1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Nankörler sizi..!

Kerkük

Ümit KÖPRÜLÜ

*

Türkiye Dýþiþleri Bakaný Sayýn Ahmet DAVUTOÐLU’nun Kerkük ziyareti Irak Baþbakaný Sayýn Nuri El Maliki’yi kýzdýrdý. Maliki’nin danýþmaný bir bildiri yayýnlayarak Türkiye’yi Irak’ýn içiþlerine açýk bir þekilde karýþmakla suçladý ve yetinmeyip daha öteye giderek , biz Davutoðlu’nu tutuklaya bilirdik lafýný kullandý. Bu ne cesaret Maliki’de Türkiye gibi bölgenin en güçlü devletinin dýþiþleri bakanýný tutukluyor? Bence Maliki bir bakýmdan haklý çünkü Davutoðlu Erbil’e gidip Barzani ile görüþtükten sonra Kerkük’e geçip Kürt vali ve Türkmen yetkilileriyle görüþmüþtü. Sanki bu ziyaret Irak Hükümetine Kerkük’ün de Kürt bölgesi kapsamý içerisinde olacaðýyla ilgili bir mesaj gibi görünmüþtü. Ancak bu böyle olsaydý Maliki’den önce Türkmenler buna karþý çýkardý, çünkü Türkmenler asla ve asla Kerkükü Kürtlere kaptýrmaya izin veremezlerdir. Sayýn Davutoðlu’nun da Türkiye Hükümeti olarak Irak’ýn bir bütün olmasýndan yana olduklarýnýn mesajýný vermesi en büyük tanýk idi. Bence Maliki’nin bu davranýþýna iki açýdan bakmak lazým.
Türkiye açýsýndan örf adeti ile asýrlardan beri tüm dünyaya bir örnek haline gelmiþ Türkiye gibi saygýn bir ülkenin dýþiþleri bakaný gideceði yer Irak’ýn bir vilayeti sayýlmaktaysa, Irak’ta ne kadar otorite boþluðu varsa da ve Irak hükümetinin ne kadar güçsüz olduðu görünüyorsa da Kerkük ziyaretini ansýzýn yapmamalý idi. Yoksa bu ziyaret ne kadar güvenlik açýsýndan dolayý gizli tutulmuþsa da örf ve adetler gereði Irak hükümetinin bundan bir haberi olmalý idi.
Irak açýsýna gelince, Sayýn Maliki’ye soruyorum:
- Irak’ýn dört bucaðýnda, Baþta ABD, Ýsrail, Ýran olmak üzere bir çok Arap ve yabancý ülkelerin istihbarat teþkilatlarý cýrýt atmaktalardýr. Onlar acaba sizin izininizle mi ordalardýr?
- Irak’ýn kuzey ve güneyi sürekli yurtdýþýndan yabancý devlet yetkililerini aðýrlamaktadýr. O aðýrlamar sizden izin almakla mý gerçekleþiyor hep?
- Irak’ýn kuzeyi bir baþka devlet haline gelmiþ. Orada tüm devletlerin konsolosluk ve diplomatlarý bulunmaktadýr. Onlar acaba o bölgeye sizden izin alarak mý giriyorlar?
- Sayýn Davutoðlu Erbile gelirken de sizden izinmi aldý? Eminim her defasýndaki gibi bu defa da almadý. Öyleyse o zaman neden sesiniz çýkmadý? Yoksa sizin emirleriniz Kürt Kesimi ve Mesut Barzaniye geçerli deðildir? ve ya Kürt kesimi Irak’ýn bir parçasý deðildir artýk?
- Irak’ýn kuzeyinde Kandil’de PKK teröristleri barýnmaktalardýr ve Irak topraklarýný kullanarak Türkiye ve Türk askerlerine sürekli saldýrmaktadýrlar. O teröristlerin barýnmalarýna göz yummakla asýl siz Türkiye’nin içiþlerine karýþmýþ oluyorsunuz. Bundan haberiniz varmýdýr?

Sayýn Maliki siz tavþandan korkar aslanýn önünde baþ kaldýrýr gibisi görünmektesiniz. Bence siz gücünüze bu kadar güveniyorsanýz eðer, biraz da o gücünüzü Barzaniye karþý kullanmalýsýnýz. Eminim siz Barzani’den izin almadan kesin Erbil’e gidemezsiniz.

Bu arada ben bu son çýkarmasýndan sonra, Sayýn Maliki’nin yeni bir karakterini daha öðrendim. Meðer Sayýn Maliki çok nankörmüþ de, yoksa ýrk, mezhep ayrýmý yapmadan karþýlarýnda ayný mesafeyi koruyan Irak siyasilerine her türlü yardýmýný esirgemeyen ve Irak halkýnýn refeha kavuþmasý için seferber olan Türkiye Hümetini Irakýn içiþlerine karýþmakla suçlatmaz ve Dýþiþleri Bakaný sayýn Davutoðlu’nu gerekirse tutuklardýk söyletmezdi. Önemlisi umarýz bundan sonra Türkiye Hükümetimiz Türk düþmaný olan bu gibi karaktersiz ve nankörlere karþý nasýl bir politika izliyeceðinin farkýna varmýþtýr ve Türkün Türk’ten baþka dostu yoktur kavramýnýn mahiyetini öðrenmiþtir.

Türkmenþaný Medya ve Araþtýrma Merkezi
www.turkmensani.net
turkmensani@yahoo.com

Ümit KÖPRÜLÜ Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11221

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...