1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

DENKTAÞ’I ANARKEN KIBRIS VE KERKÜK MESELESÝ

Kerkük

Dr. CÜNEYT MENGÜ


1980‘li yýllarda Irak’ta Türkmen toplumunun içinde bulunduðu en zor dönemde hasbelkader Ýstanbul’da yerleþik Irak Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma derneðinin Genel Baþkanlýðý görevini üstlendim.

O yýllarda Saddam’ýn Türkmenler üzerindeki baskýlarý had safhadaydý. BAAS rejimi tarafýndan uygulan politikalar sonucunda acýmasýz iþkencelere tabi tutulan dört kahraman liderimiz idam edildi, Türkmenlere ait kültürel ve sosyal tesisler de el deðiþtirdi veya kapatýldý. Bu dönemde ayrýca ekonomik özgürlükler kýsýtlandý ve bunlarýn akabinde tutuklamalar, sürgünler ve göçe zorlamalar olaðan durum haline geldi. Benzer politikalar Þii vatandaþlar üzerinde de uygulanmýþtýr. Saddam’a muhalif olan veya rejimin muhalif listesinde kendisini gören her vatandaþ Irak’ý terk etmiþtir. Bende onlardan birisiyim. Irak’ý terk edenler istihbarat takibindeydi, öyle ki Kerkük’ten turistik amaçla Ýstanbul’a gelen Türkmenler, dernekteki görevim nedeniyle, Þiþli/Elmadað’da bulunan iþyerimin bile yanýndan geçmeye çekiniyorlardý.

Aslýnda bu baskýlarda hedef farklýydý. Batýnýn tahrik ve imalarý ile kendini bölgede süper güç olarak gören Saddam, Türkmen ve Þiiler üzerinde uyguladýðý insanlýk dýþý politikalarýn ardýndan Ýran ve Türkiye’ye yönelik savaþ çýðlýklarý atmaya baþlamýþtýr. Türkiye uygulanmak istenen bu oyuna gelmemiþ, ancak bilindiði üzere Irak Ýran’la 8 sene gibi uzun bir süre devam eden ve sonucunun ne olduðu halen de bilinmeyen bir savaþa girmiþtir. Günümüzde de buna benzer senaryolar gündemdedir.

Kýbrýs Türk’ü ile Kerkük meselesi arasýnda birtakým benzerlikler bulunmaktadýr. Bu itibarla biz Kerküklü Türkmenler olarak Sayýn Denktaþ’ýn tecrübelerinden yararlanmak amacýyla 1985 yýlýnda ITKY Derneðini temsilen bir heyetle KKTC ziyaret ettik. Bu ziyarette bazý Bakanlar ve Meclis Baþkanýyla görüþmelerimizden sonra, KKTC Cumhurbaþkaný Sayýn Denktaþ bizi evinde kabul etmiþtir. Sayýn Denktaþ’la ilk tanýþmam bu vesile ile oldu. Heyette yine Derneðimizde Baþkanlýk görevini üstlenen Sayýn Prof. Dr. Suphi Saatçi, Siyaset Analisti Sayýn Kemal Beyatlý ve Sayýn Dr. Fuat Türkmen bulunmaktaydý.

Kabulde Sayýn Denktaþ kýsaca Kýbrýs’ý anlattýktan sonra yolumuzun çok zahmetli ve zor olduðunu, sabýr gerektirdiðini, Türkiye’siz hiç bir yere varýlamayacaðýný ve en önemli baþarýnýn ise Türkiye’nin tam desteðini arkanýza almakla mümkün olabileceðini belirtmiþ ve KKTC’nin kapýlarýnýn Türkmen mültecilerine her zaman açýk olduðunu samimiyetle ifade etmiþtir.

Uluslararasý konjonktürü ve batý zihniyetini çok iyi bilen, bilge dava adamý Sayýn Denktaþ, zaman zaman Ankara’ya raðmen siyaset yapmýþ ve bazen de Ankara’nýn isteklerini kerhen uygulamýþtýr. Ýnançlý ve kararlý olduðu için hep Kýbrýs Davasýnýn yanýnda olmuþtur. Ne yazýk ki Denktaþ’ýn görüþlerinin doðruluðu hep geç anlaþýlmýþtýr. Türkiye’nin AB’ye girmesine Kýbrýs’ýn kesinlikle engel olmadýðý, 2004 yýlýnda BM tarafýndan çözüm önerisi olarak öne sürülen Annan Planý’nýn referanduma sunulmasýndan sonra anlaþýldý ve bugün bu tablo daha da net görülmektedir.

Bizim meselemize yani Türkmen meselesine gelince; yazýnýn baþýnda Kýbrýs ile bir benzerlikten söz ettim. Her iki meselede de insan haklarý ihlalleri söz konusudur. Kýbrýs ile Türkmeneli bölgesi arasýndaki ana benzerlik Türkiye’nin duruþudur. Yalnýz aradaki tek fark ise birinde garantör oluþu, diðerinde ise Lozan ve akabinde Ankara anlaþmalarýna göre statüsünün deðiþmemesidir. Diðer bir ifade ile birinde garantör olmasý sebebiyle direk olarak, diðerinde ise ancak diplomatik yollarý kullanarak meseleye müdahale edebilmektedir. Her iki meselede de, bazý maksatlý iddialarýn tersine, uygulanan politikalardan Türkiye’nin o topraklarda kesinlikle gözü olmadýðý anlaþýlmaktadýr. Her iki sorunun çözümü için Türkiye’nin desteðine ihtiyaç vardýr.

Bunlara ilaveten Türkmen meselesine objektif olarak bakýldýðýnda; Türkiye’nin Irak’ýn ister güneyi ile ister kuzeyi ile olan iliþkilerinde Kýbrýs Türkü gibi Türkmenler hiç engel olmamýþ ve olmayacaktýr. Türkiye’nin müzakereci rolüne söylenecek bir þey yok, ancak burada kimin ne istediði açýkça ortadadýr. Türkiye’nin Filistin ve Somali benzeri ülkelere verdiði desteði tasvip etmekteyiz. Ancak Türkmenlerin de ayný desteðe ihtiyacý olduðunu vurgulamak isterim. Bu günlerde Irak’ýn geleceði ile ilgili bir dizi senaryolardan söz edilmektedir. Ancak bu senaryolarda Türkmenlere ciddi bir yer verilmediði ve Irak siyasi denkleminin dýþýnda kaldýðý görülmektedir. Bundan önceki birkaç yazýmda belirttiðim üzere ister Kerkük, ister Baðdat ve istenir ise Ýstanbul’da bir platformun düzenlenmesi ve bu platformda;

• Türkmenlerin geleceði ile ilgili önerilerin tartýþýlmasý,
• Irak’ta faaliyet gösteren tüm partilerin, yurt içi ve yurt dýþýndaki sivil toplum örgütlerinin, Türkmen þahsiyet ve kanaat önderlerinin desteði ile Irak’ta Türkmenlerin 3. etnik asýl unsur olarak anayasada nasýl yer almalarýnýn saðlanabileceði ve
• Türkmenler için legal özerkliðin hukuki boyutlarýnýn tartýþýlmasýnýn yaný sýra Milli Türkmen Meclisinin kurulmasý da dahil olmak üzere tüm hususlarýn görüþülüp bir karara varýlmasýnýn uygun olacaðýný belirtmek isterim.

Tekrar kahraman Denktaþ’a Allah’tan Rahmet diliyorum. Ruhu Þad ve Türk Milletinin Baþý Sað olsun.Dr. CÜNEYT MENGÜ

cuneyt.mengu@mercanonline.com

20.01.2012

Dr. CÜNEYT MENGÜ Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13146

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12720

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12141

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...