1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Bir Türkmen kýnýyor..
Hocalý katliamý 20.yýldönümünde adaleti arýyor!

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜBir zamanlar Türkler masumlarýn kaný akmasýn diye insanlýðý koruyordu. Zavallý insanlarýn gözyaþý akmasýn diye dünyaya meydan okuyordu. Ama hal böyle gitmeyince yüzyýllar boyunca koruduðu insanlar ansýzýn zaman için yüzlerce Türk’ün canýna kaydý.
25 Þubat gecesini 26 sabahýna baðlayan gün 1992 yýlýnda Hocalý kasabasýnda karanlýða ibadet eden densizler tarafýndan 613 Azeri Türk’ü kahpe kurþuna dizdiler. Affedersiniz beki de ilk defa kahpe sözünü kullanýyorum. Ama kusura bakmayýn neden bu kuþunlar hep Türkleri hedef alýyor?
Ýþte Türkler, Hocalý katliamý 20.yýl dönümünde katledilen 613 Azeri Türk için adaleti aradý..Türk dünyasý coðrafyasýnda çeþitli bölgelerde dev protesto gösterileriyle kýnandý.Taksimde meydanýnda..Bakü’de yüz binlerce Türk Hocalý’da yaþananlar için adalet aradý.
Bu adalet batýlar için bulunuyor,Türklere,Müslmanlara gelince neden kimse ses çýkarmýyor.Hani Birleþmiþ milletler komisyonu var,hani Avrupa Birliði var,hani insan haklarý örgütleri var..var..var.
Bakýn bugün katliamlar Irak Türkmenlerine de yapýlýyor. Eskiden insanlarý toplayýp kurþuna diziyorlar, ama elektronik medya ilerledikçe yöntem deðiþti, Türkmenlere karþý gerçekleþtirilen kaçýrma, suikast ve patlama eylemleri ayný katliam benzerliði olduðunu söyleyebiliriz.
Ýyi ki Koskoca Türkiye Cumhuriyeti var Türklerin en büyük koruyucusudur, Türkiye olmasaydý kim bilir Türklere neler yapýlýrdý, emperyalist güçlerin sinsi planlarýnýn gerçekleþmesinin karþýsýnda hep Türkiye engeli var.
Yinede Türkiye’nin Türklere karþý üstleneceði büyük görev konusunda daha fazla yapacaðý iþ var. Türkiye, siyasi baskýlara altýnda kaldýðýný aþikârdýr.
Ortada bir gerçek varsa Hocalý katliamý..Türkmenlere yapýlanlar için adaleti yalnýz Türkiye’nin siyasi ataðý ile bulabiliriz,ayrýca bu atak gelecekte Türklere karþý yapýlmasý planlarý durdurma ve Azeri Türklerin vermiþ olduðu kutsal davanýn sigorta olduðunu diye düþünüyorum makaleni de bitiriyorum.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12462

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...