1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Görüþ ayrýlýðý düþmanlýk yaratmamalý!

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ


Siyaset; çok geniþ bir bilim dalý olduðu için kötü yönleri iyi yönlerinin üstünde görülmektedir. Partiler siyasette aktif rolü var, partiler genelde belirli seviyede ayný görüþe sahip olan insanlar tarafýndan kurulur, tabanýný da çalýþmalar araçlýðýyla oluþturur.
Söz konusu görüþ ayrýlýðý siyaset biliminin en kötü yönü ile bilinmesi tarihteki yaþanan bölünmeler bu gerçeðin göstergesidir, görüþ ayrýlýðý yüzünden çok sayýda büyük tabanlý partiler daðýldý ve hatta iktidar konumundan tarihin sayfalarýný gömülmüþtür.
Görüþ ayrýlýðýný tartýþýrken bazý siyasetçiler arkadaþlarýyla hep beraber verdikleri siyasi mücadele zamanýn geçmesiyle görüþ ayrýlýðý olayýna takýldýktan sonra düþman oldular.
Þimdi daha önce söylediðimiz gibi siyaset geniþ bilim dalý olduðu için bu bilimde çalýþan insanlar elbette birbirlerine karþý zýr görüþler sahibi olmaktadýrlar,ama biz bu görüþ ayrýlýðýna olayýna baþka bir açýdan bakýyoruz,aslýnda ayný partide görev yapan bir kiþiyle görüþ ayrýlýðý yaþandýðý zaman bu görüþünüzün zenginleþtirme anlamýna geldiði köþesinden bakarsak daha yararlý olur,zira partiler kolektif çalýþmalar sayesinde baþarý kaydeder,ayrýca hiç kimse bir halkýn talepleri doðrultusunda mükemmel bir tez ortaya koyamaz aksine partilerde kiþisel görüþler ve çalýþmalar hep baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþtýr.
Kaldý ki; siyasette deneyimli olmak gidiþata karþý daha temkinli davranmayý saðlar, demokrasi sisteminde her ne kadar kararlar geç alýnsa da ama her kesin kabulünü görür, bir de son zamanlarda bölgemizde deðiþim rüzgarlarý esmeye baþladý, bu deðiþimle tam haklarýn iradesini yansýtmasa da, insanlar tek adam rejimlerinden býktýklarýný gösteriyor, onun için görüþ ayrýlýðýný düþmanlýk yaratmamalýdýr tam tersine birleþmeye vesile olmasýný gerekir çünkü inanlar birbirlerinin fikirleri ile ideallerini gerçekleþtirir,bu durumda halklarýný milli davasý daha siyasi kazancý elde edebilmesi için çok aktif adým olduðunu düþünüyoruz.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...