1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Ýyimserlik ve düþünce..
Irak parlamentosu Türkmenleri tartýþtý!

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ
Ýyimserlik, bekli de bir toplumun sýkýntý süreçten geçmesinin tek umududur. Artýk toplumlar dikkat edersiniz sancýlý geliþmelerle karþý karþýya, çünkü dünyaya hakim olarak için iki kutup arasýnda savaþ halinde.
Tabii iki kutup dediðimiz zaman aklýmýza hep iyi ve kötü geliyor, ayrýca düþünce de bir toplumun yol haritasýdýr, düþünce; Toplumlarýn arasýnda geleceði görüntüleyen vesiledir.
Bir toplumun sýkýntý süreçten geçtiðini dediðimizde tabii ki Türkmenler gözümüzün önüne gelir. Irak’taki yaþayan Türkmenlere karþý çok sinsice çizilen komplolar ve senaryolar yöntemler gelir, kim bilir baþka toplumlara uygulansaydý þimdi yok olmuþlardý.
Ama Türkmenler Irak’ýn bu kadar siyasi kapýþmasý içerisinde ve bölünmenin uçurumuna sürüklenen bir devletin içinde siyasi mücadele vermek hayli zordur.
Çok geçmiþ deðil birkaç hafta önce Irak’ýn siyasi tarihinin Türkmenler’in açýsýndan bir ilk yaþandý.Irak parlamentosu Türkmenleri masaya yatýrdý.Türkmenlerin maruz kaldýðý mezalimler parlamentonun özel oturumda milletvekilleri tarafýndan yoðun bir þekilde tartýþýldý.
Irak parlamentosu Türkmenleri ele aldýðý zaman bunun çok büyük anlamý var. Irak’taki yeni otorite Türkmenler geçen yönetimler tarafýndan asimilasyon siyaset uygulandýðýnýn bir itiraf göstergesidir.
Ayrýca Türkmenler Irak’ýn siyasi denkleminde hak ettiði yeri almasýnýn zamaný geldiðini iþaret ediyor, hâlbuki bugün Irak’ta cereyan eden siyasi geliþmeler Türkmen davasýnýn önemli araçlarýndan olan siyasi hareketler zarar görmüþtü.
Kaldý ki bu önemli geliþme Türkmenlerden gelecekle ilgi ana strateji konusunda birlik pozisyonunu daha geniþletmek önemi gösteriyor, artýk gizli deðil siyasi gruplar arasýnda uzun süreden beri devam eden anlaþmasýzlýk iyi veya kötü bir sonuçla biteceðine karþý hazýrlýklý olmamýz gerekir, o yüzden birlikte hareket fýrsatý ta ayaðýmýza bile gelmiþtir.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16881

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12412

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10922

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10263

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7782

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...