1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Kayýp þehir.. Kerkük

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ


Bazýlarýný göre Kerkük’e kayýp þehir sözcülüðünü uygun olmadýðýný düþünebilir, çünkü bu sözcük çok kalabalýk insanlý olan þehirlere söylenir, ama Kerkük’te þuan itibariyle kalabalýk otorite savaþý görüldüðü için yazýmýzda kullanmayý uygun görmüþtük.
Bir yandan Irak parlamentosunda Kerkük’teki yerel seçimlerin yapýlmasý için siyasi trafik bir türlü durmak bilmiyor, diðer tarafta Birleþmiþ Milletler Irak özel temsilcisi kentteki etnik gruplarla bir dizi görüþmeler yaparken, ortaya Baþbakan Nuri el-Malik inisiyatifiyle kurulan Dicle operasyon komutanlýðýný çýktý.
Bu komutanlýða Türkmenler sessiz kalmayý uygun görürken Kürtler kelimenin tam anlamýyla savaþ hazýrlýðý pozisyonuna girdiler.
Ýlk savaþ sinyallerini Cuma günü Irak ordusu ve Kürt milisleri arasýnda Türkmen Tuzhurmatu ilçesinde yaþanan çatýþmada bölge halký içinde endiþeli bekleyiþ yarattý.
Aslýnda Baþbakan el-Maliki bu konuda taviz vermeyeceðini yaptýðý adýmlardan belliydi, daha önce yazdýðýmýz gibi þayet el-Maliki geri adým atarsa gelecek genel seçimlerde çok sayýda oy kaybedeceðini kolaylýkla söyleyebiliriz.
Kerkük artýk yanardaðýn aðzýnda, ama Kürtler bir daha hükümetle silahlý çatýlma verirse elde ettiði siyasi kazançlarý çok zarara uðrayacaðýný düþünüyoruz, fakat Kürtler Kerkük’ü kendi bölgelerini baðlanmak konusunda çok ýsrarlý o yüzden kentteki seçimlerin yapýlmasýný engelliyor, zira Türkmenler ve Araplar bu teze karþý, sonuçta kentin siyasi geleceðini ayný ülkede yaþanan siyasi kriz gibi kargaþa ortamýna dönüþmüþ bir biçimde.
Þöyle diyebiliriz;"Kerkük’te Allah korusun bir çatýþma yaþanýrsa ve bütün gidiþat öyle gösteriyor ki; Türkmenlerin durumu ne olacak? ,Türkmenler kendilerini savunmak için bir strateji var mýdýr acaba? çünkü Türkmenler tam ateþin ortasýnda kalýrlar ayrýca her tarafýn kendini savunacak bölgesi var bu halde savaþ alaný Türkmenlerin bölgesi olacak. bunlar hepsi söylenti yada analiz umarýz dediðimizin tersi olacak ama hazýrlýklý olmak bizi olaylarýn geçekleþmesi konusunda daha temkinli davranmamýzýn garantisidir.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7824

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...