1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Maliki ve Barzani Irak’ta siyasi denklemi yeniden mi çiziyorlar?

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ

Acaba Maliki hükümeti ile Kürt yerel yönetimi arasýndaki anlaþmazlýðýn ana sebebi gerçekten Kerkük mü?
Maliki baþkanlýðýnda bakanlar kurulu Erbil’de olaðan toplatýsýný yaptý. Toplantýdan sonra Maliki, Kuzey Irak Kürt yerel yönetimi baþkaný Barzani ile yaptýðý basýn toplantýsýndan, görüþmelerin protokolden ibaret olduðu izlenimi verildi.
Pazar günü Barzani isyasi gruplarla görüþmek üzere baþkent Baðdat’a gitti.
Bir dizi görüþmeler yapan Barzani baþbakan Nuri Maliki ile Erbil’de olduðu gibi basýn toplantýsý yaptý.
Basýn toplantýsýnda iki taraf sorunlarýn çözülmesi için komisyonlar kurulacaðýna karar verdiklerini ifade ettiler. Komisyonlarýn anayasa çerçevesinde harekte edecekleri vurgulandý. Komisyon kurulmasý iki taraf arasýndaki sorunlarýn devam ettiði anlamýna geliyor.
Ýstersiniz biraz daha konuyu açlým, Maliki hiç kimsenin beklemeði anda yerel seçimlerde hüsrana uðradý,hata siyasi ortaklarý baþkalarýyla koalisyon yaparak bazý illerde valilik olsun il meslis baþkaný gibi önemli sandalyeleri Maliki’den kaptýrdý.
Barzani’ye gelinde Kuzey Irak yerel yönetimi baþkanlýk süresi dolmak üzere, bölgedeki muhalefet gruplarý Barzani’nin yeniden baþkan olmasý için kollarý sývadý.
Sonuç olarak her iki taraf da kendi bölgelerinde iktidarlarýný kaybetme endiþesinde. Kim bilir iktidarý kaybetmemek için yeniden bir koalisyon görüþmelerden sinyalleri vermeye çalýþýyorlar,ama ortada çok büyük sorunlar var iken bu görüþmelerin boþa gideceðini kolaylýkla söyleyebiliriz.
Fakat Mýsýr’da olanlar ve Suriye’de iki yýldan beri süren çatýþmlarýn Irak’a sýçramasý için Irak’ta isyasi sürecin yeniden çizileceði habercisidir.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7824

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...