1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

IRAK SEÇÝM SONUÇLARININ DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ VE TÜRKMENLER - II. KISIM

Kerkük

Dr. Cüneyt MENGÜ


Bu son seçimlerde uygulanan düzeltilmiþ Santie Lague sisteminin her ne kadar nispeten adalet saðladýðýný kabul etmekle birlikte, sistemin azalan metot yöntemiyle en fazla oy alan liste yararýna iþlediðini belirtmek isterim. Yukarýda sözü edilen öngörü çalýþmamýzda sonuçlar hakkýnda bilgi verilmiþtir. Tarafýmýzca yapýlan analizin daha iyi anlaþýlmasý için olaylarý kýsaca hatýrlatalým.

1- Türkmenlerin Kerkük’te iki ayrý listeyle seçime girmesinin doðru olmadýðýný, ancak bu hatanýn telafi edilebilmesi için her iki listeye desteðin saðlýklý bir planlama ve çok iyi bir organizasyonla verilmesini önermiþtim. Maalesef dikkate alýnmadý. Diðer bir iddiaya göre þimdilik ismini zikredemeyeceðim bir kaynaðýn ifadesi ýþýðýnda Hak partisinin belirli bir amaca hizmet edebilmesi için ITC Sorumlularý tarafýndan teþvik edildiðini öðrenmiþ bulunmaktayým. Bu konunun da mutlaka sorgulanmasý gerekmektedir.

2- Yine bir önceki öngörü çalýþmamýzda en fazla oy alan listenin seçim barajýný tayin edeceði ve bu barajýn 30.000 oyun üzerinde olacaðý hususu da yer almýþtýr. Nitekim de öyle oldu. Ne yazýk ki 27.000’den fazla oy alan Türkmen ittifaký, 3000 oy daha alamadýðý için barajýn altýnda kalmasý nedeniyle bir milletvekilliði kaybedilmiþtir. Seçim sonuçlarý açýklandýktan sonra bazý deðerli yazarlarýmýz makalelerinde soruþturma yapýlmalý, hesap sorulmalý diye yazýp çiziyorlar. Seçimlerin yapýlmasýndan önce de iyi niyet komisyonu bir takým müeyyideleri bildiri halinde yayýnlayarak dile getirdi. Güzel ve doðru olmakla birlikte burada sorgulanmasý gereken esas konu ise, Türkmenler bu hatalarla ilgili soruþturma ve müeyyide uygulamak gibi bir merciye sahip midir? Yoksa yazýlanlar ve çizilenler havada mý kalýyor? Hep beraber bu meseleyi aydýnlýða kavuþturmamýz gerekmektedir.

3- Seçim Komiserliði tarafýndan açýklanan resmi kaynaklara göre Kerkük’te seçmen sayýsýnýn 840.000 olduðu ve geçerli oylara göre sandalye daðýlýmýnýn ise;

KYB: 209,964 oy – 6 milletvekili
KDP: 63,076 oy – 2 milletvekili
ITC: 71,120 oy – 2 milletvekili
Arap Ýhtilafý: 53,796 oy – 1 milletvekili
Kerkük Araplarý Ýhtilafý: 38,328 oy – 1 milletvekili. Bunlar geçerli oyla kazanan listelerdir.

Kürt gruplarýnýn böyle bir oy potansiyeline Kerkük þehrine kaydýrýlan illegal nüfus hareketleri sonucunda elde edilmiþtir. Kürt gruplarý bu gerçeði kabul etmelidirler. Türkmen sözcüleri ise bu hususu ulusal ve uluslar arasý mahfillerde sürekli dile getirmelidirler. Aslýnda herhangi bir Irak vatandaþý istediði herhangi bir Irak þehrine göç edebilir ve orada yaþayabilir. Ancak, bu husus Kerkük’ün aidiyet tartýþmasý içerisinde yer almasýnýn yaný sýra yaratýlmýþ tartýþmalý bölgeler kapsamýnda olduðu için göçün ancak belirli kriterler içinde yapýlmasý gerekmekteydi. Ne yazýk ki belirli bir plan dahilinde bilinen amaçlara doðru uygulanmýþtýr. Þimdi ne yapýlýr? Bence 2003 yýlýndan sonra esasen Kerküklü olmayan ve özellikle Kerkük þehrine yerleþenlerin en azýndan seçime katýlmamalarý þartý getirilmelidir. Örneðin, þimdi Havice Araplarý gruplar halinde Çamçamal’a göç ederse ve orada da kolektif hak iddia ederse Kürtler tarafýndan kabul edilir mi? Esas Kerkük’le ilgili olan bu konu ile ilgili bir hak divaný kurulabilir mi?

4- Hali hazýrda uygulanmakta olan düzeltilmiþ Santie Lague sistemine göre seçime katýlýp barajý geçmeyen devre dýþý yaklaþýk 80.000 ile 100.000 civarýnda geçerli oy dikkate alýndýðýnda seçime katýlan seçmen sayýsýnýn, öngörü çalýþmamýzda da belirtildiði gibi, yaklaþýk 500,000 - 550,000 civarýnda olduðu söylenebilir. Yani katýlýmýn % 65 olduðuna göre seçime katýlmayanlarýn % 35’e tekabül eden yaklaþýk 250,000 – 300,000 seçmenin olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu rakamýn önemli bir kýsmýný bilinen sebeplerden seçime katýlamayan Türkmenler teþkil etmektedir. Yani seçime katýlmayan Türkmenlerin geçerli olabilecek oy sayýsýnýn 50,000 – 70,000’in üzerinde ve Türkmenler tarafýndan baþka listelerde kullanýlan 10,000 - 15,000 oy da dikkate alýndýðýnda yaklaþýk Kerkük’teki Türkmen seçmenin bazý yazarlar tarafýndan telaffuz edilen 180,000 oyu da geçtiði anlaþýlmaktadýr. Yani iyi bir çalýþmayla 200,000 seçmen oyunun olduðu ortaya çýkmaktadýr. Bu da neredeyse bu seçimden en az 5 milletvekili çýkarma þansýna sahip olmalarý anlamýna gelmektedir. Bu da ancak seçim sürecinin her yönü iyice etüt edilip geniþ kapsamlý bir organizasyon ile mümkün olabilir.

5- Yine seçim konusu ile ilgili olarak Türkmenler açýsýndan seçimlerin Kerkük vilayeti ayaðýnýn muhatabý ITC’dir. ITC kuruluþ amacýndan uzaklaþmasýna raðmen kendisini hem Irak’ta, hem de uluslar arasý mahfillerde ispat etmiþ bir kurumdur. Ancak, ITC’nin kurum özelliklerini korumada zorluklarla karþýlaþtýðý ve olduðu yerden bir adým ileri gitmediðini kabul etmek gerekir. Örneðin, seçim çalýþmalarýyla ilgili olarak bir plan dahilinde hareket edildi mi? Burada verilecek bir çok misal var. Burada detaya girmeden bir kaç hususu dile getirmemizde fayda var. Birincisi, ITC yetkilileri Neynova’yi kaç defa ziyaret ettiler? Diyale bölgesindeki adaylara gereken destek verildi mi? Seçim öncesi Türkiye’ye davet edilen 40 – 50 kiþinin Hoyrat dinleme ve þiir okuma yerine seçim kampanyasý ile ilgili bir eðitim programýna tabi tutulmuþ olsalardý daha iyi olmaz mýydý? Kerkük’ün güvenlik meselesi ve kaç Türkmeneli bölgesinde güvenlik meselesi konusunda ciddi bir çalýþma yapýldý? Yapýldýysa muhatabý þahýs mý þirket mi?


*** Devam Edecek ***.

Dr. Cüneyt MENGÜ Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 7

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13145

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12719

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12140

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...