1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Kerkük Bir “Kürt” Þehri mi?

site Bakimda

Ali Kerküklü

Sahipsiz olan memleketin batmasý haktýr.
Sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktýr.
Mehmet Akif ERSOY
Türkmenler, Irak Devleti içinde Araplar, Kürtler ile birlikte üç “asli unsur”dan biridir. Türkmenler, en eðitimli, kültürel düzeyi en yüksek ve en þehirli olan unsurdur. Buna raðmen önce “Araplaþtýrýlma”, þimdilerde de “Kürtleþtirme” politikalarý ile Türkmen varlýðý ortadan kaldýrýlmaya ve Kerkük’ün kimliði yok edilmeye çalýþýlýyor.

Muþ Alparslan Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Abdullah Kýran’ýn “Türkiye, Kerkük referandumuna vetosunu kaldýrmalý” yazýsý Maksatlý olarak yazýldýðý aþikar, gerçekleri yansýtmayan böyle bir yazýyý insanlara sunmak ve kafalarý karýþtýrmak ise edepsizlik ve ahlaksýzlýktýr ve ayný zamanda yeri yurdu istila altýnda maðdur Türkmenlere karþý büyük haksýzlýktýr. Kullanýlan kalem kiralýk olduðu ortada. Bilinen o ki, bir üniversite hocanýn asla toplumu yanlýþ yönlendirmek için, birilerine yaranmak için açýklama yapmaz, kesinlikle siyasi görüþlerine ve tercihlerine uygun bilim uydurmaya çalýþmaz. Hele hele böyle bilgisiz birisinin saygýn bir üniversite de görev yapmasý ve bu üniversitenin adýný kullanmasý baþka bir felakettir.
Doç. Dr. Abdullah Kýran: “Kürtler hiçbir zaman Kerkük üzerindeki haklarýndan vazgeçmeyecekler” iddiasýnda bulunuyor. Kürtler, Türkmen þehri Kerkük ürerinde ne hakký olabilir? Þimdi sayýn hocaya soruyoruz, þayet Kürtler, Kerkük’ün yerel halký iseler neden Kürtler tüm dünyanýn gözü önünde Kerkük’ün nüfus ve tapu kayýtlarýný imha ettiler, devlet dairelerini, okullarý, insanlarýn evlerini, özel araçlarýný ve iþ yerlerini yaðmaladýlar? Ýnsan kendine ait olan bir þehri talan edip, yaðmalar mý hiç?

Bir kentin aidiyeti ve kimliði, o þehrin tarihi mimari eserleri, sosyal ve kültürel yapýsýyla da yakýndan ilgilidir. Kerkük Kalesi, Gök Kümbet’i, Nakýþlý Minare ve Camisi, Aziziye Kýþlasý, 16 gözlü Taþköprü gibi 60’tan fazla Türk eserine Kerkük’ün her noktasýnda rastlamak mümkün. Kerkük’te yaþayan Türkmenlerin dýþýndaki milletlerin buna benzer acaba kaç tane tarihi eseri vardýr? Yok . Ama en güçlü delil sayýlabilecek cami, tekke, medrese, han ve hamam gibi sivil yapýlar oldukça önemlidir. Bunlarýn sahipleri kimse, o kentin sahipleri de onlardýr. Yapýlarýn dili yoksa da kimlikleri vardýr. Kerkük, bütün bunlarý tamamlayan; okullar, kütüphaneler, hamamlar, ticaret hanlarý, folklor, þairleri, edipleri, basýn ve yayýn hayatý, halk müziði, ses ustalarý, tiyatrosu, ressamlarý, spor hayatý gibi bütün diðer kültür unsurlarý açýsýndan da tamamýyla bir Türkmen þehridir.
Mezarlýklarýn aidiyeti bir þehrin aidiyetini ve etnik yapýsýnýn da göstergesidir. Kerkük’teki en büyük ve eski mezarlýklar Türkmen mezarlýklarýdýr. Musalla- Ahmet Aða ( Þehitler mezarlýðý) Neftçi- Seyit Allavi,- Ýmam Ahmet- Talim Tepe, Osmanlý Mezarlýðý (Kerkük kalesinde). Herkesi bölgeye davet ediyoruz, bölgede bulunan tarihi eserleri ve mezarlýklarý görsünler, bu eserlerin ve mezarlýklarýn hangi millete ait olduðunu göreceklerdir.

Kerkük’ün petrol sahasý Baba Gürgür’ün Türkçe ismi bile bu bakýmdan çok þey anlatýyor. Diðer taraftan edebiyat ve kültür alanýnda da Türkmen aðýrlýðýný görmek mümkün. Kerkük’teki sanatçýlarýn çoðunluðu da yine Türkmenlerden. Ker¬kük Tür¬kü¬le¬ri, dünyanýn bir çok ülkesinde ay¬ný ad al¬týn¬da ya¬yýn¬la¬nýr¬ken ne¬den Ker¬kük adý al¬týn¬da di¬ðer top¬lu¬luk¬la¬rýn dil¬le¬rin¬de Tür¬kü¬ler ya¬yýn¬lan-ma¬mýþ ve ya¬yýn¬lan¬ma¬mak¬ta¬dýr. Çün¬kü yok¬tur ve bu da Ker¬kük’ün aidiyeti ve kimliði kimlere ait olduðunu gös¬ter¬miyor mu? Sayýn hoca Kerkük Türkülerinin hangi þive ve dilde söylendiðini de mi bilmiyor? Sizce bilmemesi mümkün mü?
Uluslararasý Ýliþkiler Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Abdullah Kýran: ” Kerkük’ün tarihi bir Kürt þehri olduðunu” iddia ediyor. Kürtlerin Kerkük’te tarih, medeniyet ve kültür miraslarý nerede? Yok. Hocamýzýn elinde bu iddiayý ispatlayacak belge ve kanýtý var mý? Yok. Niyet kafalarý karýþtýrmak. Sayýn hocamýza Irak tarihinden bir kesit sunmak istiyoruz, belki tarih bilgisi de artar.
Irak, tarih boyunca pek çok medeniyete beþiklik eden bir ülkedir. Örneðin M.Ö. 5000 yýl¬la¬rýn¬da Sü-mer¬le¬rin, 2750’ler¬de Akad¬lar’ýn, 2000 do¬lay¬la¬rýn¬da Asur¬lu¬la¬rýn, 1171 yýl¬la¬rý¬na ka¬dar da Ba¬bil¬li¬ler’in yur¬du olan Me¬zo¬po¬tam¬ya, M.S. Ro¬ma¬lý¬lar ve Sa¬sa¬ni¬le¬rin elin¬de kal¬mýþ¬týr. 7. yy.’da Me¬zo¬po¬tam¬ya Müs¬lü¬man¬la¬rýn akýn¬la¬rý¬na sah¬ne ol¬muþ ve 637 yý¬lýn¬da böl¬ge¬nin ta¬ma¬mý Ýs¬lam ida¬re¬si¬ne bað¬lan¬mýþ-týr. Sý¬ra¬sýy¬la Eme¬vi Dev¬le¬ti, Ab¬ba¬si Dev¬le¬ti, Sel¬çuk¬lu Dev¬le¬ti, Mu¬sul ve Sin¬car Ata¬bey¬li¬ði, Er¬bil Ata-bey¬li¬ði, Ce¬la¬yir¬li¬ler Dev¬le¬ti, Ka¬ra¬ko¬yun¬lu Dev¬le¬ti, Ak¬ko¬yun¬lu Dev¬le¬ti, Os¬man¬lý Ým¬pa¬ra¬tor¬lu¬ðu Irak’ta hü¬küm sü¬ren dev¬let¬ler ol¬du¬lar. Irak I. Dün¬ya sa¬va¬þý¬na ka¬dar Os¬man¬lý ida¬re¬sin¬de kal¬dý.1918 Ka¬sým ayýn¬da böl¬ge¬nin ta¬ma¬mý¬ný iþ¬gal eden Ýn¬gil¬te¬re’nin ne¬za¬re¬tin¬de 1921 de Irak dev¬le¬ti ku¬rul¬du.
Görüldüðü gibi tarih boyunca böl¬ge¬de Ker¬kük’ü içi¬ne alan hiç¬bir zaman ne bir Kürt dev¬le¬ti nede bey¬li¬ði ku¬rul¬muþtur.
Böl¬ge¬de Türk¬ler ta¬ra¬fýn¬dan ku¬ru¬lan Türk¬men dev¬let ve bey¬lik¬le¬ri þun¬lar¬dýr:
a. Irak Sel¬çuk¬lu Dev¬le¬ti 1118-1194
b. Ata¬bey¬lik¬ler
(1) Mu¬sul Ata¬bey¬li¬ði 1127-1233
(2) Er¬bil Bey¬li¬ði 1144-1233
c. Ýl¬han¬lý¬lar Dev¬le¬ti 1258 -1339
d. Ce¬la¬yir¬li¬ler Dev¬le¬ti 1339 -1410
e. Ka¬ra¬ko¬yun¬lu Dev¬le¬ti 1411 -1468
f. Ak¬ko¬yun¬lu Dev¬le¬ti 1468 -1508
Bu dönemden sonra 1918’e kadar Osmanlý Ýmparatorluðu Irak’ta hüküm sürmüþtür. Irak’ta Türk hâkimiyeti 900 yýldan daha fazladýr. 400 yýlý kesintisizdir. Yani Kürtlerin, Kerkük’ün tarihi bir Kürt kenti olduðu iddiasý bir hayal ve safsatadýr. Bunu biz söylemiyoruz tarih söylüyor.
Hocanýn iddiasýna göre sözde Saddam yönetimi döneminde Türkmen þehri Kerkük’ten 250 bin Kürt sürülmüþmüþ, Kerkük’te bu kadar Kürt nerede yaþarmýþ, dünya böyle bir olaydan nasýl haberdar olmamýþ? Rakama dikkat edin 250 bin yani çeyrek milyon, Kerkük 18 milyon nüfuslu Shanghai (Çin) mi veya 13 milyon nüfuslu Mumbai (Hindistan) mý? Yalanýn bu kadarýna pes doðrusu!
10 Nisan 2003 günü Kerkük Kürtler tarafýndan iþgal, yaðma ve talan edildiðinde Kürtlerin ilk iþi nü-fus ka¬yýt¬la¬rý¬ný ve ta¬pu ev¬rak¬la¬rý¬ný yok et¬mek ol¬du. Irak devlet arþivi belgelerine göre Kerkük’ün nüfusu 830 bin civarýndaydý bugün ise 1.5 milyonu aþmýþtýr. Kerkük’e iþgalden sonra 700 bin kürt ithal edildi. Bu Kürtler çevre iller, Türkiye, Ýran ve Suriye gibi ülkelerden getirildi. Ýthal edilenlere aþ, iþ, toprak, maaþ ve konut yapmak için 20 bin dolar para yardýmýnda bulunuldu. Getirilen Kürtlere sahte “Kerkük” nüfus Kaðýdý ve gýda karnesi(Bu karne her Iraklýnýn devlet iþlemlerinde bulundurmasý gereken bir belge) verildi. Kerkük’te 2004 yýlýnda 369 bin olan toplam seçmen sayýsý 2009 yýlý itibarýyla 840 bine yükselmiþtir, 840 bin rakamý sadece seçmen sayýsýdýr. Saddam döneminde devletin resmi belgelerinde (Gýda Karnesi) ve BM kaynaklarýna göre, Kerkük’ten göçe zorlanan Türkmen, Kürt, Arap ve Keldo-Asuri’nin toplam sayýsý ise 11 bin 800 civarýnda… Saddam’ýn devrilmesinden sonra Kerkük’e ithal edilen Kürt sayýsý 700 bindir. 9 sene önce Kerkük’ün nüfus sayýsý 830 bin iken bugün ise 1.5 milyonu aþmýþtýr. Bu da gösteriyor ki Kerkük’ün nüfus yapýsý kökten deðiþtiriliyor.Yani Kürtlerin istilasý ile Kerkük’ün nüfusu iki katýna çýkmýþ durumda. Kürtler, Türkmen þehri petrol zengini Kerkük’ü ele geçirmek ve hayal ettikleri sözde Kürt devletini (Ýkinci Ýsrail’i) kurmak ve Kerkük’ü Kürt bölgesine baðlamak için ýsrarla Kerkük’te referandum yapýlmasýný istiyorlar. Kürtler için Kerkük olmadan sözde Kürt Devleti kurmak fikri bir anlam ifade etmiyor, Çünkü petrol zengini Kerkük sözde hayal edilen Kürt devletinin ekonomik temelini teþkil edecektir.

Doç. Dr. Abdullah Kýran’ýn “Türkiye, Kerkük referandumuna vetosunu kaldýrmalý” yazýsýndaki maksadý açýk ve nettir, Ey Türkiye Kürtlerin gönlünü kazanmak için Türkmen þehri Kerkük’ü Kürtlere armaðan et! Kürtlerde bölgede Hayal ettikleri ikinci Ýsrail’i kursun. Irak’ta geliþecek ayrýlýkçý bir Kürt hareketinin, hele bir Kürt devletinin bölge ülkelerini (Türkiye, Ýran ve Suriye’yi) etkilemeyeceðini düþünmek mümkün müdür? Bölge parçalanmaya gidilmeyecek mi? Irak, Türkiye, Ýran ve Suriye’nin topraklarý bu parçalanmanýn içinde olmayacak mý? Türkiye bu büyük tuzaðýn içine sokulmak isteniyor.
Kürt gruplarý, elden ele ve internet sitelerinde dolaþan sözde Kürdistan haritasýný dünyaya açýkça ilan ediyorlar. Sözde Kürdistan devletinin resmi sýnýrlarý olarak gösteriliyor. Türkiye (Türkiye’nin 27 ili ), Suriye, Ýran, Ermenistan ve Irak'ýn topraklarý da bu haritanýn içinde yer alýyor. Bu haritada Türkiye topraklarýný da içine alan 27 il þunlardýr; Muþ (Hocanýn yaþadýðý þehir), Van, Adýyaman, Bitlis, Bingöl, Malatya, Hakkari, Mardin, Erzincan, Kars, Siirt, Þanlýurfa, Tunceli, Mersin, Hatay, Kahramanmaraþ, Aðrý, Elazýð, Þýrnak, Batman, Iðdýr, Osmaniye, Kilis, Diyarbakýr, Erzurum, Gaziantep ve Sivas.

15 Haziran 2012 tarihinde BDP milletvekili ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, Van'da þunlarý söylüyordu: "90'lý yýllarda direnmeyip boyun eðmiþ olsaydýk, þimdi ne TRT Þeþ, ne de seçmeli ders Kürtçe olurdu. Kritik bir aþamaya geldik. Kazanmak üzereyiz. Kürt halkýnýn kendi topraklarýnda özgürce yaþamasýna az kaldý. Barýþa, özgürlüðe kadar direniþimiz sürecek. Direniþin sürmesi halinde Van da Kürdistan gibi özgürleþecek." Kürt gruplarýn hedefleri belli, hedefleri ne? Toprak talebi! Uyan Türkiye uyan!!!
Uluslararasý Ýliþkiler Bölüm Baþkaný Abdullah Kýran’a sormak lazým, terör örgütü PKK kimin hakim olduðu bölgede konuþlanýyor, terörün kaynaðý nerede ve Türkiye’ye nereden bu saldýrýlar yapýlýyor? Cevap: Hocanýn arka çýktýðý Kürt bölgesel yönetiminin hakim olduðu bölgeden. Terör örgütü PKK kimler tarafýndan korunuyor, eðitiliyor, hastanelerinde tedavi görüyor, silah, para, istihbarat ve lojistik destek veriliyor? Cevap: Uluslararasý Ýliþkiler Bölüm Baþkaný Abdullah Kýran’ýn babasýnýn malýndan Türkmen þehri Kerkük’ü baðýþlamak istediði Kürt gruplarý tarafýndan destekleniyor. Tabi ki Kürt gruplarýný kullanan dýþ güçler de iþin içinde. Terör örgütü PKK’ya kimin destek verdiði bilgileri de Türk devletinin istihbarat arþivlerinde mevcuttur.
Bu sözde üniversite hocasýnýn hakkýnda savcýlýða suç duyurusunda bulunulmalý. Bu arada savcýlarý göreve çaðýrýyoruz, Alparslan Üniversitesi bu kiþi hakkýnda soruþturma açýlmasýný talep ediyoruz çünkü bir üniversite hocasýnýn yakýþmayacak þekilde tarihi çarpýtmak, ekmeðini ve suyunu içtiði ülkesi Türkiye’yi ve toplumu yanýltýp yanlýþ yönlendirmeye yönelik açýklamalarýn yasalar önünde suç sayýlmaktadýr, saygýlarýmla.

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...