1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

ARAP-KÜRT SAVAÞINDA HEDEF’’TÜRKMEN PETROLÜ’’

site Bakimda

Güngör Yavuzaslan


KERKÜK AÐLARSA TÜRKLÜK AÐLAR

Kerkük’ün Sesi Gazetesi Yazý Ýþleri Müdür Güngör Yavuzaslan Irak’taki son geliþmeleri deðerlendirdi.Yavuzaslan’’Irak’ta Arap-Kürt çatýþmasýnýn altýnda Kerkük petrol zenginliðinden daha fazla pay alma çekiþmesi var. Barzani yönetimi Suriye’de geliþmeler devam ederken petrol havzalarýný kontrol altýna almaya çalýþýyor.Maliki yönetimi ise bölgede askeri varlýðýný güçlendirerek Barzani güçlerini bölgeden uzaklaþtýrmaya çalýþýyor.Bölgenin gerçek sahibi olan Türkmenler ise iki güç arasýnda sýkýþmýþ durumda’ ’diyerek çatýþmanýn kaçýnýlmaz sonuç olduðunun altýnýz çizdi.Irak’ta Baðdat-Erbil arasýnda gerginliðin arkasýnda Kerkük’ün petrol zenginliðinden alýnacak pay var. Maliki yönetimi bölgesel yönetimin dýþýnda bulunan peþmerge güçlerinin varlýðýndan rahatsýz. Irak Ordusuna baðlý birlikler Kerkük’e 10 kilometre mesafede konuþlanýrken, Peþmerge Güçleri ise Kerkük’e 10 kilometre mesafedeki mevzilerde bekliyorlar. Kerkük’te ise patlamalarýn arkasý kesilmiyor.

'OLASI BÝR ÇATIÞMADAN EN FAZLA ZARARI TÜRKMENLER GÖRECEK''Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþed Salihi, Irak ordusu ile Peþmerge güçleri arasýnda meydana gelen gerginliði azaltacak adým atýlmadýðýný, aksine tansiyonu yükseltecek adýmlarýn atýldýðýný söyledi.

''ÇÖZÜM ÝÇÝN YEREL GÜÇ OLUÞTURULMALI''

Salihi, Baðdat'taki merkezi hükümet ile Bölgesel Yönetim arasýndaki gerginliðin giderilmesi için müþterek gücün oluþturulmasý amacýyla iki öneride bulunduklarýný ifade etti.Salihi önerilerini þu þekilde sýraladý: ''Madem ki iki taraf arasýnda bir sorun var, bu sorunun giderilmesi için tarafsýz bir güç teþkil edilsin ve çoðunluðu Türkmenlerden oluþsun. Bu güç, hem Türkmenlerin can güvenliðini saðlamýþ olur, hem de iki taraf arasýnda barýþ gücü olarak faaliyet gösterir. Diðer önerimiz de üyeleri güneydeki Araplardan oluþan Dicle Gücü yerine, bu bölgenin insanlarýndan oluþan bir askeri güç oluþturulmasý.''Oluþturulacak yeni gücün komutasýnýn da bir Türkmen'e verilmesi gerektiðini belirten Salihi, "O komutan da merkezi hükümete baðlý çalýþýr. Bence bu þekilde sorun çözülmüþ olur. Aksi takdirde gerilim devam eder ve sorun daha da büyür. Bu önerimiz üzerinde çalýþmalarýmýz sürüyor. Yakýnda bu önerimizi Bakanlar Kurulu ve Irak Milli Meclisi'ne sunacaðýz'' þeklinde konuþtu.

TUZHURMATU BIÇAK SIRTINDA

Bölgeye giren peþmergeler, Tuzhurmatu ilçesinin doðusundaki, Türkmenler için kutsal kabul edilen Mursa Ali Daðý’na boya ile Kürt bayraðýný çizdi. Mursa Ali Daðý zirvesinde bulunan Mursa Ali makamýna 2003 yýlýnda Kürt silahlý güçler tarafýndan saldýrý yapýldýðý, bunun üzerine Tuzhurmatulular ile bölgedeki Kürt gruplarý arasýnda silahlý çatýþmalar çýktýðý belirtildi. O dönemdeki çatýþmada 5’i Türkmen 8 kiþi ölmüþtü.TÜRKÝYE’DEN TEHLÝKEYÝ TEK BAHÇELÝ GÖRDÜ

MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, TBMM'deki partisinin grup toplantýsýnda, Irak'ta yaþanan gerginliðe sert bir dille eleþtirdi. Bahçeli Kerkük'ün aðlamasý durumunda Türklüðün aðlayacaðýný söyledi.Irak’ta, Baðdat hükümeti ile Bölgesel Kürt yönetimi arasýndaki gerginlik Kerkük sýnýrýnda savaþ provasýna dönüþürken MHP lideri Devlet Bahçeli'de buna ilgisiz kalmadý.KERKÜK AÐLARSA TÜRKLÜK AÐLARBahçeli Partisinin Grup Toplantýsýnda Baþbakan Erdoðan'ýn Gazze'ye gösterdiði hassasiyeti Kerkük için de göstermesini isteyerek þunlarý söyledi; "Erdoðan'dan Gazze'ye gösterdiði hassasiyeti Kerkük içinde göstermesini istiyoruz. Bilinmelidir ki Kerkük aðlarsa Türklük aðlar."

TÜRKÝYE BÖLGEDE ÝSTÝKRAR KUÞAÐI ÝSTÝYOR

Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Selçuk Ünal, Irak'taki son geliþmeler, üzerine Ünal, Türkiye'nin Irak'ýn güvenliði ve istikrarýna çok büyük önem verdiðine iþaret ederek, "Erbil ve Baðdat arasýnda artan gerilimi kaygýyla takip ediyoruz" dedi.Ýki tarafýn da birbiriyle aktif iþbirliði göstererek hareket etmesini arzuladýklarýný belirten Ünal, "Umarýz, taraflar arasýndaki bütün konular diyalogla ve hukuksal bir temelde çözülür. Böyle bir yaklaþýmý destekliyoruz. Bütün ilgili taraflarla bu çerçevede konuþuyoruz" ifadelerini kullandý. Türkiye'nin bölgesindeki arabuluculuk çabalarýna iliþkin soru üzerine Ünal, Türkiye'nin bu çabalarýnýn, "istikrar kuþaðý yaratmak" amacýyla yürütülen daha geniþ bir politikanýn parçasý olduðunu belirtti.

Güngör Yavuzaslan Yazarn dier yazlar (37)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

ZOR GÜNLER

Hits: 12805

1915 tarihimizde en zorlu yýllardan biridir.1. Dünya Savaþý daðýlan Osmanlý ve yedi düvelle …

Devam...

BU BAYRAM

Hits: 9380

Adým neden önemli olsun ki kaderlerimiz bir olduktan sonra. Ben Pakistanlý Ömer, Gazzeli Fatýma…

Devam...

Kerkük’te PKK pazarlýðý

Hits: 9270

Artýk Türkmeneli coðrafyasýnýn hem batýsýnda hem doðusunda bir terörizme dayalý bir Kürt …

Devam...

Musul´u Konuþurken Türkmenleri Unutmak

Hits: 8604

Bizde herkes Ortadoðu uzmanýdýr. Irak’ta Musul’u kurtarma harekatý öncesi anlatýlanlara ba…

Devam...

HALEP ORDAYSA ARÞIN BURADA

Hits: 8177

Palavracýnýn biri baþýna topladýðý üç beþ cahile karþý övünüp duruyormuþ : - Ýþte …

Devam...