1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Irakta Seçim heyecaný ve Türkmenler

Kerkük

Ümit KÖPRÜLÜ30 Nisan 2014 tarihinde Irakta yapýlmasý belirlenen, parlamento seçimleri günü yaklaþtýkça, Iraklýlarýn heyecan ve kaygýlarý da artmaktadýr. Bu heyecan ve kaygýlardan, uzun zamandan beri, sabahlarý bombalar sesiyle uykudan uyanan Türkmenler de nasiplerini almaktalardýr.

Güzelim Kerkük, Telafer, Tuzhurmatu gibi nüfusunun yoðunluðu Türkmenlerden oluþan tüm il, kasaba ve köylerde, patlama, kaçýrma ve suikast olaylarý sonucu, inim inim kan aðlamasý dinmeyen Türkmenlerin feryadýný, kendi siyasetçileri dahil, herkes duymazdan geliyor. Türkmen aydýnlarý ise, siyasilerini birlik beraberliðe çaýðrmaktan býktý usandý.

Siyasilerinin birlik beraberliði saðlamamalarý ve birçok ittifak listesi halinde seçime girmeleri, Türkmenleri daha da tedirgin etmektedir. Her kes Irak parlamentosuna daha çok Türkmenin seçilmesi yolunun arayýþý içindedir.

Parlamento seçimlerine adaylýðýný açýklayan onlarca Türkmenin oluþturduðu adaylýk tablosunu mercek altýna alýrsak, seçimden dah da baþarýlý olmamýz konusunda, her hangi çalýþmamýzýn olmadýðýný anlýyacaðýz. Belki de çalýþmalar olmuþtur ancak birlik beraberliðimiz saðlanmýyýnca herþeyi yüzümüze gözümüze bulaþtýrdýk. Nasýlda bu darma daðýn halimizle baþarý saðlýyacaðýz dersenizde haksýz deðilsiniz çünkü, görünen köy kýlavuz istemez, Kesinlikle birçok oy kaybýmýz olacaktýr ve seçimi kaybedecek kiþilerin aldýklarý oylarda boþuna yanacaktýr.

Türkmenelimizin yerel ve uydu radyo ve televizyonlarý ve yayýn organlarýmýzýn seçimle ilgili programlarýna dikkat edersek, bu programlarýn hedeflediði adaylarýmýzýn sayýsý bir elin parmaklarýný aþmamakta olduðunu göreceðiz. Buda bizi hayal kýgýnlýðýna uðratmaktadýr. Sormadan geçemiyorum: “ Belirli kiþilerin seçim reklamlarý yapýlacaksaydý, o zaman onlarca adayýn gösterilmesi nedendi?’’ ve ‘’O adaylara verilecek yüzlerce veya binlerce oylarýn yanmasýnýn hesasabýný kim verecektir?’’ sormak gerekmezmi?

Bence Türkmenlerin daha fazla hayal kýrgýnlýðýna sürüklenmemeleri ve seçimden baþarýlý çýkmalarý için, geç olmadan bazý özellikleri dýkkata almalarýnda yarar vardýr: ‘’Türkmen siyasi teþkilatlarý, Türkmen sivil toplum örgütleri ve Türkmen medyacýlarýnýn, halký daha çok seçime giderek oy vermeye teþvik etmeleri elzemdir.’’ Ayrýca ‘’yapýlan seçim propagandalarý sadece belirli adaylara tabi tutulmamalýdýr.’’ altýný çizmekte fayda olan, parlamentoda bulunarak Türkmen davasýna önemli katkýsý olacak birçok Türkmen adayýmýz için þimdiye kadar her hangi bir tanýtým ve propagandanýn yapýlmamasýdýr. Onlarý unutmak ve devre dýþý býrakmak büyük haksýzlýk deðilmi? Burada Türkmeneli Televizyonunuda bu konuda daha duyarlý olmaya çaðýrmak tam yerindedir.

Bana hangi adaylarýn seçilmesi Türkmen davasýnýn lehine olacaktýr sorarsanýz, efendim ne çoklar derim. Erþet Salihi, Turhan Müftü, Hasan Özmen, Riyaz Sarýkahya, Jale Neftçi, Hasan Turan, Feyha Bayatlý, Fevzi Ekrem Terzi, Niyazi Mimaroðlu, Ammar Kahya, Feyzullah Sarýkahya, Güner Kerküklü, Gülen Tepebaþý ve Kahtan Vindavi gib dava arkadaþlarýmýz seçililerse, gelecek dört yýl süresince milletimizin birçok haklarýný elde etmiþ oluruz, Malumunuzdur, Türkmen lehine birçok yasalar son aþamasýna gelmektedir. Seçilecek yeni temsilcilerimizin çaba ve uðraþýlarýyla yasalanacaktýr. Milli geçmiþlerine tanýk olduðumuz mücadeleci tüm kýymetli adaylarýmýza bol þanslar ve baþarýlar temennisile.

Ümit KÖPRÜLÜ Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...