1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Umutsuz Türkmenler!

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ


Çok ilginç bir yazý baþlýðý demi? Hayata sürekli umutla bak bir insanýn bu baðlýðý kullanmasý bölge de yaþanan olaylarýn neticesinde toplan izlenimlerin göstergesidir.
Bugün bölgemizde yaþanan endiþeli ve korkunç geliþmeler, yüz yýlla önce karanlýk güçlerin planladýðý geliþmelerdir, zira Baþta Türkiye ve Irak gibi ülkelerde endiþe edici bir takým siyasi ve coðrafi geliþmeler bizi umutsuzlar pozisyonuna oturtmuþtur.
Geçtiðimiz 30 Nisan’da Kerkük gibi bir yerde Türkmenlerin elde ettiði sonuçlar karanlýk güçlerinin plan dâhilindeydi, çünkü Türkmenler Kerkük’te hak ettikleri sonuçlarý elde etselerdi, planlar bozulurdu.
Artýk oyunlar çok büyük gücümüzün çok üstünde ve bu aralar Türkiye’de ve Irak’ta yaþanan sürpriz geliþmeler bir tehlike çanlarýnýn çalmasýnýn ilk sinyalini vermeye baþladý.
Kanýmca bölgedeki gerçekleþtirmek istenen sinsi planlarýn asýl hedefi Türkiye’dir, çünkü geçmiþte bölünme giriþimlerinin hep Türkiye’ye takýnarak engellenmiþtir.
Türkmen Kurum ve teþkilat bazýndý çok umuyorduk seçimlerin ardýndan bir takim deðiþlikler olabilirdi, ama görünüyor ki bölgedeki esen soðuk rüzgârlar onlarýnda etkiledi.
Siyaset hiç beklenmediði ani geliþmelerin yaþandýðý geniþ bir bilim dalýdýr, kim bilir karanlýk güçlerin dizayn ettiði bölgemizi, hiç beklemediði sürprizlerin doðrultusunda rüzgâr yön deðiþtirir,plan bozulur o yünden diyoruz ki koyu karanlýðýn sonunda elbette ufak bir ýþýk var oda umuttu!
bizde o ufak umudu bekleyerek yaþamamýzý sürdüreceðiz.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...