1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

IRAK’TA TÜRKMENLERÝN YOL HARÝTASI ÜZERÝNE ÖNERÝLER

site Bakimda

Dr. Cüneyt Mengü


ÖZET

Irak halklarý arasýnda önemli bir konuma sahip olan Türkmen topluluðunun nüfusu kayýtlarda kasýtlý olarak az gösterilmektedir. Ayrýca, Türkmen topluluðu özellikle Saddam sonrasý Irak’ýn siyasi denkleminin dýþýnda tutulmuþ, can ve mal güvenlikleri saðlanamamaktadýr.

Bu çalýþmada, Türkmen topluluðunun tüm örgüt ve sivil toplum kuruluþlarýný bir araya getirilerek öncelikli hedef ve stratejileri üzerinde bir konsensus saðlanmasý için Ulusal Türkmen Kurultayýnýn yapýlmasý ile ilgili önerilerde bulunulmaktadýr.

Anahtar kelimeler: Irak Türkmen Topluluðu, Irak Türkmen Kurultayý, Irak Türkmen hedef ve stratejileri,


ABSTRACT

Turkmen Community which holds an important position in the Iraqi people has purposely shown less than the actual population in the records. In addition, particularly after Saddam, Turkmen Community was excluded from the political equation and their life and property safety had not been provided.

In this study, in order to reach consensus, we suggest to organise a National Turkmen Congress to unite all Turkmen organisations together and take decisions on the priority target and strategies.

Key words : Irak Turkmen Community, Irak Turkmen Strategies, Irak Turkmen Congress, Target of Turkmen Congress.


GÝRÝÞ


Irak’ta yeni bir dönemin baþlayacaðýnýn habercisi olarak; bu yýlýn baþlarýnda sansasyonel bir þekilde dünya kamuoyuna duyurulan ABD’nin Irak’tan çekilmesi, bu duyuru ile eþzamanda Irak yönetimi ile diðer gruplar arasýnda yaþanan kriz sonucunda Al-Irakiye milletvekillerinin Irak Meclisindeki üyeliklerini askýya almalarý, Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Al-Haþemi’nin hakkýnda çýkartýlan tutuklama kararý akabinde ERBÝL’e sýðýnmasý, Irak’ýn geleceði ile ilgili önerilen yeni senaryolar ve Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetiminin etkinliðinin Irak yönetimi üzerindeki etkisinin daha da artmasý gibi olaylarýn bir biri ardýndan gelmesi hiçte tesadüfi deðildir.

Aslýnda ABD’nin Irak’tan koþulsuz ve tamamen çekildiðini söyleyemeyiz. Halen Baðdat’ta 1500’den fazla görevlinin çalýþtýðý Vatikan ülkesi geniþliðinde ve dünyanýn en geniþ büyükelçiliðine sahip olan ABD’nin, mali sebeplerden dolayý bir güç indirimine girdiði çeþitli düþünce ve araþtýrma merkezleri tarafýndan ileri sürülmektedir.

Irak’ta cereyan eden bu olup bitenlerin karþýsýnda Irak’ýn önemli bir parçasý olan ve halen kendilerini iyi bir þekilde hissettiremeyen Türkmenler, bu defa da bu geliþmelere seyirci kalmamalýdýrlar. Bu gün Türkmenler iki ana sorunla karþý karþýyadýrlar. Birincisi Irak’ta süregelen siyasi denklemin dýþýnda tutulmalarý, diðeri ise özellikle iþgal sonrasý Türkmenlerin can ve mal güvenliðinin azami derecede tehlike arz etmesidir.

Kýsa adý ORSAM olan ve Ankara’da yerleþik düþünce kuruluþunun, 2011 yýlýnýn ortalarýnda “Türkmenlerin Hedefi Var mý?” adý altýnda düzenlediði panelin baþlýðýna yöneltilen eleþtiriler karþýsýnda, ayný konu ile ilgili olarak düzenlenen ikinci panelin üst baþlýðý “Türkmenlerin Hedefi Ne Olmalý ?” þeklinde deðiþtirilmiþ ve gerçekten hem doðru hem anlamlý bir seçim yapýlmýþtýr. Türkmenlerin bir hedefleri olmasa idi çeþitli dönemlerde maruz kalýnan sýkýntýlar, göçe zorlanmalar, tutuklanmalar, iþkenceye tabii tutulmalar, katliamlar ve þehitlerimiz nasýl izah edilebilir? Kanýmca sorgulanan konu Türkmenlerin hedefi deðil, aralarýnda söylem birliðinin olup olmadýðý hususudur. Neticede her iki toplantýda katýlýmcýlar arasýnda Türkmenler üzerinde uygulanan baskýlar ve sorunlarý ile ilgili fikir birliði saðlanmasýna karþýn, Türkmen siyasi mücadele stratejileri ve ideoloji gibi meselelerde farklý yaklaþýmlar ileri sürülmüþtür. Yani burada varýlan sonuç Türkmenler arasýnda söylem birliðinin var olmamasýdýr ve her iki üst baþlýðýn da amaç itibariyle doðruluðu ortaya çýkmýþtýr.

Bu itibarla söylem birliðinin temini ve Türkmenlerin yaþamsal stratejilerinin tayin edilmesi amacýyla; Türkmen toplumu zaman kaybetmeden ve daha önceki yazýlarýmda da ifade ettiðim üzere, Irak içinde ve dýþýnda faaliyet gösteren siyasi parti, Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri ve kanaat önderlerinin katýlýmý ile 3. Türkmen Kurultayý benzeri bir Türkmen Ulusal Kongresinin yapýlmasý uygun olacaktýr. Her ne kadar kuruluþ amacýndan kýsmen uzaklaþmýþ olsa da ITC, bu kurultayýn organizasyonu ile ilgili öncülük yapma imkanýna sahiptir.

Bu çalýþmada Türkmen meselesi ile ilgili tarihsel olaylar irdelenerek ve tespit edilen sonuçlar doðrultusunda Türkmen toplumunun ideolojik, politik, sosyo-kültürel ve ekonomik stratejileri hakkýnda sorgulamalara yanýtlar aranmýþ ve önerilerde bulunulmaktadýr. Bu da;

Tamamýný okumak için týklayýn

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...