1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Kerkük için Yalova örneði!

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ


Ýletiþim araçlarýnýn ilerlediði çaðda dünyadaki tüm geliþmeleri artýk kolaylýkla izleyip takip ediyoruz, Bir Türk olarak Türkiye’deki olan bitenleri takip etmek önem taþýyýcý bir meseledir,zira Türkiye Cumhuriyeti devleti her ne kadar dýþ politika sorunu yaþasa da ama varlýðý ,güçlülüðü Türk dünyasý için çok önemlidir.
Türkmen siyasi hareketi Türkiye’deki tüm siyasi hareketleriyle eþit mesafede davranmasý tezini savunuyoruz, çünkü bizim bir davamýz var oda Irak sýnýrý içinde Türkmenler tüm yasal meþru haklarýna kavuþmaktýr, ama Türkmenlerin bir MHP sempatisi var oda Milliyetçi camia her dönemde yanýmýzda durmasýndan kaynaklanýr.
Türkiye’de 30 Martta Adalet ve Kalkýnma partisinin kazandýðý yerel seçimlerde Yalova ilinde çok çekiþmeli geçen seçim partilerin itirazý üzere 1 Haziran’da yeniden yapýlmasýna karar verilmiþtir.
Geçtiðimiz 1 Haziran’da yapýlan seçimde ayný çok çekiþmeli geçen yarýþ CHP kazanmasýyla sonuçlanmýþtýr, bu galibiyetin mimarý konuþmalarýný ve yöneticiliðine çok hayran kaldýðým CHP Yalova milletvekili Muharrem Ýnce’dir.
Seçim propagandasý esnasýnda ve seçim yapýlýðý sýrada Muharrem Ýnce’nin yaptýðý olaðanüstü çalýþmalar Irak Türkmenleri için örnek teþkil etmesini düþünüyorum.
Seçimlerde yöneticilere çok büyük görevler düþer, bunlarýn baþýnda halkýn içinde muazzam bir çaba göstermesi gerekir, Ýnce’nin baþarýsý iþte buradaydý,halký seçime teþvik etmek için propaganda ev ev gezip insanlara seçime katýlma önemini anlattý,bizim yöneticilerle yaptýðý yanlýþlýk halkla iç içe olmadýklarý için geçtiði 30 Nisan’da Irak’ta yapýlan parlamento seçimleri propaganda sýrasýnda, Türkmen milletinin çok kesimi de olmasý ama sonuç deðiþtirici kitlesini seçime katýlma ikna edemedi,çünkü biz hep görsel medyaya güvendik buda yeterli deðildi,ayrýca seçime katýlým saðlanmasý halkýn içinde geçirmekle gerçekleþir,bu örnek Kerkük için daha çok geçerlidir.
Ýnce bununla yetmedi, seçim biter bitmez meydanlar çýkýp parti yöneticilerine sadýklardaki oylarýn korumaya davet etti, çünkü seçim sadece oy kullanmaktan ibaret deðil oyu nasýl koruyacaðýný daha önemlidir, burada Türkmen siyasi hareketi hatalar yapmýþtýr, çok sayýda seçim merkezlerinde gözlemciler ya gitmemiþtir, ya da oyu korumak konusunda gereken bilgi ve eðitim almamýþtýr.
Kanýmca, Yalova örneði Türkmen siyasetçileri için çok önemli bir seçim örneðidir, çünkü seçim bir meydan yarýþýdýr, kim meydanda daha fazla cirit atarsa o kazanýr.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7824

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...