1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Kerkük’te Yaþananlarýn Gerçekte Türkmenleri Yok etme Operasyonudur!!!

site Bakimda

Ali Kerküklü

(Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabýnýn Yazarý)


Nisan 2003’te Amerika’nýn Irak’ý iþgal etmesi sonucunda Irak’taki dengelerin Kürtler ve Araplar lehinde geliþmesi, “Araplaþtýrma” politikalarýnýn yerinin “Kürtleþtirme” politikalarýnýn almasýyla Türkmenlerin yaþamýný derinden etkilemiþtir. Kerkük, Telafer, Tuzhurmatu ve diðer kritik merkezlerde oluþan þiddet olaylarý ve Türkmenlere yönelik eylemler bu çerçevede deðerlendirilmelidir.
Son günlerde Türkmenlere karþý artan þiddet ve terör saldýrýlarýnýn bir anlamý olmalýdýr. Bu bombalý saldýrýlar özellikle Türkmenlerin yoðun yaþadýðý semtlerde meydana geliyor. Saldýrýlarýn daha çok Türkmen bölgelerinde yaþanmasý ve doðrudan Türkmenleri hedef almasý, Türkmenlerin korunmasý meselesini yeniden gündeme taþýmýþtýr.
2 Aðustos 2012 Türkmen þehri Kerkük’ü ziyaret eden Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu Türkmenlere seslenerek; "Sizin burada týrnaðýnýza küçük bir diken batsa, onun acýsýný 75 milyon Türk Anadolu'da hisseder.”dedi. Yýllarca Irak Türkmenleri, Irak rejimleri tarafýndan baský, zulüm, iþkence, asimilasyon, etnik temizlik, katliamlar ve göçe zorlamaya tabi tutulmuþlardýr. Bugün ise Irak Türkmenleri þiddet ve terörden canlarý yanýyor, dün olduðu gibi bugünde Türkmenlerin kaderi deðiþmemiþtir !!!!
Nisan 2003’ten beri Irak Türklerini sindirmek ve yýldýrmak için kamunun üst düzey Türkmen yetkililerine ve sivil kuruluþlarýna yönelik bombalama eylemleri, tutuklama, tehdit, suikast, sivilleri öldürme, göçe zorlama, soygun, mallarýný ele geçirme ve fidye istemek için Türkmenlerin kaçýrýlmalarý sýkça yaþanmaktadýr. Türkmen askeri komutan, doktor, siyasetçi, bilim adamý ve iþadamlarý tehdit ediliyor, suikasta maruz kalýyor, kaçýrýlýyor veya öldürülüyor. Türkmenlere karþý þiddet ve saldýrý giriþimleri hala devam ediyor. Kerkük’ün yönetimi ve güvenliði Kürt gruplarýnýn (Peþmerge ve Asayiþ’in) denetiminde, Kerkük’te kaçýrýlan ve öldürülenlerin tamamý Türkmenler, bunun anlamý açýk ve net deðil midir? Kerkük’ün Türkmen kimliðini deðiþtirmek isteyen gruplarýn bölge halkýna karþý uyguladýklarý yýldýrma ve göçe zorlama politikalarýna karþý direnen birçok Türkmen evladýnýn faili meçhul cinayetlere kurban gittiði biliniyor. Bu kanlý ve hain eller Irak Türkmenlerine karþý sistematik olarak psikolojik savaþ uyguluyor ve bu savaþýn boyutlarý tahmin edilenden daha büyüktür. Amaç Türkmenleri korkutmak, sindirmek, yýldýrmak, öldürmek, toplum arasýnda güveni sarsmak, kaos yaratmak ve göçe zorlamaktýr.
Kerkük’te yaþananlarýn Türkmenleri yok etme operasyonu deðil mi? Deðilse, o zaman bu yaþananlarýn adý nedir?
Tüm bunlar göz önüne alýndýðýnda son 9 yýllýk geliþmelere bakýlýnca akla þu sorular geliyor; hangi gruplarýn Kerkük’te siyasi ajandasý var? Türkmenleri hedef alan þiddet ve terör olaylarý kimlerin iþine geliyor ve kimler arkasýnda bulunuyor? Türkmenleri Irak'ýn yeni yapýlanma sürecinin dýþýna itmek, etkisiz hale getirmek, siyasi sahneden silmek ve göçe zorlamak kimler tarafýndan yapýlýyor? Kerkük’ün yönetimi ve güvenliði hangi gruplarýn denetiminde ve Türkmenlere karþý iþlenen bu cinayetler neden önlenemiyor? Hangi güç veya kimler polis ve asker üniformasý giyip resmi plakalý araçlarla Türkmen Ýþ adamý, doktor ve bilim adamlarýný kaçýrýp taþeron Arap teröristlere teslim ediyor, fidye isteniyor ve sonradan bu insanlar öldürülüyor. Bu kana susamýþ, kalleþ ve hain eller ne zamana kadar Türkmen kaný dökecek?

2003 Irak’ýn iþgali ile birlikte Türkmenler dýþýndaki bütün büyük etnik ve dini topluluklar silahlý güçlere sahip olurken, Türkmenleri koruyacak silahlý bir güç olmamýþ, devlete baðlý güvenlik güçleri Türkmenleri korumakta yetersiz kalmýþtýr. Türkmenlere yönelik þiddet eylemlerinin önüne geçilememektedir. Þiddet ve terör eylemleri direkt olarak Türkmenleri hedef alýnmasýna raðmen Irak merkezi hükümetinin halen bir adým atmamasý, Türkmenleri tedirgin etmektedir. Bu olaylar karþýsýnda Türkmen siyasetçilerin Irak hükümetine yaptýklarý bütün giriþimlerden de halen bir sonuç alýnabilmiþ deðil. Ýstatistikler ve yaþanan olaylar Kerkük’te Türkmenlerin hedef alýndýðýný net olarak göstermektedir. Türkmenleri devlet koruyamýyor, o zaman Türkmenlerin can güvenliðini kim saðlayacak? Türkmenler de haklý olarak isyan etmekte ve Türkmenler kendilerini koruyacak ve Türkmenlerden oluþan bir silahlý güç talep etmektedir. Irak hükümeti, Irak vatandaþlarý olan Türkmenlerin korumakta acizlik yaþamaktadýr. Merkezi hükümetin Türkmen halkýný koruyamýyorsa, Türkmenlerin de kendi varlýklarýný korumak adýna silahlý bir güce sahip olmalýdýr. Bugün Irak’ta Türkmenler varlýk ve yaþam mücadelesi vermekte, bu noktada Türk medyasý ve kamuoyunun da konuya ilgisiz kalmasý oldukça þaþýrtýcýdýr. Türk kamuoyunun ve Türk dünyasýnýn Irak’taki Türkmenlere vereceði desteðin, Türkmenleri Irak’ta ayakta tutacak, varlýk ve yaþam mücadelesini güçlendirecektir.
Bu hain ve eli kanlý katiller heveslenmesin ve sevinmesinler, Irak Türkleri yerini yurdunu daðdan ve çölden gelenlere býrakmaz. Atalarýnýn kanlarýyla sulanmýþ bu topraklarý asla terk etmez. Türkmenlere uzanan kirli ve hain elleri Türkmenler mutlaka kýracaktýr. Gün birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür.
Ýnsanlýk adýna bütün insanlarý ve insan haklarý örgütlerini Türkmenlere karþý insanlýk dýþý iþlenen dramý ve haksýzlýklarý görmelerine davet ediyoruz.
Ali Kerküklü

Kaynak:
-ORSAM Ortadoðu Uzmaný Bilgay Duman, “Kerkük’te Türkmenlere Yönelik Saldýrýlar ve Düþündürdükleri”

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...