1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

MUHTAROÐLU’NUN ARDINDAN: Kýsaca Bir Durum Deðerlendirilmesi

Kerkük

Dr. Cüneyt MENGÜ


Mücahit Ali Haþim Muhtaroðlu güzelim Türkmen ilçesi Tuzhurmatu’yu þehitler diyarý olarak adlandýrdýktan çok kýsa bir süre sonra, deðerli dava adamý arkadaþý Ahmet Koca ve gencecik çocuðu ile birlikte 13 kiþiyle beraber 25 Haziran 2013 tarihinde þehitler kervanýna katýldýlar. Allah’ýn izniyle bu þehitlerin ailelerine baþsaðlýðý dilemek amacýyla Tuzhurmatu’yu ziyaret etmeyi bir borç biliriz. Þehadetiniz mübarek olsun.

Türkmen toplumu, hedef olarak seçilen kahraman Ali Haþim Muhtaroðlu’nu daha çok yad edecek ve tarihte kahramanlar arasýnda yerini alacaktýr Bu katliamýn ardýndan Türkmen meselesi ile ilgili geliþen konularý irdelemeden önce þehidimiz hakkýnda Türkmen meselesini ilgilendiren bazý aný ve notlarýmý kýsaca aktarmaya çalýþacaðým.

Eylül 2003 tarihinde dava arkadaþým rahmetli Prof. Dr. Ekrem Pamukçu ile birlikte, 22 Aðustos 2003 tarihinde Türkmenlerin Ýmam Murtaza Ali’nin makamýna yapýlan saldýrýyý protesto etmeleri sýrasýnda þehit edilen 6 Tuzhurmatulu Türkmenin ailelerini ziyaret ederek baþ saðlýðýnda bulunduk. Ziyaret bittikten sonra bize refakat eden arkadaþlarýn “Bir de yaralýlarýmýz var’’ söylemeleri üzerine onlarý da ziyaret etmek istedik. Böylece yaralýlarý ziyaretimiz sýrasýnda ilk önce Ali Haþim Muhtaroðlu’nun evine gittik. Bu vesile ile Muhtaroðlu ile ilk kez bir araya geldik ve bizlere protesto gösterilerinde ön sýralarda yer aldýðýný, þehadet þerbetini içmek için bu mücadelede yer aldýðýný ifade etti. Kendisinden ITC teþkilatýnda yer almasýný, Tuzhurmatu ve Bayat Köylerine sahip çýkmaya devam etmesini istedik.

Muhtaroðlu ile tekrar 2005 yýlýnda Ýstanbul’a yapmýþ olduðu ziyaret sýrasýnda bir araya geldik. O zaman ITC’nin Yönetim Kurulu içerisinde yer alma sevincini bizimle paylaþmýþtý. Daha sonraki Ýstanbul’a yapmýþ olduðu diðer ziyaretlerinde de bölgeyle ilgili yapmýþ olduðu yararlý çalýþmalar hakkýnda bizi bilgilendirmiþtir.

Kanýmca ITC Baþkanlarýnýn sýk sýk deðiþtirilmesi, ITC’nin hem prestijini hem de itibarýný zayýf düþürmektedir. 2006 yýlýndan sonraki süreçte, bugünde olduðu gibi ITC Baþkanýnýn deðiþmesi gündeme gelmiþtir. Þehit Muhtaroðlu’nun o tarihlerde bize yapmýþ olduðu ziyarette; cephe baþkanlýðýna adaylýðýný koymak istediðini ve bununla ilgili düþüncelerimizi sorduðunda, ‘’kendisine esasen benim sürekli cephe baþkanlýðý deðiþimine karþý olduðumu, sýk sýk cephe baþkanlýðýný deðiþtirmenin doðru olmadýðýný, bu sürecin genel kurul veya kurultay kararý ile yapýlmasýnýn uygun olduðunu belirtmiþ ve ayrýca kendisinin bu göreve o tarihte talip olmasýnýn erken olduðunu ifade etmiþtim


Türkmen toplumunu sindirme ve göçe zorlama amacýyla bazý çevrelerin hedefinde olan Muhtaroðlu, defalarca suikast giriþimlerine uðramýþ ancak bunlarýn hiçbiri kendisini bu mücadeleden vazgeçirememiþtir. 2013 Mart ayýnda Tuzhurmatu’da bir camide yapýlan taziye merasiminde, onlarca kiþinin þehit olduðu ve aðýr yaralandýðý intihar saldýrýsýnda kendisi de aðýr yaralanmýþtý. Ýstanbul’da tedavi gördüðü hastanede kendisi ile bir araya gelmiþtik ve iyileþtikten sonra da Irak’ta siyaset eden Türkmen bazý siyasiler ile birlikte bizleri ziyaret etmiþlerdir. Yapýlan durum deðerlendirilmesinde kendisine daha önceki ayný fikirleri savunduðumu ve ITC Baþkanýný ancak seçimle deðiþtirmekten yana olduðumu tekrarladým.

Muhtaroðlu’nun þehadeti Telafer’den Mendeli’ye kadar tüm Türkmen bölgesinde ve Irak dýþýnda yaþayan Türkmenler üzerinde derin üzüntü ve infial yarattýðý gibi, Türkmenlerin güvenlik sorununun daha ciddi bir þekilde ele alýnmasý yolunda Türkmen davasýna yeni bir boyut kazandýracaðý kanaatindeyim.

Türkmen toplumunun güvenlik meselesi baþta olmak üzere karþýlaþtýklarý diðer sorunlarýn çözümü, ancak ve ancak merkezi hükümetin desteði ve katkýsýyla mümkün olabilir.

Bu düþünce ITC’ye mensup deðerli milletvekillerinin Merkezi Hükümet nezdindeki giriþimleri sonucunda, Irak Bakanlar Kurulu kararýyla oluþturulan bakanlýk komisyonu tarafýndan ‘’ Tuz ilçesinin felaket þehri ilan edilmesi ve Türkmenlerin yer alacaðý 500 – 700 kiþiden oluþan güvenlik biriminin kurulmasý’’ gibi konular ile ilgili karar alýnmasý oldukça umut vericidir. Bu kararýn uygulamaya geçirilmesi için Türkmen siyasi partileri ve Sivil Toplum Kuruluþlarý tarafýndan konu çok sýký bir þekilde takip edilmelidir. Tuzhurmatu’da güvenlik biriminin kurulmasý ile ilgili alýnan kararýn, diðer Türkmen bölgeleri için örnek teþkil edilmesi yolunda ayný çabalarýn harcanmasý gerekmektedir. Bu baðlamda bazý çevrelerin güvenlik birimi kurulmasý ile ilgili alýnan bu karara karþý muhalefetini anlamakta zorluk çekmekteyiz.

Türkiye’ye gelince Türkmenlerin beklentilerine cevap vermekte zorlandýðý görülmektedir. Tuzhurmatu ilçesinde 3 ay içerisinde 3 katliam yaþanmýþtýr. Türk Hükümetinin bu katliamlara sessiz kaldýðý gibi, konu ile ilgili meclise sunulan önerge de kabul edilmemiþtir. Bu arada belirtmemiz gereken husus ise Türkiye’nin uluslar arasý mahfillerdeki desteði olmadan Türkmenlerin hiçbir yere varamayacaðý gibi, Türkiye için de Türkmenlerin önemli bir unsur olduðu göz ardý edilmemelidir. Türkiye’nin ister Irak’ta ister Türkiye’de Kürtlere sahip çýktýðý kadar Türkmenlere de sahip çýkmasý gerekmez mi? Bunun hamasat ile alakasý olmadýðýný burada ayrýca ifade etmek isterim.

Bu meselenin esas sahibi Türkmenlere gelince asýl çuvaldýzý kendimize batýrmalýyýz. Yani Türkmenler açýsýndan bu konu irdelendiðinde; Türkmen meselesine Merkezi Irak hükümetinin gerekli hassasiyeti göstermemesi ve Türkiye’nin de sessiz kalmaya devam etmesi halinde, biz Türkmenler kimseyi hedef almadan sadece insan haklarý açýsýndan Avrupa Birliði, Birleþmiþ Milletler, Ýslam ülkeleri ve dünyada insan haklarý kuruluþlarý nezdinde giriþimlerde bulunulmalýdýr.

Diðer taraftan en önemli husus ise, genel aciziyeti gidermek için uluslar arasý konjonktürde Türkmenlerin nasýl yer alacaðý konusunu hep birlikte araþtýrmalýyýz.

Tüm þehitlerimizin mekanlarý cennet olsun.

Dr. Cüneyt MENGÜ
cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt MENGÜ Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 7

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13145

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12719

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12140

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...