1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmen aþkýna etkinlerle yeri göðü inletelim

Kerkük

Ümit KÖPRÜLÜ


- Türkmeneli bölgemizin, Irak, Ortadoðu ve tüm dünya ülkeleri gündeminden düþmezken..!!
- Irak’ýn kuzeyindeki kukla Kürt yönetimi Baðdat’taki Maliki iktidarýna meydan okuyarak, Türkmenelimizi silahlý çapulcularýyla doldururken.. !!
- Yetinmeyip te bölgemizdeki Kürt unsuru ailelerine her türlü silah ve savunma malzemelerini daðýtýrken.. !!
- Kerkük, Tuzhurmatu, Talafer, Tazehurmatu ve Türkmenelimzin birçok kasaba ve köyleri acýmasýzcasýna patlatýlarak , evleri baþlarýna yýkýlan Türkmenlerimizin minik çocuklarý katledilirken.. !!
- Türktmen öðretmenleri kaçýrýldýktan sonra yakýlarak vahþicesine öldürülürken.. !!

Ve haksýzlýklarýn daha nice nicesi, Irak’ýn üçüncü unsuru bilinen milletimize karþý aþýrý bir þekilde devam ederken, biz Türkmenler ne yapýyoruz?
Derin derin uykuya dalmýþ mýþýl mýþýl uyuyoruz...

Türkmen davasý sanki sadece Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Sayýn Erþet Salihi ve Irak Parlamentosunda bir kaç Türkmen üyesinden sorumludur. Hani Türkmenler namus ve þerefleri için yaþarlardýr ve onun uðruna da gerekirse seve seve ölürlerdir...
Hani topraklar da bizim þerefimizdir ve o topraklarda yaþýyanlar bizim kardeþlerimizdir... O zaman yabancýlar tarafýndan kirletilen namusumuz için bizler çoktan ölmeyi hak etmiþiz.

Burada sorumluluk milletçe hepimizindir. Siyasetçilerin olduðu kadar medyacýlarýndýr da. Gençler ve öðrencilerin olduðu kadar öðretmenlerin, doktorlarýn ve yüksek tahsil görenlerindir de. Fakirlerin olduðu kadar zenginlerindir de. Bu arada paralarýný döþek yaparak üstüne yatý veren zenginlerimize soruyorum..!! Toprak dediðimiz þerefinizi paranýzla geri alabilirmisiniz..? hayýr ama onu geri almak için uðruna paranýzla mücadele edebilirsiniz. Türkmeneli topraklarýmýzý kendilerine kaptýrmaya çalýþan ve sayýlarý bir buçuk bizim kadarý olan Kürtlerin Irakta otuza yakýn TV. kanallarý vardýr. Onun yanýnda onlarca gazete, dergi ve internet siteleri bulunmaktadýr. Birde bakýnýz biz Türkmenlerin ise Türkmenlerin milli çýkarlarýna hizmet bile etmeyen sadece bir uydu kanalýmýz ve düzensiz bir þekilde yayýnlanan bir kaç gazete ve dergi ve onlarýn yanýnda parmakla sayýlan internet sitelerimiz vardýr. Türkmen medyasýnýn daha güçlü olmasý için zenginlerimizin de katkýda bulunmalarý gerekmektedir. Allaha þükür Kendimizi Irak’ýn en kültürlü ve aydýn bir oluþumu gördüðümüz kadar, onlarca TV. kanalý, gazete, dergi ve internet sitelerini yönetebilecek yetenekli insanlarýmýz da vardýr.
Biz tüm millet olarak daldýðýmýz derin uykudan bir an öncesi uyanmalýyýz. Hayal kýrklýðýna asla ve asla uðramamalýyýz. Kendi ayaklarýmýzýn üstüne durmayý da öðrenmeliyiz ve kendimiz için kendimiz aðlamalýyýz. Baþkasýnýn aðlamasýný beklemeliyiz. Evet doðru söylemiþlerdir nur içinde yatan dedelerimiz: Aðlarsa anam aðlar gerisi yalan aðlar. Ama sakýn ana derken bugünkü anavatanýmýzý sanmayýnýz. Çünkü anavatanýmýzdaki iktidar kendi çýkarlarýndan ileriyi göremez ve o çýkarlar uðruna da deðil sadece Türkmenleri, tüm Türk dünyasýný bile kurban vermeye hazýrdýr.
Milletçe siyasetçilerimize destek olmalýyýz . Fikirli insanlarýmýz siyasetçilerimize Türkmen çýkarlarýyla baðdaþlaþan projeler üretmelidirler. Yurt dýþýndaki sivil toplum örgütü ve derneklerimiz yeniden faaliyetlere doðmalýdýr. Siyasi ve toplumsal örgüt ve teþkilatlarýmýzdan uzaklaþtýrýlan temsilcilerimiz küskünlüklerine son vermelidirler. Türkmen aþkýna yurt içinde ve yurt dýþýnda etkinlikleri düzenlemeye soyunmalýyýz. Caddelere, sokaklara ve parklara dökülmeliyiz. Baþkalarýnýn kendine mal etmeye çalýþtýklarý bölgemiz Türkmeneli topraklarýnýn Türkmenlere ait olduðunu kanýtlamalýyýz. Onlarýn seçtiði meþru olmayan planlarý yerine ciddi kaynak ve belgelerle araþtýrmalar sunmalýyýz. Dünyanýn dört düvelinde etkinliklerimiz olacak. Tüm sesimizle baðýrarak yeri göðü inletmeliyiz. Ýþte o zaman gazamýz mübarek olsun diyebiliriz. Allah yardýmcýmýz olsun.

Ümit KÖPRÜLÜ Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...