1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

TÜRKMEN MESELESÝ ÝLK KEZ AB PARLAMENTOSU’NDA GÖRÜÞÜLÜYOR “AB PARLAMENTOSUNDA TÜRKMEN MESELESÝ ENGELLENMEK ÝSTENÝYOR!”

site Bakimda

Dr. Cüneyt Mengü


Irak’ýn 2003 yýlýnda ABD güçleri tarafýndan iþgal edilmesi, Irak’ýn üçüncü büyük toplumu Türkmenler için yeni bir sayfanýn açýlmasýna yol açmýþ ve farklý yönlerden bazý yaþamsal sorunlarý da beraberinde getirmiþtir. Bu sorunlarýn baþýnda Türkmen bölgelerindeki demografik yapýnýn bozulmasýnýn yaný sýra, Türkmenlerin güvenlik sorunu ile karþý karþýya býrakýlmalarýdýr.

Bilindiði gibi 1991 yýlýnda Irak’ýn kuzeyinde oluþturulan Güvenli Bölgenin her iki kanadýnýn korunmasý Peþmerge Milis Kuvvetleri tarafýndan saðlanmýþ, baþka bir ifade ile peþmergeler Kuzey Irak’ýn 36. paralelin kuzeyinde güvenlik gücü görevini üstlenmiþlerdir. 2003 yýlýnda Saddam Rejimi’nin devrilmesi ile durum De Facto olarak aynen devam etmiþ, ayrýca bütün Türkmeneli Bölgesi’ni de kapsayacak þekilde yetki alaný da geniþletilmiþtir. Öte yandan uçuþ yasaðýna tabi tutulan Irak’ýn güney bölgesinde yerleþik milis Þii gruplarýnýn büyük bir bölümü Ýran’a göç etmiþlerdir. Daha sonra bu silahlý güçler Saddam sonrasý Irak’a geri dönmüþlerdir. Türkmenlerin Güvenli Bölge sýnýrlarý içinde yer alan Erbil þehrinde faaliyet gösteren Türkmen Akýncý güçleri ise, ne hikmetse Saddam’ýn devrilmesine yakýn süre içinde tasfiye edilmiþlerdir. Böylece Saddam sonrasýnda silahsýz ve savunmasýz kalan Türkmenlerin, özellikle Kerkük, Telafer, Tazehurmatu, Tuzhurmatu, Amirli, Beþir, Tisin bölgelerinde sürekli patlamalar ve füzeli saldýrýlar neticesinde, yüzlercesi þehit olmuþ ve bir o kadar da yaralanmýþtýr. Diðer yandan suikastlar ve fidye karþýlýðý adam kaçýrmalar da halen devam etmektedir.

Geçen yýlýn baþlarýnda sözde ABD güçlerinin Irak’tan çekilmesi ve son altý ay içerisinde Merkezi Hükümet ile Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Barzani arasýndaki iliþkilerin gerginleþmesi sonucunda, Kerkük’ün etrafý bir taraftan Barzani Peþmergeleri, diðer taraftan Merkezi Hükümet’e baðlý Dicle Kuvvetleri tarafýndan sarýlmýþtýr. Bunlarýn arasýnda kalan Türkmenlerin güvenlik sorunu zirveye çýkmýþ ve iki ay önce de Tuzhurmatu’da bir taziye merasiminde meydana gelen canlý intihar saldýrýsý sonucunda 50’ye yakýn Türkmen þehit olmuþ ve 100’e yakýný da yaralanmýþtýr. Yaklaþýk on yýldýr bu tablolar karþýsýnda sahipsiz kalan Türkmenler; bu defa çareyi Avrupa yollarýnda aramaya baþladýlar. Yapýlan bu sýký çalýþmalarýn öncülüðünü baþta Irak Türkmen Cephesi’nin Irak Meclisi’ndeki milletvekilleri olan Erþed Salihi ve Hasan Özmen olmak üzere Avrupa ve Kerkük’teki bazý Türkmen sivil toplum örgütleri yapmýþlardýr.

Bu çalýþmalarýn neticesinde aþaðýda adlarý yazýlý Avrupalý Kurumlar, Avrupa Birliði Parlamentosu’na ardý ardýna önergeler sunmuþlardýr. Bunlar;

ALDE : Avrupa Liberal Ýttifaký Ve Avrupa Ýçin Demokratlar Grubu
GUE : Avrupa Birleþik Solu/Kuzey Yeþil Sol
ECR : Avrupa Muhafazakar ve Reformcular Kitlesi
S&D : Demokratik ve Sosyalist Ýlericiler Grubu
PPE : Avrupa Halk Partisi
VERTS/ALE : Yeþiller Grubu.

Bu kuruluþlar tarafýndan sunulan önergeler üzerine Avrupa Birliði (AB) Parlamentosu’nun Strasbourg’ta 11-14 Mart 2013 tarihleri arasýnda yapmýþ olduðu toplantýda; Türkmen Meselesi baþta olmak üzere Irak’taki azýnlýklarýn sýkýntýlarý ele alýnmýþ ve adý geçen Avrupalý Kurumlar tarafýndan sunulan önergeler etraflýca gündeme alýnarak görüþülmüþtür. Dört gün süren Avrupa Birliði Parlamentosu’nun toplantýsýnýn önemli bir maddesi olarak yer alan Türkmenlerin sýkýntýlarýyla ilgili önergelerin görüþülmesi oybirliðiyle kabul edilmiþtir. Böylece bu karar doðrultusunda Avrupa Birliði Parlamentosu hem Irak Hükümetini ve hem de Bölgesel Kürt Yönetimini protesto edecek ve özellikle Türkmenlerin güvenlikle ilgili olarak çok ciddi sýkýntýlarla karþý karþýya kaldýklarý gerçeðini dile getirecek ve her iki yönetimin de bu sorunun çözümü için acilen harekete geçmesini isteyebilecektir.

Bu durumdan haberdar olan Irak Cumhuriyeti’nin Brüksel Büyükelçiliði, AB Parlamentosu’ndaki bu çalýþmalarý engellemek amacýyla Irak Dýþiþleri Bakanlýðý’na 13 Mart 2013 tarih 335 sayýlý yazýsýnda; Bakanlýktan Irak Parlamentosuna, Türkmen milletvekillerinin devreye girerek AB Parlamentosu çalýþmalarýný protesto etmelerini ve Irak’ýn iç meselelerinin uluslar arasý platformlara götürülmemesi için çalýþmalarýn yapýlmasýný talep etmiþtir. Öte yandan Irak Dýþiþleri Bakanlýðý da Irak Meclisi’ne 1 Nisan 2013 tarih 839 sayýlý yazý ile ayný yönde talepte bulunmuþtur. Yani ister Büyükelçilik ister Dýþiþleri Bakanlýðý ve ister Meclis Dýþiþleri Komisyonu Türkmen Milletvekillerinin devreye girerek Türkmeneli bölgesinde hiçbir patlama olmamýþ, adam kaçýrýlmamýþ, saldýrý füzeleri olmamýþ, yüzlerce insan ölmemiþ gibi hareket etmesini istemelerine raðmen þu ana kadar Türkmenler tarafýndan talebe uygun herhangi bir giriþimde bulunulmamýþtýr ve bu da çok doðaldýr. Bu konu ile ilgili yukarýda sýralanan belgelerin hepsi elimizde mevcuttur.

Diðer taraftan Türkmen kuruluþlarýnýn haklý davalarýný savunmak üzere yalnýz AB deðil Ortadoðu ülkeleri nezdinde de giriþimde bulunmalarý faydalý olacaktýr. Öte yandan Avrupa Birliði Parlamentosu’nda görüþülen ve alýnmýþ olan bu tarihi karar Türkmenler açýsýndan ikinci bir manifestodur.Cuneyt.mengu@mercanonline.com

11.04.2013.


Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...