1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

HA KIRIM HA KERKÜK

site Bakimda

Dr. Cüneyt MENGÜ


Kadim Türk yurdu olan Kýrým, 18. yüzyýlýn sonlarýna kadar bir Osmanlý topraðý idi. Bilindiði üzere günümüzde baðýmsýz ülkeler olarak dünya sahnesinde yer alan; Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna ve Gürcistan devletleri de o sýralarda ve ayný bölgede Osmanlý topraklarý içinde yer alýyordu.

Geçmiþte Osmanlý idaresi, Ruslarýn sýcak denizlere açýlma hedeflerine 3 noktadan engel koymuþtu. Birincisi, Don nehri yakýnlarýnda inþa edilen Azak Kalesi; ikincisi, Kere Boðazý’na set çekmek amacýyla yaptýrýlan Yeni Kale; üçüncüsü ise Türk milletinin kalbi olan Çanakkale ve Ýstanbul boðazlarýdýr.

Osmanlýnýn bu stratejisi Kýrým Hanlýðýnýn 1774 tarihinde Rusya’ya tabi olana kadar iþlev görmüþtür. O tarihte önce Azak Kalesi ardýndan Yeni Kale’nin peþ peþe kaybedilmesi neticesinde Ruslar Karadeniz’in hakim gücü haline gelmiþti. Ta ki Çarlýk Rusya’sýnýn yerini alan Sovyetler Birliði ayný stratejiyi daha da güçlendirmek amacýyla Kýrým’ýn demografik yapýsýný deðiþtirme planýný günümüze kadar uygulamaktadýr. Ayný emeller Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda Çanakkale ve boðazlar için gündeme gelmiþ ancak necip Türk milleti her þeyini feda ederek “Çanakkale Geçilmez!” demiþtir.

Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda 1941 – 1944 yýllarý arasýnda Alman iþgali altýnda olan Kýrým’da Kýrým Türkünün bu zaman içerisinde Almanlar ile iþbirliði içinde olduðu bahane edilerek 1944 yýlýnda Sovyet hükümeti tarafýndan toplu sürgün kararý çýkarýlmýþtýr. Toplamda yaklaþýk 200.000 Kýrým Türkü sürgün edildi. O dönem içinde yayýnlanan belgelere göre sürgün boyunca toplam nüfusun yaklaþýk % 40’ý açlýk ve hastalýk nedeniyle hayatýný kaybetmiþtir. Bu büyük trajedinin sürekli gündemde tutulmasý gerektiði kanýsýndayýz.

1990 yýlýnda Sovyetler Birliði’nin çökmesi sonucu Ukrayna’nýn baðýmsýzlýðýný kazanmasýyla Kýrým, Ukrayna içinde yer alýnca Ruslar bu durumu kabullenemediler ve sürekli Kýrým’ýn Ukraynalý deðil Rus olduðunu söylemekten vazgeçmediler. Halihazýrda Kýrým’da Ruslarýn oraný % 59; Ukraynalýlarýn oraný % 24 iken Türkler ise Kýrým’ýn % 13’ünü teþkil etmektedir. Bundan dolayý Türkçe de Rusça ve Ukraynacanýn yanýnda resmi dillerden birisidir.

Böylece yukarýda izah edilen geliþmeler doðrultusunda Kýrým’ýn Ukrayna’dan kopmasý ve Rusya’ya baðlanmasý hem Türkiye hem de NATO açýsýndan felaket deðilse de sýkýntý yaratacaktýr. Bu deðiþim oradaki limanlar ve benzer kapasitelerin yeniden Ruslarýn eline geçmesi Türkiye’nin Karadeniz’deki askeri önceliklerini de etkileyecektir.

Türkiye’nin Kýrým’da yapýlan referandumu tanýmamasý ve Ukrayna’nýn toprak bütünlüðüne vurgu yapmasý ne kadar isabetli olur bilemem. Ancak Ankara’nýn Batý ile uyum içinde bir görüþe sahip olmasýnýn yaný sýra bölgedeki stratejik ve ekonomik çýkarlarýný korumaya yönelik olduðundan gerçek görüþlerini açýkça dile getirmemektedir. Öte yandan Kýrým Türklerinin baðlý olduklarý sivil toplum örgütlerinin Kýrým’da topraklarýna ve ana dillerine sahip çýkmalarý konusunda bir yol haritasý tespit edilmesi amacýyla harekete geçmelerinin uygun olacaðý kanýsýndayýz. Ayrýca sözü edilen STK’larýn býkmadan ve usanmadan Türkiye dahil tüm dünya ülkelerinden haklý davalarý için yardýmcý olmalarýný talep etmeleri uygun olacaktýr.

Kýrým Türklerinin haklý davalarý Kerkük ve Kýbrýs meseleleri ile benzerlik göstermektedir. Öte yandan Kýrým, Kerkük ve Kýbrýs Türkiye’nin güvenli kuþaðýdýr.

Bilinmelidir ki Kýrým’ý kontrol eden Karadeniz’i kontrol eder! Ýþte bu kadar!Dr. Cüneyt MENGÜ
cuneyt.mengu@mercanonline.comDr. Cüneyt MENGÜ Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...