1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

TÜRKÝYE IRAK’IN KUZEYÝNDEKÝ ÝNSANLARA YARDIM DAÐITTI VE “BÖLGENÝN” ALT YAPISINI KURDU

Ali Kerküklü

(Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabýnýn Yazarý)
(Nankör insan, her þeyin fiyatýný bilen fakat hiçbir þeyin deðerini bilmeyen kimsedir.) Oscar Wilde

Kerkük, Erbil, Telafer, Altunköprü, Kifri, Mendeli ve buralarda yaþayan Türkmenler konusunda yýllardýr yazýyoruz. Türkmenler’in çok büyük sýkýntýlar yaþadýðýný, Sürekli olarak da Kerkük’ten feryatlar yükseliyor. Burada Türkmenler üzerinde çok aðýr baskýlar uygulanýyor. Faili meçhul suikastlarla Türkmenler ortadan kaldýrýlýyor, kaçýrma olaylarý yoðunlaþýyor. Ancak, bütün bunlara raðmen anavatanýmýz Türkiye nedense Kerkük’ten yükselen bu sesleri duymak istemiyor. Bu da, hiç þüphesiz, Kerkük üzerinde hain plan uygulayan Barzani ve Talabani’ye cesaret veriyor. Türkmenler sahipsiz, Türkmenler Barzani ve Talabani’nin kucaðýna atýlmýþ. Öz topraklarýndan silinmelerine, kovulmalarýna, aþaðýlanmalarýna karþý Türkiye hiçbir þey yapmýyor, sadece seyrediyor. ABD ve Ýsrail’in desteðini arkasýna alan Barzani ve Talabani, ne yazýk ki Türkiye’yle oyun oynuyorlar. Türk askerlerinin PKK tarafýndan þehit edilmesine izin veren Barzani ve Talabani’nin tavýrlarý ortada, Onlarýn hakim olduðu bölgeden Türkiye’ye saldýrýlýyor, ama hep ayný kýrýk plak “PKK silah býrakýyor”. Yýllardýr Irak’ýn Kuzeyinde PKK’ya yardým ve yataklýk yapan, hastanelerinde tedavi gören ve onlarý besleyen, büyüten, silah, idari ve lojistik destek veren kimlerdi, bunlarýn ipiyle kuyuya inilir mi hiç?
Türk Kýzýlay’ý Genel Müdürü Ömer Taþlý, Pakistan'dan, Filistin’e, Bosna'ya, Endonezya'ya kadar dünyanýn dört bir yanýndaki felaket bölgelerinde koþuþturduktan sonra Genel Müdürlüðe yükselmiþ bir Kýzýlaycý. Taþlý, 8 Nisan 2012 tarihinde Hürriyet gazetesine verdiði söyleþide Irak’ýn Kuzeyinde yaþadýklarýný bakýn nasýl anlatýyor: ”Hayatýmda buruk olduðum tek toplum Irak'ýn Kuzeyinde yaþayanlar. 1994’te ekiplerimizi, Erbil ve Dohuk'ta konuþlandýrýp inanýlmaz bir insani operasyon yaptýk. Irak'ýn Kuzeyindeki ailelerin her birine düzenli olarak üç ayda bir gýda verdik. Bu dört yýl sürdü. Talabani ile yakýndýk, karargahýna davet ederdi Kýzýlay ekibini. Orada güzel yemekler sunardý, "Sayýn Talabani, yine yöneten yönetilen çeliþkisi. Biz aþaðýda yardým daðýtýyoruz, siz burada bize yemekler, keklikler, ceylanlar ikram ediyorsunuz" derdim. Bana hep þunu söylemiþtir, "Türkiye, Ýstanbul'u baþkent yapsa biz de (sizinle) birleþsek, beraber yaþasak." O halklarý ve Türkmenleri biz ayakta tuttuk dört yýl. Tehdit, tehlike her þey vardý orada. Allahýn izniyle bir þey olmadý bize orada. Ama sonradan zan altýnda býrakarak ve yanlýþ hedef alýnarak arkadaþlarýmýzý þehit ettiler. Onlar Kýzýlaycýydý, MÝT görevlisi deðillerdi. O katliamý yapanlar, Kýzýlay'ýn o mübarek bayraðýna el uzattýlar. Ama esas kýrgýnlýðým þuna, ABD'nin Irak'ý iþgalinin beþinci günü Kerkük'e gittiðimde Türkmenlerin zulüm altýnda olduðunu gördüm. Hem de Talabani ve Barzani'nin adamlarý tarafýndan. Çok üzüldüm.”
Bugün anavatanýmýz insanlarýmýza zulüm eden ve öldüren, bölgeyi ateþe vermek isteyen bu nankörlerin ayaðýnýn altýna kýrmýzý halýlar seriyor, ne kadar acý deðil mi? Þayet Türk karar vericilerine neden böyle bir dýþ politika yürütüldüðünü soracak olursanýz, diyeceklerdir ki: siz anlamazsýnýz bu bir politikadýr!!!! Ýnþallah bu politikayla Türkiye Irak gibi bölünmez ve parçalanmaz .


Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...