1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Ýsmet Hürmüzlü aramýzdan ayrýldý - Ben mi kaybettim yoksa Türkmen davasý?

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ


Ýnan ki þu anda ne yazacaðýmý bilmiyorum,öyle bir durumdayým ki hiç kimsenin düþmemesini Allah’a dua ediyorum,çünkü hakkýnda yazacaðým adam belki de bu mesleði seçmemde rahmetli babamdan sonra büyük rolü olmuþtu.

Evet bashettiðim adam, aramýzdan ayrýlarak herkesi derinden üzmüþtü ve Türkmen davasý için büyük bir kayýptý. Çünkü o bir bilgi hazinesi idi.

Türkmen tiyatrosunun kurucusu Ýsmet Hürmüzlü aniden yakalandýðý amansýz hastalýk nedeniyle tedavi gördüðü Hacettepe hastanesinde 19 Ocak 2013 günü hayata gözünü yumdu.

Aslýnda gerçeði istersiniz Allah’ýn insana verdiði en güzel alýþkanlýk unutkanlýktýr. Belki de bu alýþkanlýk olmasýydý insanlarýn çok sevdiði ve deðer verdiði insanlarý kaybettikleri zaman kötü durumu hangi boyutlara vardýðýný düþünebilyor musunuz?.

Ýsmet Hürmüzlü benim için Amca olmaktan ziyade bir arkadaþ idi kendisi ile görüþtüðümüzde çok derin tartýþmalar yapardýk. Görüþlermiz o kadar yakýndý ki hayatýmda onunla hiçbir zaman fikir ayrýlýðý yaþamamýþtým.

Aramýndan ayrýlmadan önce çok sayýda projeleri vardý ancak ne yazýk onlarý gerçekleþtiremedi. 2003 yýlýndan bu yana genç tiyatrocu yetiþtirmek için çok uðraþýtý. Ama ona kimse destek olmadý.

Türkmeneli uydu kanalýnda siyasi ve ekonomi içerikli bir program hazýrlamak istiyordu. Ama olmadý ..

zamanýnda bir akademisyen ile ayak üstü konuþuyorduk. Kendisi bana “devlet para ödeyerek beni 25 yýl eðitti, ancak neyse ki tecrübelerimden faydalanmýyor” dedi. Galiba biz de tecrübeli insanlarýmýzdan faydalanmak istemiyoruz.

Türkmen davasý bilgin adamlarýndan faydalanmak isityorsa saðlam tabanlý kurumlar hayata geçirmek zorunda,zira kurumlar dediðimiz bilginlerin nesillerin yetiþtirilmesinde önemli rol oynarlar, aksi takdir bu inisa oluruz.

Bu yazýyý neden Ýsmet Hürmüzlü hayatta iken yazmadýðýmý eleþtirenler olabilir. Bunlara hak veriyorum ve eleþtirilerini kabul ediyorum.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16881

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12412

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10922

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10263

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7782

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...