1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmen bayraklý çadýrda patlama!

Özdemir HÜRMÜZLÜ


Arýtk Irak’ta Türkmen bölgelerine yapýlan terörist saldýrýlar özellikle de Türkmen Tuzhurmatu ilçesinde gerçekleþen bu saldýrýlar halký çileden çýkarýyor.
Tuzhurmatu’da olaylara karþý direnen Türkmenler ,Türkmen bayraklý çadýrlar kurarak Baðdat-Kerkük ana yolunu kestiler,ama Türkmen bayraklý çadýrdakiler zmananýn karanlýk odaklý gruplarýn hazýrladýklarý sinsi planlardan hiç haberleri yoktu.
Patlamadan önce yaralanan sonra þehit olan bir Türkmen vatandaþýn cenazesinde namaz kýlýndýktan sonra iþte ne olduysa bundan sonra oldu,bir intihar komandosu kendisini grup içinde havaya uçurdu,sonuç ise Irak Türkmen Cephesi(ITC) baþkan yardýmcýsý Ali Haþim muhtaroðlu ,Selahettin Vali yardýmcýsý Ahmet Koca ve oðlu olmak üzere çok sayýda Türkmen insaný þehit oldu ayrýca çok sayý da yaralandý.
Þimdi açýkca ifade etmek isterim Tuzhurmatu ilçesi Irak merkezi hükümeti ile Kuzey Irak Kürt yerel yönetimi arasýnda bölgede gerilimin yükselmesinin ardýndan ilçede terörist eylemlerin gözde görürlür bir þekilde artýðýný görülmektedir. Ayrýca bizi daha fazla üzen bugün Irak merkezi hükümetinde üst düzey Tuzhurmatulu uyruklu yetkili bulunmaktadýr. Neden bu yetkililer ilçede olan bitenler karþý harekete geçmediklerini hayal kýrýcý bir olaydýr. Býrakýn onu on yýldan beri Tuzhurmatu’da hükümet modren bir hastane yapmadý. O yüzden yaralýlar Kerkük hastanelerinde gönderliliyor.
Bu arada Tuzhurmatu ilçesine Irak baþbakaný temsilen yardýmcýsý Þahristani baþaknlýðýnda bir heyet ziyarette bulundu. Ama bu ziyaretin hiç bir sonuç vermeyeceðini þimdiden söylemek isteriz ,zira Tuzhurmatu ileçsinde Türkmenlere baðlý özle birlikler kurulmasýna karar verildi birde ilçenin il omasý yönünde Ýller iþlerinden sorumlu devet bakanýný yasa taslaðýný hazrýlanmasýný ön görüdü ama bu kez Kürtler karþý çýkarlar,zira toplantýya katýlan Kürt temsilcileri onlara söz verilmrdiði için toplantýdan çekildiklerini açýklarýlar. Ayrýca bir Kürt milletvekili biz Türkmenlerin yanýndayýz ama Türkmen bölgelerini korumak için özle birliklerin oluþmasý isteði anayasaya haykýrdýr dedi. Zaten bu açýklama Kürtlerin tavrýný ortaya koyuyor.
Kaldý ki söylenmesi gerekenler söylendi, konuþulmasý gerekenler konuþuldu. Zira Türkmenlere karþý uygulana sinsi planlar karþýnda dik durmamak için siyasi harektlerimizi çesitli vesilelerle bölmeye çalýþtýlar,bugün gelinen bu noktada Tuzturmatu ilçesinde Türkmen siyasi hareketi ve davasý büyük kayba uðradý,yani Ali Haþim Muhtaroðlu ve Ahmet Koca acý kayýpten ziyada Türkmen milleti bunlarýn þehit olmasýyla aðýr bir darbe yemiþti. O yüzden biz de olaylarda kimin yararýna olduðunu tespit etmek siyasi harekte ve halkýmýza düþmektedir.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12462

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...