1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Büyük Bir Acý: Er Meydanýnda Ýki Lider kadro Þehit Edildi

site Bakimda

Necat Kevseroðlu


Türkmenelinin coðrafi konumu, coðrafyasýnýn stratejik önemi, zengin doðal kaynaklarý, hegemen güçlerin bölgeye ilgi duymalarýna neden olmuþ, egemen olmak isteyen güç ve guruplar, bölgenin mevcut sosyal, etnik ve kültürel yapýdan duyduklarý rahatsýzlýk ve bu yapýyý deðiþtirme düþüncesi nedeniyle Türkmen varlýðý hedef alýnmýþtýr. Korkunç terör eylemleriyle karþý karþýya kalmýþtýr. Ýnsanlarý bölgeden göç etme veya yok etme nedeniyle patlamalar, suikast eylemlerinin hýzý kesilmiyor. Özellikle, 25 Haziran 2013 günü, Türkmen siyasi tarih sayfasýna bir kara gün olarak yazýlýr.
O gün, Türkmen toplumunun yetiþtirdiði etkin gözde siyaset adamlarýndan ve Türkmen lider kadrosundan Irak Türkmen Cephesi "ITC"'nýn Baþkan Yardýmcýsý ve Selahaddin Ýl Meclisi üyesi olan Ali Haþim Muhtaroðlu, Türkmen milli davasýnda son derece özellikle Tuzhurmatuda etkili bir politikacý ve lider kadro, ayrýca Türkmen yetkililerden olan Selahaddin Vali Yardýmcýsý Ahmet Koca ile genç oðlu þehit düþmüþlerdi.
Ayrýca lider þehitlerimizin yanýnda da Erden Abdulvahit, Abdulresul Sami, Mehmet Hüseyin Ali, Akil Ali Þefik, Hüseyin Hayder Mehmet, Cevdet Zeynelabdin, Yaþar Halil ve Kan'an Mehmet Ahmet er meydanýnda þehit düþmþtüler.
Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen protesto eyleminde bulunan Türkmen lider kadrosuna canlý bombayla düzenlenen saldýrý tamaman Türkmenlere ve Türkmen liderlere yönelik bir katliam giriþimidir.
Bu gibi haince saldýrýlar, Türkmen toplumunu yýldýramaz, bunu herkez bilmeli, Türkmenler tek güç halindedir, þiddet eylemleri karþýsýnda Türkmenler kenetlenir, Türkmen dokusunu daha da güçlendirecektir.
Bu durum, Tuzhurmatu'da zaten güçlü olan Türkmen dokusunu daha da güçlendirecektir, çünkü unutulmayan þehidimiz Ali Haþim Muhtaroðlu, þehit olmazdan birkaç gün önce medyadan tüm dünyaya ve özellikle ülkmize o gür sesiyle seslenerek "bizim diyarýmýz, kentimiz Tuzhurmatu þehitler diyarýdýr, biz kendi doðru yolumuzu, milli davamýzý ve bayraðýmýz uðrunda canýmýzý feda veririz ve þehit olmaya hazýrýz, þair M.C.Kuntay bunu güzel bir þiirle ifade etmiþtir:

Bayraklarý bayrak yapan üstündeki kandýr
Toprak eðer uðrunda ölen varsa vatandýr.

Ýþte bizde bayraðýmýzý, topraðýmýzý var güçümüzle savunuruz, öldüðümüz zaman þehit, yaþadýðýmýz zaman gazi oluruz" sözünü vurguladý.
Ýþte Ali Haþim Mühtaroðlu ve dava arkadeþi Ahmet Koca bu inanç ve bayrak uðrunda þehit düþmüþlerdý. Bu mukaddes yolu kendileri seçmiþlerdir, çünkü milletimiz þehitlik ve Gazilik inancýna inanarak ve kutsal bir yeri olduðundan bu ilkeye dayanarak bir aþiretten imparatorluk kurmuþlardýr. Bu inançla, Ergenekon destanýný yazmýþlar, erdemli yaþam ve kurtuluþ için mücadele etmiþlerdi, þehidimiz Ali Haþim Mühtaroðlu ile þehit Ahmet Koca bu ilkeye inanarak hiç çekilmeden milli mücadele sahasinde, er meydanýnda can vermiþler, þehitlik mertebesine nail olmuþlardý. Þehitlerimizin millet arasýnda saygýn bir yeri olduðundan ve unutulmayan bir insan olarak sonsuzlara kadar bir manevi varlýða sahip olduklarý için tüm Türkmeneli aykta durdu, saygý ile anýldýlar, muhteþem bir þekilde topraða verildiler.
Þehitlerimizin gömütü nurla doslun, müsterih olun, izinizdeyiz, sonsuzlara kadar bizimle yaþýyacaksýnýz, unutulmayanlara kavuþtunuz.
Þehitlerimize Tanrý'dan maðfiret dileriz, kederli ailelerine sabýr, Türkmen milletinin baþý sað olsun.

Necat Kevseroðlu Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...