1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Kerkük’te Selçuklular Döneminden Kalan Gök Kümbet

site Bakimda

Ali Kerküklü

<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 418.2pt" class=MsoNormal>(Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabýnýn Yazarý)


Tarihini ve düþmanýný bilmeyen millet, kolayca düþer, yok olur.” (Atasözü)


Irak’ýn baþkenti Baðdat’ta Irak Meclis Mali Komisyonu ile Irak Merkez Bankasý yetkililerinin Irak Para biriminden 3 Sýfýrýn silinmesi ve yeni çýkacak para birimi ile ilgili yaptýklarý ortak toplantýda para birimlerinde yer alacak semboller görüþüldü. Toplantýda Kerkük kalesinde bulunan Gök Kümbet’in yeni Irak para biriminde yer almasýný Mali Komisyon üyesi Türkmen Milletvekili  Hasan Özmen tarafýndan önerildi ve prensipte kabul edildi. Bazý gruplar hem Türkmenleri hem de tarihini yok etmek istiyor. Türk tarihi eseri Gök Kümbet çatýsýnýn yýkýlmasý ve tahribata uðratýlmasý tekrar gündeme geldi.


Bir millet için 'tarihi eser' sahibi olmak, her þeyden evvel bir 'tarihe' sahip olmayý gerektirir. Bu topraklardaki geçmiþimiz bin yýlý aþýyor. Yani en azýndan bin yýllýk bir tarihten söz ediyoruz. Bin yýlý aþkýn geçmiþin tarih olabilmesi, tarih bilincine sahip olmayý ve bu süre içinde inþa edilen medeniyet ve tarihi eserlere sahip çýkmayý, o medeniyeti ve tarihi eserleri yaþatmayý gerektirir. Bir kentin aidiyeti ve kimliði, o þehrin tarihi mimari eserleri, sosyal ve kültürel yapýsýyla da yakýndan ilgilidir.
Kerkük Kalesi, Gök Kümbet’i, Nakýþlý Minare ve Camisi, Kerkük Redif Kýþlasý, Kapalý Çarþý (Kayseri), Kilciler Pazarý,
Kýrdar Haný ve Çarþýsý, Kerkük Kale Haný, Mecidiye Sarayý, Dakuk Ulu Cami Minaresi, 16 gözlü Taþköprü gibi 60’tan fazla Türk eserine Kerkük’ün her noktasýnda rastlamak mümkün.
Kerkük’te yaþayan Türkmenlerin dýþýndaki milletlerin buna benzer acaba kaç tane tarihi eseri vardýr? Yok.


Böl­ge­de Türk­ler ta­ra­fýn­dan ku­ru­lan dev­let ve bey­lik­le­ri þun­lar­dýr:


a. Irak Sel­çuk­lu Dev­le­ti 1118-1194


b. Ata­bey­lik­ler


(1) Mu­sul Ata­bey­li­ði 1127-1233


(2) Er­bil Bey­li­ði 1144-1233


c. Ýl­han­lý­lar Dev­le­ti 1258 -1339


d. Ce­la­yir­li­ler Dev­le­ti 1339 -1410


e. Ka­ra­ko­yun­lu Dev­le­ti 1411 -1468


f. Ak­ko­yun­lu Dev­le­ti 1468 -1508


 


Bu dönemden sonra 1918’e kadar Osmanlý Ýmparatorluðu Irak’ta hüküm sürmüþtür. Irak’ta Türk hâkimiyeti 900 yýldan daha fazladýr. 400 yýlý kesintisizdir. Yapýlan araþtýrmalar Türklerin tarih boyunca 180'e yakýn devlet kurduðunu göstermektedir. Görüldüðü gibi Türkler dünya tarihine damgasýný vurmuþ bir millettir. Asýrlar boyunca üç kýtada eþsiz devletler kurmuþ, ayak bastýðý her yere barýþ, adalet ve medeniyet götürmüþ, dünya milletlerine örnek olmuþtur. Ýspat ise bu kýtalarda Türklerin býraktýðý yüzlerce tarihi eser.


Gök Kümbet, 1361 yýlýnda Türkmenlerin simgesi Kerkük kalesinde Celayirliler döneminde yapýlmýþ ve Kale’nin içinde günümüze kadar ayakta kalabilen onlarca Türk eserlerinden biridir. Türk çadýrýndan ilham alýnarak yapýlan Kümbet iki katlý, sekiz köþelidir. Gök Kümbet’in orijinal kubbesi piramit biçimindedir.


Kümbet daha ziyade kubbe ile veya Piramit, çokgen tabanlý ve tepesi sivri külah biçimindeki örtülü olan mezar anýtlarýdýr. Selçuk Türklerine ait kümbetler Türk mimarisinin en orijinal örnekleridir. Kümbetler içten kubbe, dýþtan ise piramit ya da konik bir çatýyla örtülüyordu. Selçuklular'a ait en önemli kümbetler Bitlis, Van, Kayseri, Kerkük, Nahçývan, Erzurum, Sivas, Tunceli, Tokat, Konya, Niðde, Kýrþehir, Amasya, Akþehir ve Isparta gibi þehirler de çok güzel kümbetler bulunmaktadýr. Kerkük’teki Gök Kümbet, Niðde'deki Hüdavent Hatun, Tokat'taki Ali Tusi, Van’daki Gevaþ Kümbet, Kayseri'deki Döner Kümbet ve Sýrçalý Kümbet ile Ahlat'taki Ulu Kümbet en güzel örneklerdendir. Kümbetler, mimari ahenkleri, çadýr sanatýný taþa ve mermere yansýtarak geçmiþe çaðrýþým yapmalarý, kendi eksenlerinde dönüyor ve yukarý doðru süzülüyor gibi duruþlarýyla insaný etkileyen birer harikadýrlar.


2009 tarihinde Gök Kümbet’in onarýmý adý altýnda herkesin hatýrasýnda olan o güzelim eþi bulunmaz yapýyý ve doðal özelliklerini deðiþtirerek (tahrip edilerek) yeni bir yapýya dönüþtürüldü. Gök Kümbetin Sekizgen(piramit) olan orijinal çatýsý yýkýlýp yerine Selçuklu Türklerinin hiçbir dönemine rastlanmayan þekilsiz ve çirkin bir yapý oluþturuldu.        


Gök Kümbet, 2009 Yýlýnda Çatýsý Yýkýlýp Yerine Selçuklu Türklerinin Hiçbir Dönemine Rastlanmayan ve Benzeri Olmayan Þekilsiz, Biçimsiz Bu Çirkin Yapýya Dönüþtürüldü. Her Tarafý Yýkýk, dökük ve tahrip edilmiþ Durumda Býrakýldý. Bu Gördüðünüz Yapý Sözde Gök Kümbet’in Onarýlmýþ ve Bitirilmiþ Halidir. Þimdi Vicdanýnýza Sesleniyoruz, Gök Kümbet’e yapýlanlar Onarým mý?   


 


Yani sekizgen (piramit) biçiminde olan kubbenin (çatýnýn) orijinal hali deðiþtirildi. Gök Kümbete yapýlan iþlem onarým deðil tamamen bir tahribattýr, Yapýlan bu tahribat tüm açýklýðýyla ortada durmaktadýr. Bu kasýtlý bir tahribattýr. Bazý güçler ve hain eller bölgede Türkmenlerden ve Türk tarihi eserlerinden rahatsýzlar ve onlarý yok etmek istiyorlar. Tarihi eserlerimiz bizlere mirastýr onlarý korumalýyýz. Gök Kümbetin orijinal haline getirilmesi bir insanlýk görevidir, uluslararasý kuruluþlara, yetkililere sesleniyor ve göreve çaðýrýyoruz.


 

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12568

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...