1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

KERKÜK’ÜN TÜRK KÝMLÝÐÝ NEDEN YOK EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR?

site Bakimda

Ali Kerküklü

(Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabýnýn Yazarý)

Kerkük’ün Zengin Petrol Yataklarýndan Baba Gürgür ve Petrol Rafinerisi görünüyor
Türkmenler, Irak’ta üçüncü büyük etnik grubu oluþturmaktadýr. Kökeni Orta Asya’ya dayanan bu toplumun Irak’a yerleþtiði tarihin üzerinden bin yýl geçmiþtir. Halen Irak’ýn kuzey ve orta bölgelerinde oturan Türkmenlerin yoðunlaþtýklarý yerler ise, Musul, Erbil, Kerkük, Selahaddin, Diyala, Baðdat ve Vasýt vilayetleridir. Nüfuslarý 3 milyonu aþmaktadýr.
Türkmenler, en eðitimli, kültürel düzeyi en yüksek ve en þehirli olan unsurdur. Buna raðmen önce “Araplaþtýrýlma”, þimdilerde de “Kürtleþtirme” politikalarý ile Türkmen varlýðý ortadan kaldýrýlmaya ve Kerkük’ün kimliði yok edilmeye çalýþýlmaktadýr. Türkmenler, bir boyutu ile “katliamlara”, bir boyutu ile de “etnik temizlik hareketlerine” varacak düzeyde insan haklarý ihlalleri ile karþý karþýya kalmýþlardýr. Dünya bütün bunlara kulaklarýný týkamýþ, gözlerini kapatmýþtýr.

15 Ekim 1927 tarihinde Türkmen þehri Kerkük yakýnlarýnda ve þehre 15 kilometre uzaklýktaki Baba Gürgür bölgesinde zengin petrol yataklarý bulundu, sondaj yapýlarak adeta bir “ýrmak” gibi petrol çýkarýlmýþtý. Kerkük petrol rafinerisi de ayný bölgede kuruldu. Ama maalesef fýþkýran bu petrol Türkmenler için sonun baþlangýcý oldu. Bu þehre bir göç hareketini baþlatmýþ oldu. Devrik Saddam döneminde ise bu bölgede sistemli bir asimile hareketi baþlatýldý. Þehre Irak’ýn güney bölgelerinden yüz binlerce Arap getirtilip Kerkük’e iskân ettirildi, bunlara arsa, maddi destek ve iþ imkaný saðlandý, Kerkük’ün civar semtlerinde Arap mahalleleri inþa edilerek bu aileler oralara yerleþtirildi. Bunun karþýlýðýnda Türkmenlere çeþitli baskýlar uygulandý ve on binlerce Türkmen zorunlu göçe tabi tutuldu.

ABD´nin 2003 yýlýnda Irak´ý iþgal etmesi ile 10 Nisan 2003 tarihinde Irak askerlerinin Kerkük’ü boþaltýp güneye doðru çekilmeleri üzerine Kürt peþmergeleri Kerkük’e saldýrdýlar. Türkmen þehrine girmekle kalmadýlar, þehirdeki resmi daire binalarýný, hastane, iþyeri, evleri, özel araçlarý yaðma ve talan ettiler. Ýlk yaðmalanan yerlerin Tapu Ve Nüfus Dairelerinin olmasý, Kürtlerin maksadýnýn Kerkük´teki Türkmen nüfus kayýtlarýný yok etmekti.

ABD’nin 2003 tarihinde Irak’ý iþgal etmesinin hemen sonrasýnda ise, sistemli, planlý ve programlý bir þekilde þehri Kürtleþtirmek amacýyla yüz binlerce Kürt Kerkük’e yerleþtirildi. Irak iþgal altýnda ve Kürtler iþgalcilerle iþbirliði içindeydi, devlet ve kanun yoktu. Kürtler bu durumu fýrsat bilerek Kerkük’ü iþgal ederler. Çeþitli vaatlerle Kerkük’e getirilen Kürtlerin Türkmen þehri Erbil ve Süleymaniye þehri yolu üzerinde oluþturulan çadýr kentlerle Kerkük’ün demografik yapýsýnýn nasýl deðiþtirilmeye çalýþýldýðýna en can alýcý örneklerinden bir tanesidir. Kerkük’te 2003’ten beri deðiþen sadece nüfusu daðýlýmý olmadý. Ayný zamanda kentin yönetimi de siyasi olarak da büyük ölçüde Kürtlerin kontrolüne geçti. Bu iþgal ve tecavüzler tüm dünyanýn gözü önünde cereyan etti ve hala Kerkük´e Kürt göçü teþvik edilmektedir.
Kürtler, Kerkük’e Ýlk Çadýrlarýyla Getirildi, Daha Sonra Bu Çadýrlarýn Yerine Konutlar Yapýlarak Yeni Kürt Mahalleri Oluþturuldu. Dün Çadýrlarýyla Gelen Kürtler Hem Ýþ, maaþ Hem de Konut Sahibi Oldular

Daha sonra bu çadýr kentlerin yerine konutlar yapýlarak yeni Kürt mahalleleri oluþturuldu, yani dün çadýrlarýyla gelen Kürtler hem iþ hem de konut sahibi oldular. Bu Ýthal Kürtlere maddi destek ve iþ imkanlarý saðlandý, Kerkük’e yerleþtikleri için de Kürt partilerinden ve devletin imkanlarý da kullanýlarak “göçmen adýyla” maaþ baðlandý. Kürtler böyle bir imkaný cennette bile bulamazlardý. Kerkük’ün civar semtlerine onlarca yeni Kürt mahalleleri inþa edildi ve bu aileler oralara yerleþtirildi. Bu getirilen Kürtlere sahte “Kerkük” nüfus Kaðýdý ve gýda karnesi verildi. Aslýnda, bu göçler bir anlamda teþvik edildi. Kürtler boþ bulduklarý arsalarda ev yapmalarý için o kadar düzensiz ve acele gerçekleþtirilmeye çalýþýldý ki, bu kadar göçü kaldýramayan Kerkük´te diktatör Saddam Hüseyin döneminde, Araplar ve Kerkük petrol þirketi çalýþanlarý için yapýlan konutlara, askeri garnizonlara, devlet dairelerine ve hatta Kerkük Olimpiyat Stadyumu´nun soyunma odalarýna bile Kürtler yerleþtirildi.
Kerkük’e Yerleþtirilen Ýthal Kürtler
Ýstihbarat Kerkük Raporu da Kerkük´ün demografik yapýsýnýn nasýl deðiþtirildiðini, bu konuda bugüne kadar yapýlanlarý açýkça ifade ediyor.
Kürtlerin yoðun yaþadýðý kentlerden, Türkiye, Ýran ve Suriye’den 700 bin Kürt, 20 bin Dolar para, aylýk maaþ ve arazi vaadi ile Kerkük’e getirildi. Kerkük’le ilgisi olmayanlar buraya taþýndý. Onlara ev, arazi, çadýr verildi. Yerleþmeleri teþvik edildi. Bu evler ve araziler devlete ve Türkmenlere aitti. Kürtler bu evleri, konutlarý ve arazileri gasp ettiler. Ýstila ettikleri ve bulduklarý bütün boþ arazilere ev ve konut yaptýlar.
Irak´ýn iþgali öncesinde Kerkük´ün nüfusu 830 bindi. Kerkük’te 2004 yýlýnda 369 bin olan toplam seçmen sayýsý 2014 yýlý itibarýyla 841.297 bine yükselmiþtir, 841.297 bin rakamý sadece seçmen sayýsýdýr. Bu bilgiler Irak Baðýmsýz Yüksek Seçim Komisyonu tarafýndan yayýnlanan bilgilerdir. Nüfusuna güvenenler neden Kerkük’ün Tapu ve nüfus kayýtlarýný yaktýlar, yaðmalayýp talan ettiler?

2004’te Kerkük’te seçmen sayýsý 369 bin iken 2014’te ise 841.297 bin olmuþtur yani artýþ yüzde yüzün üzerinde. Saddam döneminin Irak´ýnda ve BM kaynaklarýna göre, Saddam Hüseyin döneminde Kerkük´ten göçe zorlanan Türkmen, Kürt, Arap ve Keldo-Asuri’nin toplam sayýsý ise 11 bin 800 civarýnda… Saddam´ýn devrilmesinden sonra Kerkük´e 700 bin Kürt ithal edilmiþ durumda. 12 sene önce Kerkük’ün nüfus sayýsý 830 bin iken bugün ise 1.5 milyonu aþmýþtýr. Bu da gösteriyor ki Kerkük´ün nüfus yapýsý kökten deðiþtiriliyor.
Kerkük’le ilgisi olmayan bu insanlarý Kerkük’e yerleþtiren, finansýný saðlayan ve maaþa baðlayan kimlerdir ve hedefleri nedir? Petrol zengini Türkmen þehri Kerkük’ü de içine alacak sözde bir Kürt devleti kurmak olmasýn!

Bugün Türkmenler kendi ata yurtlarýnda ancak dillerinden, kültürlerinden hatta evlatlarýnýn canlarýndan feragat etme þartlarýyla Kerkük´te kalabilme hakkýna sahip olmuþlardýr. Kürt gruplarýnýn, tek ortak nihai hedefi Türkmenleri Iraktan çýkarmak ve bölgede bulunan zengin petrol yataklarýna hâkim olma hesabýdýr. Kerkük’ün Kürtleþtirilmesi ise bu adýmlarýn en önemlisidir. Kerkük’ün Kürtleþtirilmesinin kabul edilmesi halinde Kürt gruplarýn “büyük Kürdistan”ýnýn dört yöne (Irak, Türkiye, Ýran ve Suriye) geniþlemesinin önündeki en zorlu engel ortadan kalkmýþ olacaktýr.


Türkmenlerin Yoðun Yaþadýðý Musalla Mahallesi ve Türkmenlere Ait Musalla Mezarlýðý Etrafýndaki Arazilere Ýthal Kürtler Ýçin Yapýlan Kaçak Konutlar
Bu ithal Kürtler Kerkük´ü, Leylan kasabasý, Süleymaniye ve Erbil þehirlerine baðlayan kuzey güzergahýndaki yollar üzerinde bulunan Rahimova, Ýskan ve Þorca mahallelerinde yapýlmýþ veya yapýmý baþlayan konutlara yerleþtirildi. Kerkük’ün Türkmenlerin yoðun yaþadýðý Musalla mahallesi ve Türkmenlere ait Musalla mezarlýðý etrafýndaki Türkmen ve devlet arazilerine, Tören Alaný ( Sahat El-Ýhtifalat) etrafýndaki arazilere, petrol yataklarýný ele geçirmek için Kerkük’ün zengin petrol yataklarý ve rafinerisi etrafýndaki arazilere, Erbil þehri yolu üzerinde bulunan petrol kuyularý yakýnýndaki zengin petrol yataðý arazilere konutlar yaparak yerleþtiler. Saddam döneminden kalma Kerkük´teki askeri garnizon (Feylak) içinde bulunan lojmanlara ve yapýlan evlere de ithal Kürt aileleri yerleþtirildi. Ayrýca Kerkük’ün giriþinde hem Süleymaniye hem de Erbil’in kontrol noktalarýný geçtikten sonra yolun iki tarafýnda iki katlý toplu konutlar yapýldý. Bu konutlar, Kerkük’e ithal edilen, çadýr, stadyum, devlet binalarý, askeri garnizonlar, evsiz, barksýz on binlerce Kürt’e verildi. Kerkük´te dýþ mahalleler oluþturuldu, On binlerce Kürt’ün Kerkük´ün etrafýný çevirmiþ durumda. Kerkük’ün etrafýna Kürt Güvenlik Hattý oluþturuldu.

Ýthal Kürtler, Türkmen ve Devlet Arazilerine Konutlar Yaparak yerleþiyorKerkük’ün Demografik Yapýsýný Deðiþtirmek Ýçin Kerkük’ün Etrafýna Oluþturulan Yeni Kürt Mahalleleri

Abu Garip hapishanedeki iþkence skandalýný dünyaya duyuran Pulitzer ödüllü Amerikalý gazeteci yazar Seymour Hersh; “Kerkük’ün demografisini deðiþtirmek için kente her gün 50 Kürt aile gönderiliyor. Baðýmsýzlýk ve petrol istiyorlar.” dedi.

Irak´ýn Geleceðinde Pazarlýk Konusu Kozu: Kerkük
9 Þubat 2005 tarihli Amerikan’ýn önde gelen gazetelerden The New York Times´ta yayýnlanan makalede Sandra Mackey þöyle diyor: Kerkük Irak´ýn bilinen petrol kaynaklarýnýn %40´ýný oluþturan petrol kuyularý açýsýndan anahtar konumunda. Bu kuyular en kötü ihtimalle Irak´ýn geleceðine dair pazarlýklarda önemli bir koz olacak. En iyi ihtimalle de müstakbel bir Kürt devletinin ekonomik temelini teþkil edecek." Gerçekten Kerkük´te olanlarý sadece Ankara deðil, Tahran ve Þam da dikkatle izlemektedir. Halen Irak´ta devam eden iç savaþýn dýþýnda kalan Kürt bölgelerinde baþlayabilecek çatýþmalar, Kerkük petrollerinin paylaþýmýndan kaynaklanacaktýr. Çünkü Kerkük´e yönelik Kürt nüfus kaydýrmasý, seçimlerden sonra da devam etti. "Kendilerine ait olmayan yerleri parselleyip, el koyarak oralarda binalar yapýyorlar. Hatta devlet dairelerini bile Parsellediler. Þimdiye kadar 500 bin kiþi geldi." diyor.
9 Aralýk 2007 tarihinde araþtýrmacý gazeteci Stephen Farrell’in The Newyork Times’te Türkmen þehri Kerkük’ün Demografik yapýsýnýn deðiþtirilmesini “ Kerkük Petrol Mücadelesinde Kullanýlan Piyon Kürtler” baþlýðýyla her þeyi gözler önüne seriyor.
Irak’ýn petrol yönünden en zengin rezervlerinin yaný baþýndaki bu varoþlarda, kurak futbol sahasýnýn tam giriþinde idrar deresi akýyor.
Stadyumda kalan 2,200 Kürt, stadyumdaki boþluklarý, stantlarý ve otoparklarý briket gecekondulardan mürekkep bir mülteci þehrine dönüþtürmüþ; stadyumda bu Kürtlerden baþka kimse yok.
Bu evsiz Kürtler (Gerçekten Kerküklü iseler yaþadýklarý evleri, tapularý, okuduklarý okullarý, yakýnlarý ve akrabalarý nerededir?) futbol için deðil siyaset için orada bulunuyor. Petrolün bol olduðu kuzeydeki Tamim Eyaleti’nin ve baþkenti Kerkük’ün, Kürt Bölgesel Yönetimi idaresine mi gireceðini yoksa Baðdat yönetiminde mi kalacaðýný belirleyecek referandumda oynamasý gereken gönülsüz oyuncular onlar.

Kerkük Olimpiyat Stadyumunun içine ve Çevresine Yerleþtirilen Ýthal Kürtler

Bu durumdan þikayetçi olan 67 yaþýndaki taksi þoförü Hacý Velid Muhammed 2003 iþgalinden sonra, Kürt yetkililerinin Çamçamal yakýnlarýnda yaþayan bir grup Kürt’e dediði, “orada bir çadýra dahi sahip olsanýz, oraya gitmek zorundasýnýz” þeklindeki cümleyi aktarýyor.
Reddetmesi durumunda ne olacaðýný kendine sorduðumuzda, þöyle diyor Muhammed: Allah þahit, yemeðimizi keserler aylýðýmýzý ödemezlerdi, bize hiçbir þey vermez geri dönmeye mecbur býrakýrlardý.
Saddam Hüseyin yönetiminde Hava Kuvvetleri Tuðgenerali Vafak Aziz El Ubeydi, kendinin ve tüm komþularýnýn bölgeyi terk ettiðini, eski mallarýný kontrol etmek için zaman zaman buraya döndüðünü ifade ediyor: “Araplara karþý saldýrgan bir tavýr takýnan peþmergelerin nefretinden korunabilmek için, binlerce Arabýn yaptýðý gibi ben de evimi terk ettim. 20 gün sonra Kerkük’e döndüðümde evimin sahiplenildiðini ve eþyalarýmýn çalýndýðýný gördüm, ayrýca eve Kürtçe bir de yazý býrakýlmýþtý. Daha sonra Kürt üniformalarý giyen kiþiler bana gelerek ‘Canýný seviyorsan evi hemen terk et’ dedi ve evimi terk etmek zorunda kaldým.”
13 Þubat 2008 tarihli Türkiye gazetesinde yayýnlanan “Kerkük’te istila artarak devam ediyor” yazýda: “Yasadýþý yollara baþvuran Kürtler Kerkük’e akýn etmeye devam ediyor. Kürtlerin Kerkük’teki stadyum ve mezarlýklarýn etrafýný tamamen doldurduðu, çevre ilçelerdeki arazilere de el koyduklarý gözleniyor. Arsa ve araziler ise iþ makineleriyle yýkýlýrken, yerlerine Kürt yerleþimciler getiriliyor.”


ABD´de yayýmlanan The New York Times gazetesinin 29 Mayýs 2009 tarihli sayýsýnda, Timothy Williams/Suadad Al-Salhy imzalarýyla ve ”Irak Petrolünün Paylaþýlmasý Husumeti Artýrabilir” baþlýðý altýnda yer alan Kerkük çýkýþlý gazete yazýsý þöyledir:
“Petrol kenti Kerkük´e yerleþen ve ev kurmak için geniþ araziler üzerinde hak iddia eden binlerce Kürt, Kerkük üzerinde hak iddialarýný güçlendirmek için kurduðu evlerden bir kýsmý, dumanlarýn yükseldiði doðal gaz tesislerine sadece yarým mil uzaklýkta. En kötüsü de bölge güvenliðinin peþmergelere devredilmesinin ardýndan beklenen etnik savaþýn çýkmasý olur.”


Kerkük - Erbil Yolu Üzerinde Dumanlarýn Yükseldiði Doðal Gaz Tesisleri, Rafineri ve Petrol Yataklarýnýn Sadece Yarým Mil Uzaklýðýnda Devlete Ait Arazilere Yasa Dýþý Yapýlan Konutlara Yerleþtirilen Ýthal Kürtler

Kerkük Olmadan Asla!
Petrol zengini Türkmen þehri Kerkük olmadan Kürt devleti kurmak fikri bir anlam ifade etmiyor. Kuracaklarý devleti yaþatabilmek için bölgenin kalbi tüm hayat damarlarýna mutlaka sahip olmak gerekiyor. Bunun bilincinde olan Kürtler, Kerkük’ü ele geçirmek, Kerkük’ü Kürtleþtirmek için ellerinden geleni yapýyorlar. Kerkük konusunda planlarýný uygulayabilmek için bölgenin ezici bir çoðunlukla hakim unsuru olan Türkmenleri etkisiz hale getirmek gerekliliðinin farkýndalar.
Kürtlerin, Kerkük ile ilgili Türkmenlere yönelik izledikleri politikanýn argümanlarý, Irak hükümetlerinin geçmiþte uyguladýklarýnýn adeta týpatýp benzerleri. Saddam Hüseyin sonrasýnda Kerkük’ü hedef alan Kürtlerin hareketlerinin temel hedefi, þehirdeki demografik yapýyý deðiþtirmekti. Kürt gruplarý Kerkük’teki emellerine ulaþabilmek için sözde Kerkük’ten göç ettirildiklerini ileri sürdükleri kiþileri, bu kente yerleþtirebilmek için binlerce sahte belge hazýrladýklarý bilinmektedir. Bunun haricinde Irak’ýn iþgalinden sonra kullanýlan Kürtleþtirme argümanlarýndan biri de, Kerkük’teki demografik yapýyý deðiþtirme amacýyla diðer Kürt yerleþim birimlerinde doðan çocuklarýn Kerkük’te kayýt edilmelerini saðlamak ve bu konuda özendirici maddi teþvikler vermek olmuþtur.
Günümüzde Kerkük’te Kürt aileleri ve Arap aþiretleri de mevcuttur. Türk boylarýna nazaran bunlarýn hiçbirisinin tarihi daha eskiye dayanmaz.

Araplarýn Kerkük’e yerleþmeleri ise genelde 20. yüzyýlýn baþlarýnda baþlamýþtýr. Naimi aþireti Sultan Abdülhamid’in son yýllarýnda, Hadidiler 1915 yýlýnda, Cubur ve Ubeydi aþiretleri 1936 yýlýnda, Hamdaniler 1950 yýllarýnda Kekkük’e yerleþmiþlerdir. 1936 yýlýnda Irak’ta Baþbakan olan Yasin Al-Haþimi bazý Arap aþiretlerini Kerkük’e yerleþtirmiþtir.

Türkmen þehri olan Kerkük’te 50´li yýllarýn sonlarýnda ve 60´lý yýllarýn baþlarýnda Kürt göçü dalgasý Kürtlerin yoðun yaþadýðý bölgelerden Cebbari, Zengene, Berzenci, Caf, Tilþani, Talabani, Þuvan ve benzeri Kürt aþiretlerinin kente göçmesi þeklinde gerçekleþti. Kürtlerin kente akýn etmesi kentte yeni mahallelerin ortaya çýkmasýna yol açtý. Bu arada Ýmam Kasým, Rahimava ve Þorca gibi geleneksel Kürt mahalleleri de geniþledi, ki 1947 yýlýnda ne þimdiki Kürt mahalleleri olan Þorca, Rahimava, Ýskan, Azadi mahalleleri vardý, ne de sonradan Baas partisi döneminde asimilasyon politikasý doðrultusunda Araplar için inþa edilen mahalleler vardý. 1947 yýlýnda bir adet Kürt ya da Arap mahallesi olsa idi, bu durum resmi belgede yerini almýþ olurdu. Buna baðlý olarak Kürtler hissedilir bir þekilde kentin baþka mahallelerine de sýzmaya baþladýlar.

Irak Devletinin resmi belgelerinde bulunan en eski nüfus sayýmý olan 1947 nüfus sayýmý için yayýnlanan resmi kitapçýklarda Kerkük þehrinin o zamanki mahalleleri ve her mahalledeki aile sayýsý beyan edilmiþtir. Bu mahallelerin isimleri kitapçýðýn ikinci cildinin 101. Sayfasýnda þöyle beyan edilmiþtir: (1) Sarýkahya, (2) Þaturlu, (3) Begler, (4) Ýmam Kasým, (5) Bulak, (6) Ahi Hüseyin, (7) Meydan, (8) Aðalýk, (9) Hamam Müslim, (10) Hamam Mesihi. Bu resmi belgeye göre Kerkük þehri 1947 yýlýnda isimleri belirtilen 10 adet mahalleden oluþmaktadýr. Kürt ve Türkmenlerden oluþan ‘’Ýmam Kasým’’ mahallesi yer almakta ve Þorca mahallesi de geçen yüz yýlýn kýrklarý ve ellilerinde yoktur. Kerkük’te sonradan ihdas edilen ‘’iskan’’ ile ‘’Rahimava’’ Kürt mahalleleri bu listede yer almamýþtýr.

Listedeki kalan 9 mahallenin hepsi ki bunlar yüz yýllardan beri yerleþim bölgeleridir, Türkmenlerin oturduðu bölgelerdir. Bu bölgelerdeki tüm konutlar, tesisler, maðaza ve dükkânlar, hanlar, hamamlar, kahvehaneler ve camiler de Türkmenlerin mülkiyetinde olduðu yapýlardýr. Bunun yanýnda Begler, Sarýkahya ve Þaturlu mahallelerinde belirli sayýda Ermeni ve Süryani aileler de oturuyordu.
1947 yýlýnda Mesud Barzani’nin babasý Molla Mustafa Barzani Irak ve Ýran‘ý karýþtýrdý sonrada Sovyetler Birliði’ne Kaçtý. 20 Tem¬muz 1958 de Cum¬hu¬ri¬ye¬tin ila¬nýn¬dan bir haf¬ta son¬ra ge¬nel af ilan edil¬di. Kral¬lýk dö¬ne¬min¬de gý¬ya¬býn¬da idam ka¬ra¬rý ve¬ri¬len ve Sov¬yet¬ler Birliði¬ne ka¬çan Mol¬la Mus¬ta¬fa Bar¬za¬ni, ge¬ne¬ral Ab¬dul¬ke¬rim Ka¬sým ta¬ra¬fýn¬dan af¬fe¬dil¬di. Barza¬ni’nin 11 sene sonra Irak’a dö¬nü¬þü Kürt¬le¬ri bü¬yük öl¬çü¬de ce¬sa¬ret¬len¬dir¬di. Kürt¬ler, pet¬rol ya¬tak¬la¬rý ile zen¬gin Ker¬kük’ü ken¬di böl¬ge¬le¬ri ara¬sý¬na kat¬ma¬yý plan¬la¬ma¬ya baþ¬la¬dý¬lar. Hayallerin¬de düþ¬le¬dik¬le¬ri dev¬le¬te eko¬no¬mik kay¬nak sað¬la¬mak için, zen¬gin Ba¬ba Gür¬gür pet¬rol ya¬tak¬la¬rý¬nýn yer al¬dý¬ðý Ker¬kük’ü he¬def seç¬ti¬ler. An¬cak bu pla¬nýn kar¬þý¬sýn¬da bü¬yük bir en¬gel var¬dý. Bu da Ker¬kük’ün ta¬ma¬miy¬le Türk þeh¬ri ol¬ma¬sý idi. O ta¬rih¬ler¬de Ker¬kük’te çok az sayýda Kürt nü¬fu¬su var¬dý.( Zubaida Umar, “The Forgotton Minority The Turkman’s Of Iraq”, “Afkar inquiry”;4/2, February 1987, s.37,43)


Dumanlarýn Yükseldiði Zengin Baba Gürgür Petrol Yataklarý ve Tesislerinin Çevresine Yerleþtirilen Ýthal Kürtler


Yýllardýr Türkmen þehri Kerkük baba Barzani, Mesud Barzani ve Celal Talabani tarafýndan Kürtlere hedef gösterildi, Kürt ýrkçýlýðý ve milliyetçiliðini tetiklemek için hep Kerkük koz olarak kullanýldý. Kürt halkýný kýþkýrttýklarý ve saldýrganlaþtýrdýklarý açýktýr. Hedef açýk ve nettir, petrol ve baðýmsýz bir Kürt devleti kurmak.Kerkük Kalesinde 1361 Yýlýnda Selçuklular Tarafýndan Yapýlan Türk Tarihi Eseri Gök Kümbet


Haklý olarak insanýn aklýna þu soru geliyor: Bir millet, bir þehrin tarihine, eserine, mimarisine ve kültürüne hiç katkýsý olmamýþsa, o þehri sahiplenebilir mi, yoksa bir insan kendi evini yaðmalamaya, talan etmeye yada yakmaya hiç kýyabilir mi?

Kürtler Türkmen þehri Kerkük’ün kendilerine ait olduðunu iddia ediyorlar. Þayet Kürtler, Kerkük’ün yerel halký iseler tarih, medeniyet ve kültür miraslarý nerede? Hiç yok. Ellerinde bu asýlsýz iddiayý doðrulayacak belge, Kerkük’te yaþadýklarýna dair tapularý olmadýðý için kentin Türk kimliðini yok etmek gayesiyle nüfus ve tapu kayýtlarýný imhaya kalkýþtýlar. Þayet Kerkük tarihi olarak Kürtlere ait ise, o zaman Kürtler neden Kerkük’ü sürekli yaðmalayýp, yýkýp, talan ediyor ve Kerkük’le ilgisi olmayan 700 bin ithal Kürt’ü Kerkük’e yerleþtiriyor?
Türkmen þehri Kerkük tarihi, mimarisi, sanatý, folkloru, müziði, edebiyatý, þiiri ve Türk kültürünün en canlý örnekleriyle tüm dünyanýn gözü önünde dimdik durmaktadýr.
Irak´ta 30 Nisan 2014’te gerçekleþecek genel seçimler Türkmenler için kritik öneme sahiptir ve Kerkük’te odak noktasý olduðunu görmekteyiz. Hakkýmýzý istiyorsak milletimiz kararlýlýkla 30 Nisan’da sandýk baþýna gitmeli ve oylarýný kullanmalýdýr. Sandýkta ne kadar çok olursak parlamentoda sesimiz o kadar çok çýkar


Ali Kerküklü

KAYNAKLAR:
1-Habib Hürmüzlü, ORSAM Danýþmaný, Irak’ta Nüfus Sayýmý ve Kerkük Þehrine Etkileri,

2-Mahir Nakip, Kerkük’ün Kimliði, Bilgi Yayýnevi, Ankara, 2007.
3-Nefi Demirci, Kerkük, Sönmeyen Ateþ Dinmeyen Hasret, Ural Yayýnlarý, Ýstanbul, 2011.
4-Hasan, Mazin. Irak’ýn Gizlenen Gerçeði: Türkmenler Avrasya Stratejik Araþtýrma Merkezi Yayýnlarý, ASAM Yayýnlarý:57, Ortadoðu Araþtýrma Dizisi:4, Ankara 2003.

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...