1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-07-19
Facebook Twitter Youtube
Yeniler

Kerkük Bir “Kürt” Şehri mi?

Ali Kerküklü

Sahipsiz olan memleketin batması haktır.
Sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır.
Mehmet Akif ERSOY
Türkmenler, Irak Devleti içinde Araplar, Kürtler ile birlikte üç “asli unsur”dan biridir. Türkmenler, en eğitimli, kültürel düzeyi en yüksek ve en şehirli olan unsurdur. Buna rağmen ِnce “Araplaştırılma”, şimdilerde de “Kürtleştirme” politikaları ile Türkmen varlığı ortadan kaldırılmaya ve Kerkük’ün kimliği yok edilmeye çalışılıyor.

Muş Alparslan ـniversitesi Uluslararası İlişkiler Bِlüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah Kıran’ın “Türkiye, Kerkük referandumuna vetosunu kaldırmalı” yazısı Maksatlı olarak yazıldığı aşikar, gerçekleri yansıtmayan bِyle bir yazıyı insanlara sunmak ve kafaları karıştırmak ise edepsizlik ve ahlaksızlıktır ve aynı zamanda yeri yurdu istila altında mağdur Türkmenlere karşı büyük haksızlıktır. Kullanılan kalem kiralık olduğu ortada. Bilinen o ki, bir üniversite hocanın asla toplumu yanlış yِnlendirmek için, birilerine yaranmak için açıklama yapmaz, kesinlikle siyasi gِrüşlerine ve tercihlerine uygun bilim uydurmaya çalışmaz. Hele hele bِyle bilgisiz birisinin saygın bir üniversite de gِrev yapması ve bu üniversitenin adını kullanması başka bir felakettir.
Doç. Dr. Abdullah Kıran: “Kürtler hiçbir zaman Kerkük üzerindeki haklarından vazgeçmeyecekler” iddiasında bulunuyor. Kürtler, Türkmen şehri Kerkük ürerinde ne hakkı olabilir? Şimdi sayın hocaya soruyoruz, şayet Kürtler, Kerkük’ün yerel halkı iseler neden Kürtler tüm dünyanın gِzü ِnünde Kerkük’ün nüfus ve tapu kayıtlarını imha ettiler, devlet dairelerini, okulları, insanların evlerini, ِzel araçlarını ve iş yerlerini yağmaladılar? İnsan kendine ait olan bir şehri talan edip, yağmalar mı hiç?

Bir kentin aidiyeti ve kimliği, o şehrin tarihi mimari eserleri, sosyal ve kültürel yapısıyla da yakından ilgilidir. Kerkük Kalesi, Gِk Kümbet’i, Nakışlı Minare ve Camisi, Aziziye Kışlası, 16 gِzlü Taşkِprü gibi 60’tan fazla Türk eserine Kerkük’ün her noktasında rastlamak mümkün. Kerkük’te yaşayan Türkmenlerin dışındaki milletlerin buna benzer acaba kaç tane tarihi eseri vardır? Yok . Ama en güçlü delil sayılabilecek cami, tekke, medrese, han ve hamam gibi sivil yapılar oldukça ِnemlidir. Bunların sahipleri kimse, o kentin sahipleri de onlardır. Yapıların dili yoksa da kimlikleri vardır. Kerkük, bütün bunları tamamlayan; okullar, kütüphaneler, hamamlar, ticaret hanları, folklor, şairleri, edipleri, basın ve yayın hayatı, halk müziği, ses ustaları, tiyatrosu, ressamları, spor hayatı gibi bütün diğer kültür unsurları açısından da tamamıyla bir Türkmen şehridir.
Mezarlıkların aidiyeti bir şehrin aidiyetini ve etnik yapısının da gِstergesidir. Kerkük’teki en büyük ve eski mezarlıklar Türkmen mezarlıklarıdır. Musalla- Ahmet Ağa ( Şehitler mezarlığı) Neftçi- Seyit Allavi,- İmam Ahmet- Talim Tepe, Osmanlı Mezarlığı (Kerkük kalesinde). Herkesi bِlgeye davet ediyoruz, bِlgede bulunan tarihi eserleri ve mezarlıkları gِrsünler, bu eserlerin ve mezarlıkların hangi millete ait olduğunu gِreceklerdir.

Kerkük’ün petrol sahası Baba Gürgür’ün Türkçe ismi bile bu bakımdan çok şey anlatıyor. Diğer taraftan edebiyat ve kültür alanında da Türkmen ağırlığını gِrmek mümkün. Kerkük’teki sanatçıların çoğunluğu da yine Türkmenlerden. Ker¬kük Tür¬kü¬le¬ri, dünyanın bir çok ülkesinde ay¬nı ad al¬tın¬da ya¬yın¬la¬nır¬ken ne¬den Ker¬kük adı al¬tın¬da di¬ğer top¬lu¬luk¬la¬rın dil¬le¬rin¬de Tür¬kü¬ler ya¬yın¬lan-ma¬mış ve ya¬yın¬lan¬ma¬mak¬ta¬dır. Çün¬kü yok¬tur ve bu da Ker¬kük’ün aidiyeti ve kimliği kimlere ait olduğunu gِs¬ter¬miyor mu? Sayın hoca Kerkük Türkülerinin hangi şive ve dilde sِylendiğini de mi bilmiyor? Sizce bilmemesi mümkün mü?
Uluslararası İlişkiler Bِlüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah Kıran: ” Kerkük’ün tarihi bir Kürt şehri olduğunu” iddia ediyor. Kürtlerin Kerkük’te tarih, medeniyet ve kültür mirasları nerede? Yok. Hocamızın elinde bu iddiayı ispatlayacak belge ve kanıtı var mı? Yok. Niyet kafaları karıştırmak. Sayın hocamıza Irak tarihinden bir kesit sunmak istiyoruz, belki tarih bilgisi de artar.
Irak, tarih boyunca pek çok medeniyete beşiklik eden bir ülkedir. Örneğin M.Ö. 5000 yıl¬la¬rın¬da Sü-mer¬le¬rin, 2750’ler¬de Akad¬lar’ın, 2000 do¬lay¬la¬rın¬da Asur¬lu¬la¬rın, 1171 yıl¬la¬rı¬na ka¬dar da Ba¬bil¬li¬ler’in yur¬du olan Me¬zo¬po¬tam¬ya, M.S. Ro¬ma¬lı¬lar ve Sa¬sa¬ni¬le¬rin elin¬de kal¬mış¬tır. 7. yy.’da Me¬zo¬po¬tam¬ya Müs¬lü¬man¬la¬rın akın¬la¬rı¬na sah¬ne ol¬muş ve 637 yı¬lın¬da bِl¬ge¬nin ta¬ma¬mı İs¬lam ida¬re¬si¬ne bağ¬lan¬mış-tır. Sı¬ra¬sıy¬la Eme¬vi Dev¬le¬ti, Ab¬ba¬si Dev¬le¬ti, Sel¬çuk¬lu Dev¬le¬ti, Mu¬sul ve Sin¬car Ata¬bey¬li¬ği, Er¬bil Ata-bey¬li¬ği, Ce¬la¬yir¬li¬ler Dev¬le¬ti, Ka¬ra¬ko¬yun¬lu Dev¬le¬ti, Ak¬ko¬yun¬lu Dev¬le¬ti, Os¬man¬lı İm¬pa¬ra¬tor¬lu¬ğu Irak’ta hü¬küm sü¬ren dev¬let¬ler ol¬du¬lar. Irak I. Dün¬ya sa¬va¬şı¬na ka¬dar Os¬man¬lı ida¬re¬sin¬de kal¬dı.1918 Ka¬sım ayın¬da bِl¬ge¬nin ta¬ma¬mı¬nı iş¬gal eden İn¬gil¬te¬re’nin ne¬za¬re¬tin¬de 1921 de Irak dev¬le¬ti ku¬rul¬du.
Gِrüldüğü gibi tarih boyunca bِl¬ge¬de Ker¬kük’ü içi¬ne alan hiç¬bir zaman ne bir Kürt dev¬le¬ti nede bey¬li¬ği ku¬rul¬muştur.
Bِl¬ge¬de Türk¬ler ta¬ra¬fın¬dan ku¬ru¬lan Türk¬men dev¬let ve bey¬lik¬le¬ri şun¬lar¬dır:
a. Irak Sel¬çuk¬lu Dev¬le¬ti 1118-1194
b. Ata¬bey¬lik¬ler
(1) Mu¬sul Ata¬bey¬li¬ği 1127-1233
(2) Er¬bil Bey¬li¬ği 1144-1233
c. İl¬han¬lı¬lar Dev¬le¬ti 1258 -1339
d. Ce¬la¬yir¬li¬ler Dev¬le¬ti 1339 -1410
e. Ka¬ra¬ko¬yun¬lu Dev¬le¬ti 1411 -1468
f. Ak¬ko¬yun¬lu Dev¬le¬ti 1468 -1508
Bu dِnemden sonra 1918’e kadar Osmanlı İmparatorluğu Irak’ta hüküm sürmüştür. Irak’ta Türk hâkimiyeti 900 yıldan daha fazladır. 400 yılı kesintisizdir. Yani Kürtlerin, Kerkük’ün tarihi bir Kürt kenti olduğu iddiası bir hayal ve safsatadır. Bunu biz sِylemiyoruz tarih sِylüyor.
Hocanın iddiasına gِre sِzde Saddam yِnetimi dِneminde Türkmen şehri Kerkük’ten 250 bin Kürt sürülmüşmüş, Kerkük’te bu kadar Kürt nerede yaşarmış, dünya bِyle bir olaydan nasıl haberdar olmamış? Rakama dikkat edin 250 bin yani çeyrek milyon, Kerkük 18 milyon nüfuslu Shanghai (Çin) mi veya 13 milyon nüfuslu Mumbai (Hindistan) mı? Yalanın bu kadarına pes doğrusu!
10 Nisan 2003 günü Kerkük Kürtler tarafından işgal, yağma ve talan edildiğinde Kürtlerin ilk işi nü-fus ka¬yıt¬la¬rı¬nı ve ta¬pu ev¬rak¬la¬rı¬nı yok et¬mek ol¬du. Irak devlet arşivi belgelerine gِre Kerkük’ün nüfusu 830 bin civarındaydı bugün ise 1.5 milyonu aşmıştır. Kerkük’e işgalden sonra 700 bin kürt ithal edildi. Bu Kürtler çevre iller, Türkiye, İran ve Suriye gibi ülkelerden getirildi. İthal edilenlere aş, iş, toprak, maaş ve konut yapmak için 20 bin dolar para yardımında bulunuldu. Getirilen Kürtlere sahte “Kerkük” nüfus Kağıdı ve gıda karnesi(Bu karne her Iraklının devlet işlemlerinde bulundurması gereken bir belge) verildi. Kerkük’te 2004 yılında 369 bin olan toplam seçmen sayısı 2009 yılı itibarıyla 840 bine yükselmiştir, 840 bin rakamı sadece seçmen sayısıdır. Saddam dِneminde devletin resmi belgelerinde (Gıda Karnesi) ve BM kaynaklarına gِre, Kerkük’ten gِçe zorlanan Türkmen, Kürt, Arap ve Keldo-Asuri’nin toplam sayısı ise 11 bin 800 civarında… Saddam’ın devrilmesinden sonra Kerkük’e ithal edilen Kürt sayısı 700 bindir. 9 sene ِnce Kerkük’ün nüfus sayısı 830 bin iken bugün ise 1.5 milyonu aşmıştır. Bu da gِsteriyor ki Kerkük’ün nüfus yapısı kِkten değiştiriliyor.Yani Kürtlerin istilası ile Kerkük’ün nüfusu iki katına çıkmış durumda. Kürtler, Türkmen şehri petrol zengini Kerkük’ü ele geçirmek ve hayal ettikleri sِzde Kürt devletini (İkinci İsrail’i) kurmak ve Kerkük’ü Kürt bِlgesine bağlamak için ısrarla Kerkük’te referandum yapılmasını istiyorlar. Kürtler için Kerkük olmadan sِzde Kürt Devleti kurmak fikri bir anlam ifade etmiyor, Çünkü petrol zengini Kerkük sِzde hayal edilen Kürt devletinin ekonomik temelini teşkil edecektir.

Doç. Dr. Abdullah Kıran’ın “Türkiye, Kerkük referandumuna vetosunu kaldırmalı” yazısındaki maksadı açık ve nettir, Ey Türkiye Kürtlerin gِnlünü kazanmak için Türkmen şehri Kerkük’ü Kürtlere armağan et! Kürtlerde bِlgede Hayal ettikleri ikinci İsrail’i kursun. Irak’ta gelişecek ayrılıkçı bir Kürt hareketinin, hele bir Kürt devletinin bِlge ülkelerini (Türkiye, İran ve Suriye’yi) etkilemeyeceğini düşünmek mümkün müdür? Bِlge parçalanmaya gidilmeyecek mi? Irak, Türkiye, İran ve Suriye’nin toprakları bu parçalanmanın içinde olmayacak mı? Türkiye bu büyük tuzağın içine sokulmak isteniyor.
Kürt grupları, elden ele ve internet sitelerinde dolaşan sِzde Kürdistan haritasını dünyaya açıkça ilan ediyorlar. Sِzde Kürdistan devletinin resmi sınırları olarak gِsteriliyor. Türkiye (Türkiye’nin 27 ili ), Suriye, İran, Ermenistan ve Irak'ın toprakları da bu haritanın içinde yer alıyor. Bu haritada Türkiye topraklarını da içine alan 27 il şunlardır; Muş (Hocanın yaşadığı şehir), Van, Adıyaman, Bitlis, Bingِl, Malatya, Hakkari, Mardin, Erzincan, Kars, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Ağrı, Elazığ, Şırnak, Batman, Iğdır, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep ve Sivas.

15 Haziran 2012 tarihinde BDP milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Van'da şunları sِylüyordu: "90'lı yıllarda direnmeyip boyun eğmiş olsaydık, şimdi ne TRT Şeş, ne de seçmeli ders Kürtçe olurdu. Kritik bir aşamaya geldik. Kazanmak üzereyiz. Kürt halkının kendi topraklarında ِzgürce yaşamasına az kaldı. Barışa, ِzgürlüğe kadar direnişimiz sürecek. Direnişin sürmesi halinde Van da Kürdistan gibi ِzgürleşecek." Kürt grupların hedefleri belli, hedefleri ne? Toprak talebi! Uyan Türkiye uyan!!!
Uluslararası İlişkiler Bِlüm Başkanı Abdullah Kıran’a sormak lazım, terِr ِrgütü PKK kimin hakim olduğu bِlgede konuşlanıyor, terِrün kaynağı nerede ve Türkiye’ye nereden bu saldırılar yapılıyor? Cevap: Hocanın arka çıktığı Kürt bِlgesel yِnetiminin hakim olduğu bِlgeden. Terِr ِrgütü PKK kimler tarafından korunuyor, eğitiliyor, hastanelerinde tedavi gِrüyor, silah, para, istihbarat ve lojistik destek veriliyor? Cevap: Uluslararası İlişkiler Bِlüm Başkanı Abdullah Kıran’ın babasının malından Türkmen şehri Kerkük’ü bağışlamak istediği Kürt grupları tarafından destekleniyor. Tabi ki Kürt gruplarını kullanan dış güçler de işin içinde. Terِr ِrgütü PKK’ya kimin destek verdiği bilgileri de Türk devletinin istihbarat arşivlerinde mevcuttur.
Bu sِzde üniversite hocasının hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmalı. Bu arada savcıları gِreve çağırıyoruz, Alparslan ـniversitesi bu kişi hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz çünkü bir üniversite hocasının yakışmayacak şekilde tarihi çarpıtmak, ekmeğini ve suyunu içtiği ülkesi Türkiye’yi ve toplumu yanıltıp yanlış yِnlendirmeye yِnelik açıklamaların yasalar ِnünde suç sayılmaktadır, saygılarımla.

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (64)...

Kerkük'te 9 patlama: 17 kişi yaralandı

Hits: 72

Kerkük kentinde peş peşe 9 patlama gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgi…

Devam...

Kerkük Havalimanı ağustos ayında açılacak

Hits: 85

Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi, Kerkük Havalimanı'nın gelecek ağustos ayında uçuşlara açıla…

Devam...

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Hits: 45

Iraklıların büyük bir çoğunluğu 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlere hile ve usulsüzlük…

Devam...

1959 KATLİAMI,NESİLLER BOYUNCA HAFIZADAN SİLİNMEYECEK

Hits: 64

Türkmenlerin maruz kaldığı 1959 Kerkük Katliamı’nın 59. Yıldönümü münasebeti nedeniyl…

Devam...

Salihi: Türkmen gencinin Türkiye Burslarına kabul edilmediğini biliyoruz

Hits: 128

Bugünlerde, Irak dahil pek çok ülkeden gencin Türkiye'de yüksek öğretimde eğitim alması ama…

Devam...

'Gaye bölgeyi Türkmen varlığından arındırmaktı, hesap tutmadı'

Hits: 270

Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü, "Gaye Türkmenleri yıldırmak, korkutmak ve Kerkük il…

Devam...

Kerkük'te oyları çalanları asla affetmeyiz

Hits: 45

Irak Başbakanı İbadi, "Kerkük'te elle sayım sonuçları ne olursa olsun oyları çalanları asl…

Devam...

Kerkük'te 8 ayda 22 Türkmen öldürüldü

Hits: 51

Irak'ın Kerkük kentinde son dönemde Türkmenlere yönelik suikastlar bitmek bilmiyor. Kerkük'te …

Devam...

Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak

Hits: 64

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, Kerkük Havalimanı'ndan önümüzdeki iki hafta i…

Devam...

Bir Asırdır Suriye ve Irak bir Türkmen Yurdu.!

Hits: 99

Irak ve Suriye’de devam eden etnik ve mezhepsel çatışma yıllarca sürse bile, sonunda siyasi c…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 32444

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bir kenttir. Ancak peşmerge, 2014…

Devam...

Irak Türkmenleri petrol kurbanıdır!

Hits: 24062

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yِnelik yaptığı a…

Devam...

Türkmen Şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?

Hits: 23864

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğinde KYB Genel Sekreter Yardımcısı ve Irak K…

Devam...

Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!

Hits: 23501

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bulunuyor. Ancak peşmerge, 2014 y…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler

Hits: 21352

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le…

Devam...