1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

KORKU ÇEMBERÝNÝ YARMAK VE AÞMKAK GEREK

Kerkük

Ümit KÖPRÜLÜ

Yaralým..
korku çemberini,
sökelim atalým
içimizden.
Aþalým sýnýr ..
býrakmýyalým
korkuya.
Güverginler gibi..
uçalým güneþe doðru.
Özgür olalým..
Türkmen olduðumuz
kadar.

Çok kýymetli kardeþlerim:

“ Görünen köy kýlavuz istemez ” Malesef bugün Irak’ta dikta Saddam rejiminin düþmesinden 10 yý sonra beklemediðimiz bir durumla karþý karþýya gelmekteyiz. Kuþkusuz ki bu durumun gerçekleþmesinde bazý iç güçlerden ziyade dýþ güçlerin de rolü olmuþtur. Çýkarlar gereði, sýnýrlarýmýzýn ötesindeki yabancý istihbarat birimlerinin desteðini kazanan Türkmeneli’mize hakimiyetini sürdüren KDP ve KYP’ye baðlý Kürt Asayýþ Birimi’nin elemanlarý, bölgede adeta büyük bir korku yaymayý baþarmýþlardýr. Sanki de Irak’taki Dikta rejimi hiçte düþmemiþtir. Deðiþen ise, sadece Saddam rejimi elamanlarý yerine, diðer bir acýmasýz diktatörün daha da acýmasýz elemanlarý gelmiþtir. Kerkük’ten aldýðýmýz son haberler doðrultusunda, Kürt Asayýþý denilen bu yeni bela birimin gaddar elamanlarý, Kerkük ve diðer Türkmen bölgelerindeki soydaþlarýmýzýn ev ve iþ yerlerini istedikleri vakit basýp her türlü baskýlarý yapmaktalardýr. Ona ilaveten Kerkük’ün Kürt Valisi, Kerkük ve civarýndaki Türkmen köy ve kasabalarýmýzda istediði gibi ýrýkçýlýk projelerini uygulumaktadýr, devlet kurumlarýnda Türkmenlerin tayinlerini engellemekte ve Türkmen parlmento üyelerinin görüþ ve sözlerini eleþtirmektedir. Tüm bu olup bitenlere þahit olan Türkmen siyasi kuruluþ ve sivil toplum örgütleri ise hiç birþey olmamýþ gibi dillerini yutmuþlar gibi sesiz kalmaktalardýr. Sizce bu sesizlik korkaklýlýðýn ta kendisi deðilse, neyin alameti o zaman? Ama biz Türkmen milletimizin aydýnlarý olarak, bu önemli zor aþamada üstümüze vacip olan önemli görevimizi durmaksýzýn yerine getirmeliyiz yoksa, bu vakitsiz sesizlik ve içimizdeki baþ gösteren kimi lanet olunmuþ hain, iþbirlikçi, çýkarcý ve ajanlarýn düþmanlarýmýzla birlik olup onlarýn yanýnda saf tutmalarý asla hayra alamet diðildir. Artýk biz hem iþbirlikçilerin oyunlarýný bozmalýyýz hemde milletimizin arasýnda yaygýnlaþmýþ bu sesizliði bozmalýyýz.
Ýþbirlikçilerimizin üstüne yayýn organlarýmýza daha ciddi bir þekilde gitmeliyiz. Onlarý birer birer deþifre edinceye kadar, eleþtiri yaðmuruna tutmalýyýz. Sesizliðe gelince en büyük düþmanlarýmýzýn bölgelerimizde baþara bildikleri korkudan doðmaktadýr. Biz millet olarak bu korku çemberini yarmalýyýz, içimizden söküp atmalýyýz ve sýnýrlarýný Türkmen güç, güven, yüreklilik, yiðitlik ve kararlýklýðýyla aþmalýyýz. Korkuyu yendiðimiz zaman sesizliðimizi bozacaðýz, aksi halde korkunun kölesi kalarak gelene aðam gidene paþam diyerek yok olmaya yargýlanmýþ olacaðýz. Unutmamalýyýz bir de yýllardýr medet umduðumuz Anavatan’dan umut beklememeliyiz çünkü o daðlarý AKP markalý kar kabladý artýk. En doðrusu ise, kendi ayaklarýmýz üskünde durmayý bir an öncesi öðrenmeliyiz ve bize uzanacak tek elin Türkmen malý olacaðýna inanmalýyýz. Bir olalým ... birlik olalým ve bir birimizi sevelim ve düþünelim.

Hani Türkmen demek...
onur , haysiyet demekti!
Ýnsanlýk, uygarlýk demekti!
Hani Türkmen demek..
Þan, þeref demekti!
Turan, hedef demekti!
Hani Türkmen demek..
dýþý gibi, içi de temiz olmaktý!
Kin kusmamak,
düþmanlýk beslememek,
dostunu incitmemek,
düþmanýna bile,
arkasýndan kýymamamaktý!
Hani Türkmen demek..
sevecen, merhemetli olduðu,
ve açla lokmasýný,
sevgisini paylaþtýðý kadar!
güçlü, güvenilir,
yürekli, baba yiðit
ve sözünün eri olmak idi!
ve hani Türkmen olan!
Ýlke ve inancý uðruna ölürdü!
yaralým o zaman,
aþalým korku çemberini,
gerekirse ölelim
Türkmencesine.

Ümit KÖPRÜLÜ Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...