1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türk olmak üzerindeki varoluþ mücadelesi!

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ


Bu aralar Türk olma konusunda aydýnlar tarafýndan kaleme alýnan bir dizi yazý okudum. Ben de Misak-i Milli sýnýrlarý içinde olan ve bugün Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dýþýnda kalan bir Türk olarak bu tartýþmalara bir kaç cümleyle katýlmak istiyorum.

Herkesin malumudur ki; köresel güçler Türklerin yaþadýklarý bölgelerde sürekli sinsi plan gerçekleþtirmek istiyorlar. Buna bugün Türklerin en eski diyarlarýndan olan Kerkük’te Türkmenlerin maruz kaldýklarý haksýzlýklarý örnek olarak verebiliriz.

Bilimsel yönünden bakarsak “Türk olmak” binlerce yýl hükümdarlýk demektir. “Türk olmak” Ýslam’ýn ta Avrupalýlara kadar geniþlediði demektir. Türklerin hakim olduðu Bu bölgelerde hiçbir etnik grup gözardý edilmemiþtir ve Osmanlý devletindeki en hassas görevleri kökeni Türk olmayanlar yürütüyordu.

Türkler genel olarak fethettikleri bölge halklarýný soykýrým etmemiþ, katliama zorlamamýþ ve gözardý etmemiþtir. Aksine tarihte eþi görülmeyen muamele etmiþtir. Buna Ýstanbul fethi bariz bir örnektir. Zira Türklerin devlet felsefesinde baþkasý ile barýþ içinde yaþama kanaati vardýr.

Ama ulu bir millet olarak kendi topraklarýný korumak zorunda,çünkü bil yýllar hakim olduklarý topraklar nasýl birgün bir gece içerisinde alt kimlik haline gelsin,ayrýca Türkler tarihte yalnýz millet olarak biliniyor o yüzden hayatta güçlü kalmak için hep atý ve kýlýcý seçmiþtir.

Geçenler Türkiye’nin güzide anket þirketlerin birisi yaptýðý ankette Türklerin 97%’si Türklüðü ile gurur duyuyor sonucu ortaya çýkýyor, bu da son zamanlarda Türklere karþý geçekleþen sinsi planlara karþý tepki olarak verilmiþtir.

Ayrýca Türklerin verdikleri varoluþ mücadelesi baþkalarýný rahatsýz etmesin,çünkü Türkler tarihten bugüne kadar dünyadaki geliþmelerde hep lider rolü oyanamýþtýr,bunun yanýnda Türklerin lider konumunda görülmesi müslümanlar için gayet önemlidir ve Ýslamiyeti ancak Türkler koruyabilir. Deðerli hocamýz prof.dr.Ümit Özdað ile ünlü yazar Ertuðrul Özkök bölge de artýk Türk sorunu var diye bir dizi yazý yazdýlar,aslýnda dediklerine katýlýyorum. Bu gidiþat böyle giderse bu sorun kökleþir,ama Türkler tarhite ettikleri gibi haklarýný ve topraklarýný korumak için yeni Malazgirt ve Kurtuluþ savaþýný yeniden verceklerini hiçte zor görmüyorum.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16881

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12412

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10922

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10263

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7782

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...