1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türk bakan Kerkük’te

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜEski bir Türk bakanýna sormuþtum, Irak’ýn veya Türkmenlerin geleceði konusunda ne düþünüyorsunuz? Türk bakan: Siyasete geleceði tahmin etmek yanlýþ olur, siyasette her an bir sürpriz yaþanabilir, dedi.
Aslýnda gerçeði istersiniz çok doðru söylüyor, Iraki çok denklemli siyaset yapýlý bir ülkedir, Türkmenler çok etkili olmasalar ama her türlü hesap edilen bir denklem sayýlýr. Türkmenlerin elinde çok büyük avantajlar varidi ve hatta varlýðýný sürdürüyor, bugün siyasi hareketleri arasýnda kiþisel çekiþmeler yaþanmasaydý kim bilir ne ölçüde siyasi kazanç elde edilirdi.
Siyasette sürprizler her an yaþanabilir olgusuna gelince haberlere göre Milliyetçi Hareket Partisi(MHP)lideri Devlet Bahçeli bayram namazýný Kerkük’te kýlacaðýný,ve bunun için ziyaret baþvuru giriþimlerini tamamladýðýný açýklýyor,ardýndan Türkiye Cumhuriyeti Dýþiþleri bakaný Ahmet Davutoðlu sürpriz bir þekilde Kuzey Irak ziyareti içinde uzun bir bekleyiþten sonra Kerkük’ü de ziyaret ediyor.Ziyaret sýrasýnda kentin yerel yönetimi ile bir dizi görüþmeler yapýyor,ama ziyaretin ana hedefi Türkmenlerdir.
Irak Türkmen Cephesi’ni ziyaret eden bakan Davutoðlu Türkmenlere Türkmeneli uydu kanalý araçlýðýyla seslendi, Davutoðlu rahatlýkla söyleyebiliriz diplomat tarzýndan çýkarak duygu dolu bir konuþma yaptý, Türkmenler,Kerkük’ün en önemli unsuru olduðunu,Türkmensiz Kerkük’te tüm siyasi çözümler baþarý olmayacaðýný ifade eden Türk bakan Türkmen hoyratlarýyla konuþmasýný süsledi.
Türkmenler olarak,artýk Türkiye’de konuþmadan ziyade adýmlar bekliyor, zira bu kritik süreçte Türk devletinin desteðini ihtiyaçlarý var, bugünden beri Davutoðlu ve Devlet Bahçeli ziyaretleri ile sýnýrlý kalmasýn diðer parti lideleri, milletvekilleri ve bakanlarý sürekli Türkmen bölgelerine ziyarette bulunmalarý gerekir, çünkü Türkiye ile Türkmenler arasýnda kan baðlarý var sanýrým buda Irak’ýn birlik ve bütünlüðüne zarar vermeyeceðiniz zaten Türkiye’nin Irak’ýn toprak birliðine zarar vermek isteseydi iyi niyetli adýmlar Iraklýlara yardým eli uzatmazdý.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...