1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Kerkük Çocukluk Cennetim

site Bakimda

Ali Kerküklü

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün merkezidir. Bir kentin aidiyeti ve kimliði, o þehrin tarihi mimari eserleri, sosyal ve kültürel yapýsýyla da yakýndan ilgilidir. Kerkük Kalesi, Gök Kümbet’i, Nakýþlý Minare ve Camisi, Aziziye Kýþlasý, Kayseri (Kapalý) Çarþýsý, Kilciler Pazarý, Altun Köprü, Kýrdar Haný ve Çarþýsý, Kale Haný, Mecidiye Sarayý, Dakuk Ulu Camii Minaresi, 16 gözlü Taþköprü gibi 60’tan fazla Türk eserine Kerkük’ün her noktasýnda rastlamak mümkün. Kerkük’te yaþayan Türkmenlerin dýþýndaki milletlerin buna benzer acaba kaç tane tarihi eseri vardýr? Yok. Diðer taraftan edebiyat ve kültür alanýnda da Türkmen aðýrlýðýný görmek mümkün. Kerkük’teki sanatçýlarýn çoðunluðu da yine Türkmenlerden. Kerkük Türküleri tüm dünyada hangi dille icra ediliyor? Türkçe. Bazý gruplar Kerkük bizim diyor, o zaman haklý olarak þu sorularý sormak gerekiyor, Kerkük sizin ise o zaman Kerkük’te tarih, medeniyet ve kültür mirasýnýz nerede? Kerkük sizin ise neden nüfus kayýtlarýný ve tapu dairelerini tahrip edip yaktýnýz? Kerkük sizin ise devlet dairelerini, okullarý, hastaneleri, insanlarýn evlerini, özel araçlarýný ve iþ yerlerini neden talan edip yaðmaladýnýz? Ýnsan kendine ait olan bir þehri talan edip, yaðmalar mý hiç? Kerkük sizin ise Irak iþgalinden hemen sonra sahte belgelerle 700 bin Kürdü Kerkük’e neden yerleþtirdiniz?

Türkmen þehri Kerkük, tarihin her döneminde önemini korudu. Kültür varlýðý, sanat, müzik, spor ve çevresinin mimarisi ile de dikkat çekici bir þehir. Kerkük, geleneksel yapý ve tarihe tanýklýk eden kitabeleri ile de göz alýcý bir hazine.

Kerkük’ü karanlýða boðan onun kalesi, Gök Kümbeti, Dakuk Ulu Camii Minaresi, Sultan Saki Yatýrý, Danyal Peygamber Türbesi ya da kurumuþ Hassa Su çayý deðil, topraðýn altýnda yatan karanlýk. Yani petrol. Türkmen þehri Kerkük´ü gezerken insaný karþýlayan periþan manzara, bu þehirde yaþayan sade insanlarýn, topraðýn altýndaki dev zenginlik kaynaðýnýn sýkýntýsýndan baþka bir yanýný görmediðini ispatlýyor. Baþkalarý için “petrol cenneti” bizler için ise çocukluðumuzun cennetidir Kerkük.

Kerkük þehri düz bir ovada kurulmuþtur. MÖ. 3. yüzyýlda yapýlan kale bir tepenin üzerinde yer alýr ve Kerkük’ün her tarafýna kuþ bakýþý bakan bir konuma sahiptir. Kerkük’ün ortasýndan Hassa Su çayý geçer. Hassa Su çayý Kerkük’ü Eski yaka ve Korya yaka olmak üzere iki yakaya ayýrýr. Kale ile beraber þehir üç kýsma bölünür. Kale þehrin ilk yerleþim yeridir. Çevresine hâkim surlarý ve dar sokaklarý vardý. Kalenin içindeki kesim Hamam, Aðalýk, Meydan ve Zindan adlý dört mahalleden oluþmaktaydý. Þehrin kale dýþýna taþmasý muhtemelen nüfusun da baskýsýyla XVII. yüzyýlda olmuþtur. Eski yaka (Karþýyaka) kesiminde kale çevresinde zaman içerisinde ortaya çýkan Ýmam Kasým, Çay, Çukur, Musalla, Bulak, Avcý, Piryadi ve Ahi Hüseyin, adlarýnda mahalleler bulunuyordu. Korya yakasýnda ise Sarýkâhya, Begler, Mahatta (Ýstasyon), Þaturlu, Hasa, Elmas, Yeni Kerkük (Arafa) adlý mahalleler vardý. Kürtlerin yoðun yasadýðý Þorca mahallesi de geçen yüz yýlýn kýrklarý ve ellilerinde yoktu. Kerkük’te sonradan ihdas edilen ‘’iskan (Azadi)’’ ile ‘’Rahimava’’ Kürt mahalleleri de yoktu. Bunlar sonradan Süleymaniye ve Erbil yolu istikametinden göç alarak kurulmuþtu.

Kerkük’te, kale dýþýnda Ýmam Kasým’ýn küçük bir yerleþme çekirdeði olarak varlýðýný biliyoruz. Ayrýca kalenin yarým mil ötesinde ve Hasa Su çayýnýn diðer tarafýnda Korya’nýn, týpký Tisin köyü gibi küçük bir yerleþme olduðu tarihi belgelerle saptanmýþtýr. Daha sonraki tarihlerde bu iki yerleþme de Kerkük kentinin yerleþme dokusu ile bütünleþmiþlerdir. Korya yakasýnda çokça resmi devlet binalarý bulunuyor. Nitekim valilik, kýþla, belediye binasý, nüfus dairesi, tapu dairesi, adliye, kamu yapýlarý Korya yakasýnda inþa edilmiþlerdir.Büyük Pazar, Korya Pazarý, Kayseri Çarþýsý Kerkük’ün Türkmen kimliðinin en yoðun þekilde hissedildiði yerlerin baþýnda geliyor. Aslýnda Kayseri ’Kapalý Çarþý’ anlamýnda kullanýlýyor. Geçmiþten bu yana alýþýlagelmiþ þekilde, Anadolu’nun ortasýnda yer alan ve ticaretiyle ünlü Kayseri’nin adý verilmiþ ’Kapalý Çarþý’lara. Bu çarþýlardaki dükkân mülkiyetlerinin hemen hemen tamamý Türkmenlere ait.Kerkük’ün ilk yerleþme merkezinin çekirdeði olan kale, bu yüzden en eski mimarlýk ve kentsel dokunun da merkezi idi. Kerkük kalesi 4 mahalle, 743 geleneksel ev ve onlarca tarihi eserden oluþuyordu. Kerkük Kalesi’nde oturanlarýn hemen hemen tamamý Türkmen’lerdi. 1995 yýlýnda Saddam Hüseyin´in talimatýyla kale sakinleri zorla boþaltýlýr ve 1997´den itibaren 2003´e kadar yüzlerce geleneksel tarihi Türk evi ve eseri buldozerlerle yerle bir edilir. Türkmenlere ait ne varsa, evleri, tarihi eserleri, hatta mezar taþlarý bile yok edilir. Amaç Kerkük’ün Türkmen kimliði ve izlerini silmekti.

Türkmenlere Asimilasyon ve Kerkük’ün Kimliðini Yok Etme Operasyonu

Diktatör Saddam Hüseyin, kentin Türk kimliðini ortadan kaldýrmak istedi. Bir­çok yer­le­þim yerinin Türk­çe olan ad­la­rý Arap­ça isim­ler ile de­ðiþ­ti­rildi­. Kerkük Kalesi ve on­lar­ca Türk­men köyü ve yer­le­þim ye­ri yý­kýl­dý ve Türk­menler Irak’ýn gü­ne­yi­ne ve farklý illerine sü­rül­dü. Türkmenle­rin ara­zi­le­ri­nin is­tim­lak edi­le­rek gü­ney­den ge­ti­ri­len Arap­la­ra da­ðý­týl­ma­sý saðlandý. Irak Dev­rim Ko­mu­ta Kon­se­yi­nin al­mýþ ol­du­ðu ka­rar ile, nü­fus kü­tü­ðü­nü Kerkük’e nak­le­den ve yerle­þen Arap­la­ra 10.000 Irak di­na­rý (33 bin do­lar) ve be­da­va ar­sa­lar ve­ril­di. Türk­men­le­re gay­ri­men­kul alým-sa­tý­mý ve res­mi da­ire­ler­de bi­le ara­la­rýn­da ana dille­ri ile ko­nuþ­ma­la­rý yasaklan­dý.

1970’lerden baþlayarak, Baas rejimi tarafýndan Kerkük’te asimilasyon politikasý uygulandý. Þehri Araplaþtýrmak için Kerkük’e yüzbinlerce Arap ailesi yerleþtirildi, þehrin güney, güneydoðu ve güneybatýsýnda yeni mahalleler yapýldý. Devrik Baas rejimi tarafýndan yeni kurulan bu mahallelere Arapça adlar verildi.

Baþlangýçta, "Araplaþtýrma" politikasý ile Türk kimliðini eritme çabalarý, günümüzde "Kürtleþtirme" politikasýna dönüþtü. Türk­menlere yönelik yýllarca in­san­lýk dý­þý uygulamalarýnýn bugün daha beteri yapýlmaktadýr. Çeþitli siyasi geliþmelere baðlý olarak Kerkük ve çevresinin demografik yapýsý deðiþtirilmeye çalýþýlmýþtýr. Bunda bölgenin zengin petrol kaynaklarýna sahip olmasý en önemli etken olmuþtur. Dün ve bugün emperyalist devletler ile bunlarýn yönlendirdikleri Arap ve Kürt gruplar bölgenin nüfus yapýsýný Kerkük Türklerinin aleyhine deðiþtirmek için her yola baþvurmuþlardýr.
Ne zaman ki iþgal güçleri ABD ve Ýngiltere Irak’a girdi, Kerkük’te tapu ve nüfus kayýtlarý yakýldý ve bu kent talan edildi, yaðmalandý. Türkmen þehri Kerkük’ün nüfusunda ve nüfuzunda büyük hareketlenmeler ve oynamalar baþ gösterdi. Irak’a getirilmek istenen özgürlük ve demokrasinin yerüstündekiler için deðil, yeraltýndakiler (Petrol) için olduðunu sonunda saflar bile anladý.

2003 yýlýnda Amerika ve Ýngiltere’nin Irak’ý iþgalinin ardýndan Kürtlerin Türkmen bölgelerinde etkin konuma getirilmesi sonucu, Türkmenlerin haklarý yine yok sayýldý. Daha önceden olan Araplaþtýrma politikasýnýn yerini Kürtleþtirme politikasý aldý. Ýþgal sýrasýnda oluþan istikrarsýz ortamda Kürtlerin Kerkük’e kamyonlarla taþýnmasý, Saddam Hüseyin döneminde, Araplar ve Kerkük petrol þirketi çalýþanlarý için yapýlan konutlara, askeri garnizonlara, sosyal tesislere, devlet daireleri ve hatta Kerkük Stadyumu´nun soyunma odalarýna bile Kürtler yerleþtirildi. On binlerce Kürt planlý ve programlý bir þekilde çadýrlarý ile getirildi, Kerkük’e 700 bin Kürt ithal edildi. Dün çadýrlarla gelen bu ithal Kürtler bugün konut sahibi oldular. Kürt gruplarý, devletin tüm imkanlarýný sözde göçmen diye bu ithal Kürtlere seferber ettiler. Onlara aþ, iþ, aylýk maaþ ve konut imkaný saðladýlar. Getirilen Kürtlere sahte “Kerkük” nüfus kaðýdý ve gýda karnesi (bu karne her Iraklýnýn devlet iþlemlerinde bulundurmasý gereken bir belge) verildi. Bu ithal Kürtler Kerkük’e yerleþtiði içinde Kürt partiler ve Devlet’ten de “göçmen adýyla” maaþ almaktalar.

Kerkük’teki Kürtleþtirme hareketlerinin ne derece tehlikeli bir noktaya geldiðini kanýtlayabilecek en önemli durum, Kerkük-Erbil ve Kerkük-Süleymaniye þehirleri yolu üzerinde kurulan yeni mahallelerdi. Petrol kenti Kerkük´e yerleþen ve ev kurmak için geniþ araziler üzerinde hak iddia eden on binlerce Kürt, Kerkük üzerinde hak iddialarýný güçlendirmek için kurduðu konutlardan bir kýsmý, dumanlarýn yükseldiði doðal gaz tesislerine sadece yarým mil uzaklýkta. Kerkük’e ithal edilen Kürtler, Kerkük petrol yataklarýný ele geçirmek için kentin zengin petrol yataklarý ve rafinerisi etrafýndaki devlete ait arazilere kanunsuz konutlar yaparak yerleþtirildiler. Çeþitli vaatlerle Kerkük’e getirilen Kürtlerin oluþturduðu bu mahalleler kentin demografik yapýsýnýn nasýl deðiþtirilmeye çalýþýldýðýna en belirgin örneklerinden bir tanesidir. Kültür ve medeniyet þehri olan bir kent ancak bu kadar acýmasýz bir þekilde tahrip edilebilirdi.

Bu yerleþen kiþilere para verilmesi, “tecavüz evleri” olarak nitelendirilen gecekondulaþmanýn yoðunlaþmasý, 700 bin Kürt’ün Kerkük’e ithal edilmesi, nüfus kayýtlarýnýn ve tapu dairelerinin tahrip edilip yakýlmasý, tüm devlet daireleri ve müdürlüklerin Kürtlerin eline geçmesi gibi geliþmeler Türkmen toplumu üzerinde psikolojik etki yaratmýþtýr. Bunun akabinde kamunun üst düzey Türkmen yetkililerine, siyasetçi, doktor, iþ adamý, bilim adamý, askeri komutan ve sivil halka karþý tehdit, yýldýrma, sindirme, fidye isteme, göçe zorlama, bombalý saldýrý ve suikast giriþimlerinin hala devam etmesi, Türkmenler üzerinde bu psikolojik etkiyi daha da arttýrmýþtýr. Kerkük, Telafer, Tuzhurmatu ve diðer kritik merkezlerde oluþan þiddet olaylarý ve bombalý terör saldýrýlarý, Türkmenlere yönelik eylemler bu çerçevede deðerlendirilmelidir.

Irak Türklerinin Irak’taki binlerce yýllýk varlýðý tehdit altýnda. Baas rejimi 35 yýl baský ve zulüm altýnda tuttuðu ve Araplaþtýrma politikalarýna maruz býraktýðý Irak Türkleri, bugün dýþ güçlerin iþbirlikçilerinin zulmü altýnda yaþam ve kimlik mücadelesi veriyor. Bölgedeki binlerce yýlýk Türk kimliði ve varlýðý yok ediliyor.Petrol: Kan, Ölüm ve Göz Yaþý

Petrol, 20’nci yüzyýldan 21’ncisine miras kalan kara yað… Topraklarýnda bu yaðdan olanlar pek mutlu olamadýlar. Zenginlik yaþasalar bile, baþlarý hep belada oldu. O petrol yataklarýna sahip olup, o kara yaðý kullananlar. Yani "ötekiler…" Bakýn iþte onlar zengin ve rahat yaþadýlar.

15 Ekim 1927 tarihinde Kerkük yakýnlarýnda ve þehre 15 kilometre uzaklýktaki Baba Gürgür bölgesinde zengin petrol yataklarý bulunmuþ, sondaj yapýlarak adeta bir “ýrmak” gibi petrol akmýþtý. Kerkük petrol rafinerisi de ayný bölgede kurulmuþtu. Bu akan petrol Kerkük’e refah ve huzur getireceði yerde felaketler getirdi bunun adý da kan, ölüm ve göz yaþý oldu.

Kerkük, bu gezegende, aklýmýza gelebilecek en büyük servetin üzerinde oturup, ama yoksulluk ve sefalet içinde yaþatýlan insanlarýn kenti… Bugün Kerkük bir turisti çekecek herhangi bir yeri yok. Ama bu þehrin sokaklarýna adým attýðýnýz andan itibaren, bu gezegenin nasýl bir adaletsizlik diyarý olduðunu çok daha iyi anlarsanýz. Kerkük’te bulunan petrol herkesin can damarý olacaktý. Olacaktý da bunun Kerkük’e faydasý ne?

Dünyanýn en zengin þehirlerinden biri olan Kerkük iþin ehli ve þehrin sahibi olmayan insanlar tarafýndan idare edilmekte. Ýþgal ile beraber ilk iþ olarak nüfus ve tapu dairelerini yaðmalayan Kürt gruplar, Türkmenleri sadece askeri ve kültürel bir baský altýna almakla da yetinmediler.Tüm devlet daireleri ve müdürlüklerin baþýna Kürtleri yerleþtirdiler. Bugün Kerkük asýl sahiplerinin elinde deðil, ellerin elinde.

Çocukluðumun Cennetti Kerkük

Çocukluðum, doðduðum Kerkük’ün Korya yakasýnda Sarýkahya mahallesi sokaklarýnda futbol, misket, çelik çomak, saklambaç oynayarak geçti. Kerkük caddelerinin, sokaklarýnýn her adýmýnda ve her karýþ topraðýnda bir hatýramýn hâlâ capcanlý aklýmýn bir köþesinde duruyor. Yaþadýklarýmý unutmak mümkün mü? Zaten bu yaþadýklarým hayatýmýn önemli bir parçasýdýr. Ne güzel günlerdi o günler.

Çocukluðunu Kerkük’te yaþamýþ olan Türk edebiyatýnýn tanýnmýþ ismi Halide Nusret Zorlutuna bakýn Kerkük’ü nasýl anlatýyor :“Ey çocukluðumun cenneti masal þehir
Kulaklarýmda hep senin sesin
Gözümde, gönlümdesin...”

Baþkalarý için ´petrol cenneti´ bizim için ise çocukluðumuzun cennetidir Kerkük. Çocukluk ve gençlik yýllarýmda Kerkük´ün ahalisinin büyük çoðunluðu Türk´tü. Ne Arap ne de Kürt´e rastlamazdýnýz. Þehirde herkes Türkçe konuþuyor. Biraz farklý bir lehçeyle, ama her þeyiyle Türkçe, etraf hep Türklerle dolu, evde, sokakta, pazarda, çarþýda, camide, parkta, sinemada, lokantada….. Türkler sadece okulda bir miktar Arapça öðreniyorlardý. Hatta Arap öðretmenler eðitim verebilmek için Türkçe öðrenmek zorunda idiler.

Kerkük’te Komþuluk, Misafirlik ve Bayramlaþma Gelenekleri

Çocukluðumda komþuluk iliþkileri, Kerkük yaþayýþýnda çoðu zaman akrabalýktan ve hýsýmlýktan daha önemli bir yer alýrdý, bu iliþkiler çoðunlukla din, kültür, ýrk ayrýmý düþünülmeden birlik içinde sürdürülmüþtür.

Komþulukta mahallenin tüm insanlarý birbirini tanýr, selamlaþýr, görüþür, yardýmlaþýr. Bir evde hasta olsa ziyarete gidilir, yemek götürülür, hal hatýr sorulur. Bir düðüne davet edilince tebriðe gidilir, hediyeler götürülür; bir cenaze olsa taziyeye gidilir; bayramlarda ziyaretler yapýlýr. Mahalle gençleri mahalle kýzlarýný korur, mahalleye giren yabancýlar hemen fark edilerek mahallelinin meraklý bakýþlarýnýn hedefi olur. Bu türden komþuluklarda akranlýk yahut sýnýf farký gözetilmez, büyükler küçükleri korur, küçükler büyüklere saygý gösterir, mahalle gençleri komþularýn lafýndan sözünden çekinir. Mahalleye yeni taþýnan kimseye “hoþ geldin ziyareti” yapýlýr, bu tanýþmalarýn ardýndan yakýn komþuluklar kurulurdu.

Komþular birbirlerinin düðünü, sünneti, misafiri, cenazesi, hastalýðýný kendisininmiþ gibi düþünür, planlarýný buna göre yapar, misafirlerine gerektirdiði takdirde kendi evini açarlardý. Bahar geldiðinde yakýn komþular birlikte pikniðe, sinemaya, gezmeye gider; kýþ yiyeceklerini birlikte hazýrlar, halýlarýný, yorganlarýný birlikte yýkar, her iþi birlikte yaparlardý. Bir sokaktan cenaze çýkmasý bütün sokaðý, hatta mahalleyi ilgilendirirdi. Cenaze beklemeye, hazýrlýklara yardýma gidilir, baþsaðlýðý dileklerinde bulunulur.Türkmenlerin en önemli özelliði misafirperver oluþudur. Ev sahibi misafirini aðýrlamak için her türlü zahmete katlanýr. Misafirliklerin dýþýnda da çeþitli bahanelerle Kerküklüler sýk sýk birbirlerini ziyarete giderdi. Hastalýk, kaza gibi durumlarda “geçmiþ olsun” ziyareti; evlilik, niþan, terfi, ev alma, çocuk sahibi olma gibi durumlarda “göz aydýnlýðýna gitme”; aileden biri uzak bir yolculuða çýkacaksa “Allah kavuþtursun” ziyaretine gitme; yeni taþýnanlara “hoþ geldin” ziyareti; cenaze olduðunda “taziyeye gitme”, bayramlar da “bayram tebriði” ne gitme gibi özel ziyaretlerde bulunulur. Bu ziyaretlerin her birinde farklý kurallar, gelenekler söz konusu olsa da öz itibariyle misafir karþýlama ve uðurlama adetlerine daima riayet edilirdi.Kerkük’te Ramazan ve BayramlarKerkük’te insanlar Ramazan ayýnýn en önemli ay olduðuna inanýr, verilen ehemmiyetin büyük olmasý sebebiyle Kerkük’te ve evlerin içerisinde Ramazan hazýrlýklarýna haftalar öncesinden baþlanýr. Ramazan ayýnýn gelmiþ olduðu gerek sokaklarda gerek evlerde olaðan gücüyle hissedilirdi.

Ramazan ayý, geleneksel etkinliklerle renkli bir þekilde yaþanýr. Ramazan ayýna has “sini zarf” oyunu, Kerküklülerin iftardan sonraki vazgeçilmez eðlencesini oluþtururdu. Oyun, iftardan sonra kahvehane ve çay bahçelerinde toplanan erkekler arasýnda oynanýr. Bir ay boyunca devam eden etkinlik kimi zaman mahalleler arasýnda, kimi zaman da baþka þehir ve kasabalardan gelen konuk oyuncularla karþýlaþma þeklinde düzenlenirdi. 3´er veya 4´er kiþilik takýmlar halinde oynanan oyunun temel kuralý, sini (tepsi) üzerindeki 11 fincandan birisinin altýna yerleþtirilmiþ "zarf" denilen renkli boncuðu bulmak. Heyecan ve keyfin gece yarýlarýna kadar sürdüðü oyunda fincanýn altýndaki boncuðu bulan kazanýyor.

Kerkük’te bayram sevinçle karþýlanýr. Bayramdan bir hafta önce evlerde bayram hazýrlýðýna girerler. Her evde külçe denilen pasta yapýlýr. Kerkük’te külçe her bayram ve uzak yolculuða giden yolcular için yapýlýr. Külçeler, hurmalý, þekerli ve cevizli yapýlýr. Bayramdan bir gün önce yani arife günü ikindi namazýndan, bayram günü ise bayram namazýndan hemen sonra aile kabirleri ziyaret edilir. Ölüsü için kuran-i kerim okuyan ve aðlayan kadýnlarda rastlanýr. Kadýnlar bayram gecesi yemek yapar, bu yemeðe bayram aþý denilir. Bu yemekler genellikle kuru fasulye, latike (kurutulmuþ kayýsý), þýh mahþi (karný yarýk), tavuk kýzartmasý ve pilavdan oluþur. Bayram sabahý herkes yeni giysilerini giyer. Sabah ezaný okunduðunda erkekler camiye giderler. Namazdan önce bayram duasý okunur, sonra bayram namazý kýlýnýr. Namaz bittikten sonra herkes birbiriyle bayramlaþýr. Sonra eve döndükleri zaman sofrayý hazýr bulurlar ve birlikte bayram aþý yerler.Bayramlarda temiz elbise giymek ve bayramlýk adýyla bir kenarda temiz elbise bulundurmak Türkmenler için günümüzde de varlýðýný devam ettiren bir gelenektir. Kurban Bayramý adetlerini Ramazan Bayramý’ndan ayýran pek fark yoktur, bayram hazýrlýklarý ve bayramlaþma gelenekleri Ramazan Bayramý’ndaki adetlerle ayný mahiyettedir.Mahallelerde komþular birbirlerine giderek bayram tebriðinde bulunur. Daha sonra herkes dost ve akrabalarýnýn evlerine gider. Bayram ziyaretlerine ise öncelikle en yaþlýlardan baþlanýr. Çocuklara bayramlýk verilir. Bayram süresince çocuklar eðlence yerlerine giderler.Eskiden bunun için Kerkük’ün Eski yaka ve Korya yakasýnda bayram yerleri kurulur, bu yerlerde salýncaklar, atlýkarýncalar, dönme dolap ve diðer oyuncak çeþitleri bulunurdu. Çocuklar bayramlarda bu yerlerde eðlenirlerdi. Bayramlarda bir eðlence de sinemalardý. O yýllarda Kerkük’te beþ kýþlýk sinema vardý. Hepsinde de bayram günlerinde ikiþer film oynatýrdý. Ayrýca o yýlarda Kerkük’te 6-7 yazlýk sinema bulunuyordu. Bugün Kerkük’te sinema yok, evet yanlýþ duymadýnýz Kerkük’te sinema yok!

Kerkük’te Spor

Kerkük´te yalnýz gençler deðil, her yaþtan insan doðuþtan futbolseverdir. Hele Kerkük Futbol Karmasýnýn maçlarý ki takýmýn çoðunluðu Türkmenlerden oluþuyordu bütün Türkmenlerin, gününü iple çektiði ve milli þuurun zirveye
çýktýðý bir spor hadisesiydi. Futbol dýþýnda, güreþ, basketbol, masa tenisi, halter, boks ve atletizm dallarýnda da ciddi baþarýlara imza atýlmýþtý. Türkmen þehri Kerkük sporda büyük bir potansiyele sahipti, Irak sporuna damgasýný vurmuþ ve Irak Milli Takýmlarýna sayýsýz sporcular kazandýrmýþtýr.

Çocukken yaþadýklarýný hiçbir zaman unutmazsýn. Çünkü hafýzanýn en temiz en güçlü olduðu zamanlardýr çocukluk. Çocukluk cennetim Kerkük, nasýl bir "yitik cennet"e dönüþtüðünü görüyorum. Bu da bana derin bir acý ve keder veriyor. Zalimler, çocukluk cennetimi harabeye ve hayatýmýzý da cehenneme çevirdiler. Kerkük giderek solan, el deðiþtiren, artýk tutunamayan bir kent. Ötesi, halen, belleðimdeki yaþayan, kanayan haliyle çocukluk cennetim.

Bugün Yerimizi yurdumuzu ve haklarýmýzý silah zoru ile gasp edenler, bizleri baský ve zulüm altýnda tutanlar, ezmeye çalýþanlar ve hürriyetimizi elimizden alanlar bilsinler ki haklarýmýzý mutlaka geri alacaðýz. Biz baþaramazsak, çocuklarýmýz baþaracak, çocuklarýmýz baþaramazsa torunlarýmýz baþaracaktýr. Çünkü çocuklarýmýzý ve torunlarýmýzý da bu yönde eðitiyor ve yetiþtiriyoruz.

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...