçok araþtýrmacý ve yorumcu tarafýndan yanlýþ algýlanmaktadýr. Bu husus gündeme geldiðinde sanki Türkiye, Kerkük’ü ilhak etme çabasýndaymýþ gibi bir izlenim kasýtlý olarak yaratýlmaktadýr. Halbuki gerçek talebin Türkiye’nin oradaki topluma insan haklarý çerçevesinde sahip çýkma meselesidir. Bilinmelidir ki Türkiye’nin güvenliði ve toprak bütünlüðü Kerkük, Telafer, Tuzhurmatu gibi Türkmeneli bölgelerinden geçer. IÞÝD’le ayaklanan Sünniler, Musul, Beiji ve Tikrit’ten sonra diðer Sünni bölgelerini de ele geçirmeye çalýþacaklardýr. Irak’taki gruplara cephane yardýmýna devam edildikçe iþin boyutu içerisinde Baðdat da yer alabilir. Bunu sonunda Irak ikinci bir Suriye vakasýna dönüþebilme ihtimali taþýmaktadýr.

Dr. Cüneyt MENGÜ – cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt MENGÜ Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13146

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12720

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12141

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...