1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

kerkük'ten geldim -5: YOLUMUZ MUSUL’A DÜÞÜYOR

site Bakimda

Güngör YAVUZASLAN

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal>Kerkük-Erbil hattýndan biz zamanlar Osmanlýnýn ve Ortadoðu’nun kalbinin attýðý Musul’a gidiyoruz. Amacýmýz Irak’ý n en büyük ilçesi ve 70’li yýllardan beri il Irak-Suriye-Türkiye üçgeninde kalan Talafer’e ulaþmak. Erbil’de yola çýktýðýmýzda 30 km sonra sonra sanki bambaþka bir ülkedeyiz ýrak’ýn iki yüzünü görüyoruz.Binalar  izlerini taþýyor, sýk sýk kontrol noktalarý var, yol kenarlarýnda bidonlarda benzin satýlýyor.Telafer  Musul ‘a baðlý ve olaðanüstü güvenlik önlemlerinin alýndýðý bir kent.Hem Suriye sýnýrýa yakýn olmasý hem de ABD iþgali yýllarýnda direniþçilerin merkezi olmasý nedeniyle askeri önlemler üst düzeyde.Geçerli vizemiz ve iznimiz olmasýna raðmen Telafer’deki askeri tugayýn komutaný olan general kentte  izni vermedi.Nedeni ise güvenliðimizi saðlayamayacaðýný söylemesi oldu.Bizden 1 saat önce BM görevlilerini de ayný gerekçe ile geri gönderdiðini söylüyor.Bölgeye yeni atanan general sert önlemleri ile dikkat çekiyor.Ayný gün BM görevlileri ve bir Türk gazetecinin bölgeye gelmesi sinirlerini alt üst etmiþ durumda.Amerikalýlarýn Irak ordusuna petrol karþýlýðý sattýðý 2.el hammer cip ile kent dýþýna çýkartýlýyoruz.Yinede  3 saat Telafer’de asker kontrolünde de olsa kalýyoruz.Telafer tamamen unutulmuþ, hiçbir yatýrýmýn yapýlmadýðý tamamý Türk olan bir Irak þehri.kalesi Amerikalýlar zamanýndan beri askeri üs olarak kullanýlýyor.Tellafer’de  eller tetikte.Bölge’de özgür Suriye Ordusu ve El Kaide elemanlarýnýn sýnýrý aþarak bölgeye gelebileceði korkusu hakim.Baðdat yönetimi Maliki’ye sýký sýký baðlý askerlerden oluþan ciddi bir birliðini bölgede tutuyor.


TÜRK DÝPLOMATLAR ‘’ORTADOÐU’DAKÝ BAYRAKLARIMIZ’’


Telafer’de ayrýldýktan sonra Musul’a doðru yol alýyoruz.ýrak’ýn en büyük þehirlerinden biri olan Musul’da ilk dikkatimizi çeken kontrol noktalarý oluyor.Güvenlik ciddi bir sorun ayný gün güvenlik noktalarýna 2 saldýrý oldu vebir polis hayatýný kaybetti.Cumhurbakanlýðý baþdanýþmanýmýz Erþat Hürmüzlü beyin yönlendirmesi ile Musul Baþkonsolosumuz Ahmet Yazal’ýn konuðu oluyoruz.Yazal baþarýlý bir diplomat.Kerkük Ahmet Yazal’ýn sorumluluk alanýnda. Ahmet Yazal, 15 Kasým 2011’de Türkiye Cumhuriyeti Musul Baþkonsolosluðu’nda Baþkonsolos olarak görev yapmaya baþlamýþtýr. Irak’ta halk arasýndaki adý ise’’DAVUTOÐLU’’..Musul baþkonsolosluðumuzun bahçesinde  þehit Özel Harekek Polislerimizin temsili kabirlerinin önünde saygýyla eðiliyoruz.Polis þehitlerimizin yanýnda yaþamýný yitiren diðer Türk görevliler ininde temsili kabirleri var.Konsolosluk binasý temiz ve bakýmlý.


Baþkonsolos Yazal, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Ortadoðu Teknik Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1992 yýlýnda katýldýðý T.C. Dýþiþleri Bakanlýðý’nda sýrasýyla Kuzey Amerika Ülkeleri, Balkanlar ve Irak Daireleri’nde görev almýþtýr. Yurtdýþýnda ise sýrasýyla T.C. Saraybosna Büyükelçiliði (Ýkinci Katip), Bregenz Baþkonsolosluðu (Muavin Konsolos), Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu (Temsilciliði tedvire memur Ýkinci Katip), Roma Büyükelçiliði (NATO Koleji Kýdemliler Kursu), NATO Daimi Temsilciliði (Müsteþar), Baðdat Büyükelçiliði (Müsteþar) ve Basra Baþkonsolosluðu’nda (Baþkonsolos) görev almýþtýr.Bölgede çok  sevilen bir diplomat olan Yazal bizi konuk ediyor.Türkmenler ne zaman bir sorunlarý olsa kapýsýný çalýyorlar.Ramazan Bayramý arifesinde Türkiye için  bin beþyüz kiþi vize almýþ.


AHMET  YAZAL ANLATIYOR


 


 Baþkonsolosluðumuz, yeniden faaliyete baþladýðý 2007 yýlý Þubat ayýndan bu yana, Musul’u çeþitli vesilelerle ziyaret eden ya da burada mukim vatandaþlarýmýzýn tüm konsolosluk iþlemlerine yardýmcý olmakta, vilayetteki Irak vatandaþlarýnýn vize iþlemlerini yapmakta ve vilayet ile ülkemiz arasýnda sosyal, kültürel, ticari iliþkileri geliþtirmek üzere çabalamaktadýr.


Musul þehri Arapça’da Al Mavsil olarak, Asuri Ýmparatorluðunun baþkenti olduðu dönemde ve bugünkü mülki bölümlemede Nineva, Türkçe’de ise Musul adýyla adlandýrýlmaktadýr.


Irak’ýn baþkenti Baðdat’ýn 396 km. Kuzeybatýsýndaki Musul þehri, Dicle (Tigris) nehrinin iki yakasýnda kurulu olup, nehir üzerindeki 5 köprü þehrin iki yakasýný birbirine baðlamaktadýr.


Musul merkezli Ninova, Irak’ýn 18 vilayetinden biridir. Toplam 3,5 milyonluk nüfusuyla Ninova, Irak’ýn üçüncü büyük vilayeti konumundadýr. 2 milyonun üzerindeki nüfusuyla Musul ise Baðdat’ýn ardýndan Irak’ýn en kalabalýk ikinci þehridir.


Tarihi, kültürel, ticari iliþkiler ve beþeri münasebetler açýsýndan Musul, tarih boyunca önem verdiðimiz bir coðrafya olmuþtur. 2003 yýlýndaki savaþýn ardýndan altyapýsý yerle bir olan Musul, yeniden imar için özellikle firmalarýmýz açýsýndan önemli yatýrým fýrsatlarý sunmaktadýr.


Uzun süren diktatörlük dönemi, komþu ülkelerle yaþanan savaþlar ve 1991 yýlýndaki Körfez Savaþý sonrasýnda Birleþmiþ Milletlerin ambargo uyguladýðý, zengin doðal kaynaklara ve yetiþmiþ insan gücüne sahip olan Irak bugün, baþta saðlýk ve eðitim olmak üzere her alanda yeniden imar edilmeye muhtaçtýr. Ülkede üretim alanlarýnýn kýsýtlý ve üretim miktarýnýn son derece yetersiz olmasý nedeniyle, ihtiyaç duyulan ürünler ithal edilmektedir. Bu anlamda Irak, ülkemiz açýsýndan önemli bir ihracat pazarý konumundadýr.


2003 yýlýndan bugüne, özellikle ülkenin kuzeyindeki yol, köprü, havaalaný, saðlýk merkezi, üniversite, okul ve yurt inþaatlarý gibi altyapý projelerinin birçoðu Türk firmalarý tarafýndan hayata geçirilmiþtir. Konut, hastane, saðlýk merkezleri, okul, elektrik santralleri gibi inþaatlara ve içme suyu arýtma, katý atýk yönetimi, kent temizliði gibi alanlarda yatýrýma gereksinimi olan, ülkenin güvenlikten en yoksun ikinci þehri konumundaki Musul ise, büyük bir pazar imkâný sunmasýna raðmen bu yatýrýmlardan mahrum kalmaktadýr. Bununla birlikte, son dönemde Türk firmalarýnýn Ninova vilayetinde açýlan ihalelere ilgi duymaya baþladýklarý müþahede edilmektedir. Musul’daki hastane ve stadyum inþaatý gibi projelerin Türk firmalarýnca üstlenilmiþ olmasý bu durumun somut bir göstergesidir.


Son bir yýllýk dönemde, görev bölgemizde Türkiye’den mal ithalatýnýn arttýðý gözlemlenmektedir. Bunda Türk mallarýnýn kalitesine duyulan güven, hem siyasi hem de duygusal anlamda ülkemizin tercih edilmesi ve Baþkonsolosçuðumuzca saðlanan vize kolaylýðý etkili olmuþtur. Nitekim, Baþkonsolosluðumuzca 2010 yýlýnda verilen vize sayýsý 15.000’den fazlasý müteaddit olmak üzere 90.000’i geçmiþtir.


Baþkonsolosluðumuz, 2007 yýlýnda faaliyete geçtiði günden bu yana sürekli olarak Musul halkýna yardým için çalýþmaktadýr. Temsilciliðimiz, ülke genelinde güvenlik þartlarýnýn çok kötü olduðu günlerde dahi konsolosluk hizmetini durdurmamýþtýr. Konsolosluk faaliyetlerimiz yanýnda Temsilciliðimizin yaptýðý önemli hizmetlerden biri de muhtelif patlamalarda yaralanan Iraklýlarýn Türkiye’ye gönderilerek ülkemizde tedavi olmalarýný saðlamak olmuþtur. Bu çerçevede, bugüne kadar en az yirmi kez Iraklý yaralý tahliyesi yaptýk. Bundan böyle de, özellikle Baþkonsolosluðumuz bünyesinde faaliyete geçen Ticaret Ataþeliðimizin de çabalarýyla, Türkiye’nin yardýmlarýnýn daha çok ekonomik ve sosyal kalkýnmaya yönlendirilmesi için çabalayacaðýz.


Temsilciliðimiz, Irak’ýn kuzeyinde yoðun düzeyde faaliyette bulunan veya Irak’a ilk kez gelmek isteyen Türk þirketlerinin Musul’a ilgilerinin arttýrýlmasý ve Musul’un yeniden imarýna katkýda bulunmalarýnýn saðlanmasý için çabalamaktadýr. Bu amaçla, muhtelif Türk firmalarýnýn temsilcilerinin Musul’u ziyaret ederek yatýrým alanlarý hakkýnda bilgi edinmeleri ve yerel yöneticilerle bir araya gelmelerine yardýmcý olunmaktadýr.


Bu çerçevede Baþkonsolosluðumuz, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da gerek iþ gerekse turizm amacýyla Musul’u ziyaret edecek olan ve çeþitli vesilelerle Musul’da ikamet eden vatandaþlarýmýzýn karþýlaþtýklarý tüm sorunlarda kendilerine yardýmcý olmaya devam edecektir


Güngör YAVUZASLAN Yazarn dier yazlar (37)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

ZOR GÜNLER

Hits: 12805

1915 tarihimizde en zorlu yýllardan biridir.1. Dünya Savaþý daðýlan Osmanlý ve yedi düvelle …

Devam...

BU BAYRAM

Hits: 9380

Adým neden önemli olsun ki kaderlerimiz bir olduktan sonra. Ben Pakistanlý Ömer, Gazzeli Fatýma…

Devam...

Kerkük’te PKK pazarlýðý

Hits: 9270

Artýk Türkmeneli coðrafyasýnýn hem batýsýnda hem doðusunda bir terörizme dayalý bir Kürt …

Devam...

Musul´u Konuþurken Türkmenleri Unutmak

Hits: 8604

Bizde herkes Ortadoðu uzmanýdýr. Irak’ta Musul’u kurtarma harekatý öncesi anlatýlanlara ba…

Devam...

HALEP ORDAYSA ARÞIN BURADA

Hits: 8177

Palavracýnýn biri baþýna topladýðý üç beþ cahile karþý övünüp duruyormuþ : - Ýþte …

Devam...