1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmenlerin olaylarý karþý güç yetersizliði

Kerkük

Özdemir HÜRMÜZLÜ

nernetin icat edilmesiyle ardýndan sosyal medyanýn tüm araçlarýnýn yaygýn bir þekilde kalabalýk bir kitle tarafýndan kullanmasý artýk küresel güçlerin özellikle Müslümanlar ve Türklerin yaþadýðý bölgelerde ne amaçladýðýný gerçekleþmeden önce insanlarýn bu olaylarý okuma bilme fýrsatý tanýttý.
O yüzden yaþadýðýmýz çað bilim çaðý olarak adlandýrýlýr.
Türkmeneler olarak iyi ki bir konuda anlaþýyoruz.
Konu ise;Türkmenleri siyasi olarak sosyal olarak bölme giriþimi. Bunun arkasýnda sinsi planlar var. Arada sýrada Türkmenleri kýzdýracak eylemlerin yapýlmasý bu toplumun nasýl bir tavýr ortaya koyacaðýný nitelinde.
Söz konusu bu yýlýn Nisan ayý sonuna doðru Irak’ta parlamento seçimlerinin yapýlmasý bekleniyor.
Yukarýda bash ettiðm gibi bilim çað doðrultusunda Türkmen bölgelerinde uzun oyunlar oynamaya start verildi. Ýþe tam bu arada Türkmenlerin etkilendiði bölme planlarýnda bu oyunlara karþý ne yazýk ki umduðumuz ya da tarihimize yakýþan bir tavýr koymamamýz halk olarak daha önceden akýlýmýzda yaratýlan soru iþaretlerine teker teker yanýt bulumaya baþladýk. Demokratik sistemde otorite mefaati yüzünden siyasi hareketlerin fikir ayrýlýðý yada parti için bölünme münasebetleri doðal olarak karþýlamalýyýz, Zira her taraf kendi açýsýndan topluma hizmet etmek için kurul içinde bir takým çalýþmalar yürütmeye çaba gösterir.
Ama toplumun varlýðýný hedef alan uygulamalar karþýsýnda fikir ayrýlýðý yaþayan ya da parti için bölünme yaþayan siyasi hareket bu uygulamalar karþýsýnda tek yumruk teorisi göstermek gerekir,çünkü toplumlarý yöneten siyasi güçler bu toplumun isteði çerçevesi içinde haraket etmeleri gerekiyor,aksi takdirde siyasi hareket toplumun desteðini kaybeder.

Meselenin özeti Türkmenleri bölme giriþimleri karþýsýnda güç yetersizliði

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16812

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12374

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10906

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10234

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7755

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...