1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

YETKÝN MECLÝSÝN KURULMASI ÝÇÝN ADRES: KURULTAY

site Bakimda

Dr. Cüneyt Mengü

Aradan geçen iki yýldan sonra 13 Nisan 2013 tarihinde yapýlan Türkmen Meclis Toplantýsýna yöneltilen bazý itirazlara raðmen, toplantýnýn hem sevindirici hem de umut verici olduðunu kabul etmek gerekir. Bizce Türkmen Meclisi hem toparlayýcý hem de en azýndan çoðunluðu temsil etmelidir. Herhangi bir Türkmen Meclisi; tüm partileri, kuruluþlarý, beni ve benim gibi arkadaþlarý temsil etmiyorsa kesinlikle zorlanacaktýr. Irak iþgalinin hemen ardýndan 25 Nisan 2003 tarihinde Baðdat toplantýsýna katýlmak üzere Kerkük’e geldiðimizde deðerli aðabeyimiz Ata Terzibaþý’ný ziyaret ettik. Ziyaretimiz sýrasýnda Türkmenleri temsil edip etmediðimizi sorduðunda “Son 13 yýl içerisinde Türkmenlerin Erbil, Süleymaniye ve INC içindeki çalýþmalarýndan haberinin olup olmadýðýný sorgulamam yerine, kendilerinin haklý olduklarýný ve en yakýn bir tarihte herkesi kapsayacak bir Türkmen Kurultayýnýn yapýlmasýnýn gerekliliðini’’ ifade ettim. Daha sonra Eylül 2003’te 3. Türkmen Kurultayý yapýldý ve çoðunluðu temsile haiz bir Meclis kuruldu.
Bilindiði üzere 4. Türkmen Kurultayý’nýn ardýndan kýsmen atalete uðrayan Türkmen Meclisi, bazý nedenlerden dolayý zaman zaman ITC üzerinde etkinliðini sürdürememiþtir. Bu ataletin sorgulanmasý, bu yazýnýn amacýna hizmet etmediði için þu anda üzerinde durmayý uygun görmedik. Daha önceki yazýlarýmda da belirtildiði gibi Irak’ýn 2003 yýlýnda ABD güçleri tarafýndan iþgal edilmesi, Irak’ýn önemli bir parçasý olan Türkmenler için yeni bir sayfanýn açýlmasýna yol açmýþ olsa da, farklý yönlerden bazý yaþamsal sorunlarý da beraberinde getirmiþtir. Bunlarýn baþýnda Türkmenlerin siyasi denklemin dýþýnda tutulmalarý, Türkmen bölgelerindeki demografik yapýnýn bozulmasý, Türkmenlerin can ve mal güvenliðinin azami derecede tehlike arz etmesi ve Kerkük’ün statüsü gibi meseleler yer almaktadýr.
Türkmen siyasi kuruluþlarý tarafýndan geçen 10 yýl içerisinde siyasi süreçte strateji ve ideolojik konular ile ilgili farklý yaklaþýmlar ileri sürülmektedir. Yani burada anlaþýlan ve ortaya çýkan sonuç Türkmenler arasýnda özellikle stratejik konularda söylem birliðinin var olmamasýnýn yaný sýra, Türkmen temsilcisinin seçilmesi ile ilgili mutlaka bir konsensusun saðlanmasýdýr.
Bu itibarla söylem birliðinin temini ve Türkmenlerin yaþamsal stratejilerinin tayin edilmesi amacýyla; Türkmen toplumu zaman kaybetmeden ve daha önceki yazýlarýmda da ifade ettiðim üzere, Irak içinde ve dýþýnda faaliyet gös¬teren siyasi parti, Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri ve kanaat önderlerinin katýlýmý ile 3. Türkmen Kurultayý ben¬zeri bir Türkmen Ulusal Kongresinin yapýlmasý uygun olacaktýr. Her ne kadar kuruluþ amacýndan kýsmen uzak¬laþmýþ olsa da ITC bugünkü þartlar içinde, bu kurultayýn organizasyonu ile ilgili öncülük yapma imkanýna halen sahiptir.
Bu kurultay çalýþmalarýnda, Türkmen meselesi ile ilgili tarihsel olay¬lar irdelenerek ve tespit edilen sonuçlar doðrultusunda Türkmen toplumunun ideolojik, politik, sosyo-kültürel ve ekonomik stratejileri hakkýnda sorgulamalara cevaplar ve önerilerde bulunulacaktýr.
Bunlar da;
• Ulusal Türkmen Meclisi’nin kurulmasý,
• Hedef-lider tespiti,
• Ýdeolojik-politik ve güvenlik meselesi,
• Nüfus meselesi,
• Ulusal Türkmen Meclis Tüzüðü Tasarýsý hazýrlana¬rak üzerinde mutabakata varýlmasý,
• Türkmenlerin bu günü ve geleceði ile ilgili birinci hedef ve stratejileri konularýnda yol haritasý üzerinde kon¬sensusun saðlanmasý,
• Siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu ile ilgili gerekli olan kriterlerin belirlenmesi ayrýca bu kriterlere haiz olmayan kuruluþlarýn kapatýlmasý
• Türkmen Ýstiþare Kurulu’nun seçilmesi,
• Türkmenleri her türlü mahfilde temsil edecek akredite heyetinin, istiþare kurulu tarafýndan seçilmesi veya atan¬masý uygun olacaktýr.
Bu çalýþmanýn zorluðunun bilincinde olmakla birlikte, süreç öncelikle Baðdat’tan baþlayarak Telafer, Tuz ve diðer bölgeler üzerinde yoklamanýn neticesinde kurultay tarihinin tayin edilmesi uygun olacaktýr. Bu kurultayýn gerçekleþememesi halinde ITC kendini toparlayarak, Irak içinde ve dýþýnda siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin katýlýmlarýný saðlayarak kendi kurultayýný yapmalýdýr. Her iki sürecin baþlatýlmasý için sahada faaliyet gösteren önemli parti ve sivil toplum kuruluþlarýný temsilen en az yedi kiþiden oluþan bir komisyonun kurulmasý gerekli olacaktýr. Ýstenildiði takdirde bizim bu çalýþmada yer almaya her zaman hazýr olduðumuzu bildiririz.

cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...