1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Irak Türkmenleri Ýnsan Sayýlmýyor mu?

site Bakimda

Ali kerküklü

<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 14.3pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-line-height-rule: exactly" class=MsoNormal>(Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabýnýn Yazarý)


Perdeleri örtük,
Lambalarý sönük,
Sýrtýnda yýllar yük,
Hatýralarý kýrýk dökük,
Bir yer olacak orada,
Adý, Kerkük...”
          Arif Nihat AsyaTürkmen þehri Kerkük ve çevresi adeta cephanelik olmuþ durumda. Irak Hükümet güçleri ile peþmerge eller tetikte Kerkük için pusuya yatmýþ durumda. Peþmergeler kerkük ve Türkmenlerin yoðun olarak yaþadýðý bölgelere yerleþmiþ. Silahlý güçlere her gün yeni takviyelerin eklendiði, Türkmen bölgelerinde ve özellikle Kerkük’te Kürtlere silah daðýtýldýðý ve kentte savaþ hazýrlýklarý görüldüðü gözlenmiþtir. Türkmenler adeta sýkýþtýrýlmýþ bir millet olarak tehdit altýnda. Bölgede silahsýz ve korumasýz olan tek toplum da Türkmenlerdir. Meydana gelen bu gerginlik Türkmenler açýsýndan aðýr sonuçlar doðurabilir niteliktedir. Türkmenler, Kürt gruplarýnýn 1959’de 3 gün gece Türkmenlere yaptýklarý Kerkük katliamýný daha unutmadýlar. 


Türkmenlerin varlýðýný tehdit eden þiddet politikalarýnýn sürmesi karþýsýnda, Kerkük bir zulüm ve ateþ yurduna çevrilmiþtir, tarihi sorumluðu olan Türk Hükümetinden hiçbir ses çýkmamasý çok düþündürücüdür!!!! Kürt gruplarýn Kerkük'ü zorla ele geçirmek için uyguladýðý sistemli yýldýrma, sindirme ve göçe zorlama politikasý herkesin malumudur. Türkmenlere verilen mesaj þu;  Türkmenler ana yurdunuzu terk edin!


Irak Kürtleri, Irak 2003’de iþgal edildikten sonra ve Baðdat’taki Merkezi Hükümet’in zaafýndan yararlanarak “tartýþmalý bölgeler” tezgahýný kurdular. Bilindiði gibi tartýþmalý bölgeler” iki ülke arasýnda olur, bir millet içinde olmaz.


Irak’ýn tarihi boyunca Kürtler, Ýstikrarlý bir Irak’ý hiç istemediler. Irak’ý istikrarsýz ve zayýf kýlmak için hep dýþ güçlerle iþbirliði yaptýlar. Bugün Kürtler, Irak Merkezi Hükümeti’nin izni olmadan yabancý firmalarla petrol çýkarma ve satma anlaþmalarý yapýyorlar. Irak vatandaþý Irak Kürtleri “tartýþmalý bölgeler” tezgahý ile Irak Devletinden (Musul, Kerkük, Salahaddin ve Diyala’dan ) toprak talep ediyorlar. Irak, 1932 yýlýnda bir bütün ve sýnýrlarý belirlenmiþ ‘tam baðýmsýz’ bir devlet olarak Milletler Cemiyeti’ne üye olmuþtur. 3 Ekim 1932 tarihinde Birleþmiþ Milletler Irak’ý bir bütün ve baðýmsýz bir devlet olarak kabul etmiþtir. Bir Allah’ýn kulu çýkýp da ey Irak vatandaþý Kürtler “tartýþmalý bölgeler” oyunu ve tezgahý ile Irak Devleti’nden toprak talebi de ne oluyor soramýyor?


Kürt gruplarý, Irak’ý ve komþu ülkeleri huzursuz etmek, parçalamak ve bölgede bir Kürt devleti (ikinci Ýsrail’i) kurmak istiyorlar.


Türkmenler bir tiyatro oyunu ile karþý karþýya býrakýldý, “tartýþmalý bölgeler” oyunu. Ayný ülke içinde ”tartýþmalý bölgeler” olur mu hiç? Bu oyunla Kürt gruplarý, Türkmenlerin yerini yurdunu ele geçirmek istiyor, hedefleri baðýmsýz bir Kürt devleti kurmaktýr. Bu tezgah hala devam ediyor.


Kerkük’te Tapu ve nüfus kayýtlarý yakýldý, Türkmenlerin can ve mal güvenliði yok, mallarýna ve topraklarýna el konuluyor. Türkmenlerin yoðun olarak yaþadýðý bölgelerde terör saldýrýlarýnda hedef Türkmenler. Bombalý saldýrýlar, suikast,  kaçýrma, fidye isteme ve cinayetler en büyük kurban Türkmenler. Türkmen askeri komutan, doktor, siyasetçi, bilim adamý ve iþadamlarýný tehdit, suikast, kaçýrma ve terör saldýrýlarýna maruz kalmaktadýr. Türkmenleri devlet koruyamýyor, o zaman Türkmenlerin can güvenliðini kim saðlayacak?


Türkmenlere karþý tarihi sorumluluðu olan Türk Hükümeti, Türkmenlerin haklarýný korumak gibi ciddi bir gayret gösterdi mi? Türkmenlerin sorunlarýný uluslararasý platformlara taþýdý mý? Hayýr, ne varsa yoksa Gazze, Suriye ve yeni iþ ortaklarý Irak Kürt gruplarýnýn meseleleri. Ya Türkmenler, galiba Türkmenler insan sayýlmýyorlar. Türkmenler kaderlerine terk edildi ve yalnýz býrakýldýlar.    


1 Mart Tez­ke­re­si­nin TBMM ta­ra­fýn­dan reddedil­me­si üze­ri­ne ABD, öf­ke­si­ni Türkmen­ler­den çýkar­dý. ABD, Türk­men þehri Ker­kü­k’­ün Kürt­leþ­ti­ril­me­si­ne ve Türk­men­le­re et­nik te­miz­lik yapýlma­sý­na des­tek ver­di. Kerkük iþgal edildi, yakýlýp yýkýlýp ve yaðmalandý, tapu ve nüfus daireleri yakýldý ve Kerkük’e 700 bin Kürt ithal edildi.


 


2003 yýlýnda Kürt gruplarý Kerkük'ü iþgal ederse, Türkiye için savaþ nedeniydi. Kerkük Kürt gruplarý tarafýndan iþgal edildi ve demografisi deðiþtirildi. Planlý, programlý ve sistemli bir þekilde 700 bin Kürt Kerkük’e yerleþtirildi, Türkiye müdahale edecekti! Türkiye'nin kýrmýzý çizgisi olan Kerkük ne oldu? Türkiye'nin kýrmýzý çizgisi Kerkük’ün ve Türkmenlerin üstüne bir çizgi çekildi. Yani Kerkük ve Türkmenler gözden çýkarýldý! Ýnsan gördüklerine mi, yoksa duyduklarýna mý inanýr?


Anavatanýmýz Türkiye ise yerimizi yurdumuzu ele geçirmek isteyenlerle iþbirliði yapýyor. Çünkü Petrol ve ticaret antlaþmalarý her deðerin üstünde diye düþünülüyor. Bu dünyada ahlaki ve vicdani deðerler önemini yitirdi mi? Türkmenlerin feryadýný duyan yok mu? Galiba feryadýmýzý bizden baþka duyan yok!!!!

Ali kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...