1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Seçimler öncesi Türkmenlerin endiþesi

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ

30 Nisan 2014 tarihinde Irak’ta parlamento seçimi yapýlacak, seçimler Türkmenlerin için çok önemli olduðu aþikar, zira Türkmenler yasama organýnda gerçek aðýrlýðýný yansýtacak temsil edilmesinin gerektiðini düþünüyoruz.
2003’ten buyana Irak’ta siyasi süreç terör ve partisel görüþler yüzünden hep çalkantýlý aþamalardan geçtiði belli, artý siyasi gruplar arasýnda gizlice yapýldýðý anlaþmalar yüzünden Türkmenlerin gerçek gücünü göz ardý edilmeye uðraþýlmýþtýr.
Daha önceden yapýlan seçimlerde Türkmenler iyi sonuçlar elde etmediðini gördük, çünkü Türkmen oyunu koruyacak gücü yok oysa Irak’ta diðer gruplar güçleri yüzünden siyasi kazançlar elde etmiþtir.
Gerçeði istersiniz, Türkiye_Irak siyasi iliþkileri Suriye’deki geliþmeler yüzünden zedelenmesinin neticesinden Türkmen bölgeleri yoðun terörist eylemleri çoðalmýþtýr, merkezi hükümet ise bu eylemlere karþý hep sessiz kalmýþtýr.
Baþta Türkmen ilçesi Tuzhurmatu olmak üzere çok sayýda Türkmen bölgeleri yoðun terörist eylemleri geçen il meclis seçimlerinde etkisini göstermiþtir.
Türkmenler, Kerkük üzerinden varlýk siyasetlerini yürütmektedirler, seçimlerde Türkmenler Kerkük’te iyi sonuç getirmeleri takdirde sesleri daha fazla duyulacaðýný görülmektedir,bu kapsamda daha önceden yapýldýðý gibi sinsi planlar devreye girecek.
Zaten sýkýntý burada Türkmenlerin gerçek yoðunluðunu yansýtmamak için Kerkük bir þeyler olacaðýný bekliyoruz,Kerkük’ün þehir merkezi Türkmen semtleri güvenlik durumu çok kötü halde,daha fazlasý Cevahir Alýþ_Veriþ olaylarýndan sonra Türkmenler güvenlik güçlerinden güvenini kaybetmiþtir.
Kim bilir Kerkük’te seçim sabahý neler olacak,Türkmenlerin oyunu kim garanti altýna alacak,tabii ki bu da Tuzhurmatu,Musul ve Telafer için geçerlidir.
Seçimlerin yapýlýp yapýlmamasý konusunda ülkenin ortasýnda bulunan Anbar ilinde yaþanan çatýþmalarýn arkasýnda 40’tan fazla milletvekili istifa etmesinin ardýndan birisinin seçimlerin yapýlmamasýný istediði sorusu kafalarda yarattý.
Þayet seçimlerin yapýlmasý takdirde Türkmen siyasi hareketi nasýl bir strateji uygulayacaðýný merak konusu, yoksa bu strateji þimdiden hazýr olunmamasý Türkmen seçmenin katýlma oraný çok düþük olacaðýný kolayca söylersek yanlýþ olmayýz.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7824

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...