1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmenler, Türk medyasýnýn neresinde yer alýyor!

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ

Derin köklü olan Türk medyasý bugünkü sansür giriþimleri yüzünden Türk halký arasýnda belki de en tepki alan organ oldu.
Irak’ta yaþayan Türkmenlerin maruz kaldýðý asimilasyon politikalarýna karþý Türk medyasý sessiz kaldý.
Gazze’de, Mýsýr’da olan bitenler anýnda haberleþtiriliyor, Türkmenlerin çilesi ise haber bültenlerinde gazete manþetlerinde pek yer almýyor.
Ýnsan olarak Türk medyasýnda Gazze’deki Mýsýr’daki olaylarýn sürekli gündemde tutulmasýnda hiçte rahatsýz deðiliz, çünkü insani görevimiz bir milletin, bir toplumun haksýzlýða uðradýðý zaman sesiz kalmak özellikle Türklere yakýþmayan bir tavýrdýr.
Ama bu tavýr tüm insanlarý kapsamasý gerekir. Bugün Irak Türkmenlerin yaþadýðý bölgelerinde yoðun terörist saldýrýlarýna maruz kalmaktadýr.
Türkmen ilçesi Tuzhurmatu son iki ay içinde gerçekleþen çok sayýda terörist eylemleri yüzünden bir hayalet þehrine dönüþmüþtür, Türk medyasý olan bitenlere gündeme taþýmamasý halkýmýzý içinde büyük hayal kýrgýnlýðý yaratmýþtýr.
Gerçekten böyle konularý medya aracýlýðýyla tartýþmak çok üzücü bir mesele, Türkiye Cumhuriyeti Ortadoðu’da ve hattý dünyada önemli bir yere sahip olduðu için Türkmenler olarak öteden beri uluslararasý yasalara uygun olan giriþimlere beklediðiniz bilinmekteydi.
Bugün Türkiye’nin en deneyimli gazetecileri hep Kuzey Irak’ý ziyaret ediyor, bu gazeteciler hiç birisi Türkmeneli’ni ziyaret etmemiþtir. biliyoruz bu bölgelerde güvenlik durumu hiç iyi deðil ama gazetecinin iþi hep gergin durumlarýn içinde haber yapmak, zira gazetecilik olayýn içinde yaþanan bir olaydýr. Ayrýca internetin icat edilmesiyle toplumlar birbirlerine daha yakýn olduðu görülmektedir.
Türkmenlere karþý Türk medyasýnda devam eden göz ardý gayretleri bekli de arkasýnda siyasi zihniyet var yada ekonomi anlaþmalar var buda bir ülkenin çýkarlarý için doðal bir þey ama neden o anlaþmalar hep Türkmenlere uygulanýyor neden Gazze’ye, Mýsýr’a uygulanmýyor? Yanýt almayacaðýmýzý biliyoruz ama soru sormaya hep devam edeceðiz!

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7824

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...