1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-07-19
Facebook Twitter Youtube

HAİN ELLER IRAK TـRKLERİNİ ATA TOPRAĞINDAN GÖÇE ZORLUYOR,

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Ali Kerküklü

(Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabının Yazarı)


Bünyesinde barındırdığı çoklu etnik yapı, Irak’ta uzun yıllar hakim olmuş yِnetimlerin azınlıklara ve etnik çeşitliliğe olan tahammülsüzlüğü sonucu “Araplaştırma” ve “tek potada erimiş” bir ulus olarak Irak kurma çabaları olmuştur. Irak’ın çok etnikli yapısında yer alan Türkmenler, bِlge Osmanlı egemenliğinden ayrıldığından beri baskıcı politikalarla ve çatışma ortamıyla yüzleşmektedir.
2003 sonrasında Amerika’nın Irak’ı işgal etmesi sonucunda ülkedeki dengelerin Kürtler ve Araplar lehinde gelişmesi, “Araplaştırma” politikalarının yerinin “Kürtleştirme” politikalarının almasıyla Türkmenlerin yaşamını etkilemiştir. Kerkük, Telafer,Tuzhurmatu ve diğer kritik merkezlerde oluşan şiddet olayları ve Türkmenlere yِnelik eylemler bu çerçevede değerlendirilmektedir.

Irak’ta Türkmenler, kuzey batı ve güneye doğru uzanan çizgi arasında yoğunluklu olarak yaşamaktadırlar. ـlkenin kuzey-batısında ve, Musul'un 60 km doğusunda bulunan Telafer ilçesi ve buna bağlı kِylerden itibaren, Musul ili ve çevresindeki kِyler, Salahaddin ili, Diyalaili, Erbil ili Altunkِprü ilçesi, Kerkük ili ve çevresindeki Tazehurmatu, Tavuk (Dakuk), Tuzhurmatu, Bayat kِyleri, Kifri, Karatepe, Hanekin, Kızlarbat (sadiye), Celavla ve çevre kِyleri, Sahraban (Mikdadiye) , Bedre, Kazaniye ve Mendeli gibi ilçe, bucak ve kِyler Türkmenlerin yerleştiği ِnemli merkezlerdir. Türkmenlerin yerleştiği bِlge, Irak’ın Kuzeyi Musul, Erbil, Kerkük, Salahaddin ve Diyala illerinin sınırları içinde kalmaktadır.
2003 yılında Amerika’nın Irak’ı işgalinin ardından Kürtlerin Türkmen bِlgelerinde etkin konuma getirilmesi sonucu, Türkmenlerin hakları yine yok sayıldı. Daha ِnceden olan Araplaştırma politikasının yerini Kürtleştirme politikası aldı. İşgal sırasında oluşan istikrarsız ortamda Kürtlerin Kerkük’e kamyonlarla taşınması, stadyumdaki soyunma odaları dahil en akla gelmeyecek yerlere yerleştirilmeleri, bu yerleşen kişilere para verilmesi, “tecavüz evleri” olarak nitelendirilen gecekondulaşmaların yoğunlaşması, 700 bin Kürt’ün Kerkük’e ithal edilmesi, nüfus kayıtlarının ve tapu dairelerinin tahrip edilip yakılması gibi gelişmeler Türkmen toplumu üzerinde psikolojik etki yaratmıştır. Bunun akabinde kamunun üst düzey Türkmen yetkililerine ve sivil kuruluşlarına yِnelik bombalama eylemleri, siyasetçi, doktor ve iş adamlarına karşı tehdit ve suikast girişimlerinin hala devam etmesi, Irak’ın kuzeyinde oluşan Yerel Yِnetim, nüfus dairesinde “Kürt” olarak kaydedilmedikçe kamuda çalışamama durumunun oluşması Türkmenler üzerinde bu psikolojik etkiyi daha da arttırmaktadır.

Türkmenler Neden Hedef Alınıyor?
Irak’taki Kürtler petrol zengini Türkmen şehri Kerkük ve petrol üzerindeki hak iddia etmekte ve konumlarını anayasa ile sabitleme çabasındadırlar. Türkmenler, Irak’ın yeniden yapılanmasına ve ekonomik kalkınmasına, doğal zenginliklerinin tüm Irak halkının ortak malı olmasına ve bu zenginliklerden tüm halka adil biçimde istifade etmesine sağlık vermesi, bِlgede siyasi ajandası olan grupları rahatsız etmektedir.
Irak Türk¬le¬ri, Irak dev¬le¬ti ku¬rul¬du¬ğun¬dan be¬ri dev¬le¬ti¬ne, toprağına ve bay¬ra¬ğı¬na sa¬dık bir top-lum ola¬rak şe¬ref¬li bir geç¬mi¬şe sa¬hip¬tir. Türkmenler, devletine silah çekmemiş ve Irak askerini ِldürmemiştir, savaşlarda vatanını şereflice savunmuş ve ülkesi uğruna binlerce şehit vermiştir, İşgalcilere ِncülük etmemiş ve dış güçlerle işbirliği yapmamıştır. ـlkelerini talan edip yağmalamamışlardır. yani Türkmenler ekmeğini yedikleri ve suyunu içtikleri ülkelerine hiçbir zaman ihanet etmemişlerdir. Irak ta¬ri¬hi de bu¬na şa¬hit¬tir. Irak Türkmenleri, Irak rejimleri tarafından baskı, zulüm, işkence, etnik temizlik, katliamlar ve gِçe zorlamaya tabi tutulmalarına rağmen, ülkelerine karşı sadakat gِmleklerini hiçbir zaman çıkarmamıştır.
Bugün bazı hain eller Irak’ta Türkmenlerin varlığından rahatsızlar. Irak Türklerini sindirmek ve yıldırmak için tutuklama, tehdit, suikast düzenleme, ِldürme, gِçe zorlama ve mallarını ele geçirme ve fidye istemek için kaçırılmaları sıkça yaşanmaktadır. Türkmen doktor, siyasetçi, bilim adamı ve işadamları kaçırılıyor veya ِldürülüyor. Kerkük’ün yِnetimi ABD ve Kürtlerin denetiminde, Kerkük’te kaçırılan ve ِldürülenlerin tamamı Türkmenler, bunun anlamı açık ve net değil midir?
Kerkük’ün Türkmen kimliğini değiştirmek isteyen grupların bِlge halkına karşı uyguladıkları yıldırma ve gِçe zorlama politikalarına karşı direnen birçok Türkmen evladının faili meçhul cinayetlere kurban gittiği biliniyor. Tüm bunlar gِz ِnüne alındığında son 9 yıllık gelişmelere bakılınca, bazı güçlerin Kerkük’te gizli siyasi ajandası olduğu ortada. Hedef Türkmenleri Irak'ın yeni yapılanma sürecinin dışına itmek, etkisiz hale getirmek, siyasi sahneden silmek ve gِçe zorlamaktır.
Kendi oyununu kendisi yazan bu hain eller, kirli düzenini sürdürmek için farklı oyuncular kullanmaktan çekinmiyor. Kirli işler konusunda uzmanlaşmış bu eli kanlı gruplar taşeron da kullanmaktalar. Türkmenlere karşı yürütülen bu kirli savaş ve saldırılar hain eller tarafından ِzel eğitilmiş Arap gençlerinden oluşan unsurlar kullanılıyor. Bu kirli işlerin bir kısmı Arap gençlerine sipariş ediliyor. Bu Arap gençleri, daha çok saldırı ilkesini esas alan İstihbarat ve askeri felsefeye gِre eğitilirken, askeri ve sivil istihbarat teşkilatlarının eğitim metotlarına gِre yetiştiriliyorlar.

Türkmen Şehri Kerkük’ü Ele Geçirme Oyunu
Kürt gruplarının, petrol zengini Kerkük için ne iddia ettiğine bakmakta fayda vardır. Kürt grupları, Türkmenlerin yaşadığı bu ilin tarihine karşı çıkarak Kürt ili olduğunu iddia etmektedir. İyi de Kürtler iddia ettikleri gibi Kerkük’ün eski yerel halkı iseler Kerkük’te mezar, tarih, kültür ve mirasları nerede? Yok. Şayet Kerkük Kürt ili ise neden Kerkük hep Kürtler tarafından talan edilip yağmalanıyor? Yorumu sizlere bırakıyoruz. Bilindiği gibi ABD’nin desteği ile Kürtler, yapay gِçlerle Kerkük’ün demografik yapısını değiştirmeye çalışıyorlar(Kerkük’e 700 bin Kürt ithal edildi).
Kerkük’te bulunan onlarca İstihbarat ِrgütü ve bunun dışında her mahallede Kürt Asayiş güçleri büroları, güvenlik ve istihbarat birimlerine rağmen artan bombalı eylemler, adam ِldürme, kaçırma, tehdit ve fidye isteme olayları ِzellikle Türkmenleri hedef alıyor. Bu olayların arkasında siyasi bir hedefin olduğu ortada!
Kerkük’te Bulunan İstihbarat Örgütü ve Birimleri :
-Irak Hükümetine bağlı Kerkük Polisi İstihbarat Birimi
-Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Bilgi Toplama ve Araştırma Birimi
-Irak Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Ulusal Güvenlik Örgütü
-Irak Başbakanlığına bağlı Irak İstihbaratı
-KYB’ye bağlı Zenyari Ajansı
-KDP’ye bağlı Parastin Ajansı
-KDP’nin Parastin ajansına bağlı Kerkük Asayişi Birimi
-KYB’nin Zenyari ajansına bağlı Kerkük Asayişi Birimi
-KYB’ye bağlı Anti Terِr Birimi
-Irak’ın Kuzeyinde Kürt Yِnetimine bağlı Bِlge Güvenlik Birimi
-Irak Hükümetine bağlı 11 bin kişilik Sahva Örgütü
-Irak Ordusuna bağlı 12. Tugay’ın istihbarat birimi
-Irak’ın Kuzeyinde Kürt Yِnetimine bağlı Kent Polisi Birimi
Kerkük’te Onlarca istihbarat birimi var ama Türkmenlere can güvenliği yok, sizce neden? Unutmadan CIA, MOSSAD, MI6 ve bir çok ülkenin de istihbarat ِrgütleri Kerkük’te cirit atıyor.
Bugün “ِzgür ve demokratik” Irak’ta Türkmen hedeflerine yapılan saldırılar sıklaştırıldı ve Türkmenleri gِçe zorlama esasına dayanan sistematik baskı arttı, Türkmenlerin ne can nede mal güvenliği var, ama ne hikmetse Irak Merkezi Hükümeti ve insan hakları kuruluşlarından ses yok. Türkmenler insan sayılmıyor mu?
Irak Devleti Türkmenleri Koruyamıyorsa, o zaman acil tedbirlerin alınarak güvenliğin sağlanması için silahlı güce sahip olmalı ve eli silah tutan her Türkmen’in silaha sarılması gereklidir, çünkü başka çare kalmamıştır. Bir ülke düşünün kargaşa içinde, can ve mal güvenliği yok, devletin gücü ve otoritesi yok. Irak Türkleri, hayatını sürdürmesi, can ve mal güvenliğini sağlaması için sizce silaha sarılmaktan başka seçeneği var mıdır?
Irak Türkleri, atalarının kanlarıyla sulanmış bu toprakları asla terk etmez. Diktatِr Saddam Hüseyin Türkmenleri yok etmeye yemin etmişti ve devletin tüm gücünü kullandı, gücü yetti mi? Bugün Saddam nerede? Tarihin çِplüğünde. Kimsenin şüphesi olmasın, Türkmenler bu topraklarda doğdu ve sonsuza dek bu topraklarda olacaktır.

Ali Kerküklü


KAYNAKLAR
-İbrahim Sirkeci, “Migration Conflict Zones-Sorunlu Bِlgelerde Gِç”
-Olcay Ziya, TـRKSAM, “2003 Sonrası Türkmen Gِçü ve Türkiye’nin Türkmen Gِçüne Yaklaşımı”
.

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (64)...

Kerkük'te 9 patlama: 17 kişi yaralandı

Hits: 21

Kerkük kentinde peş peşe 9 patlama gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgi…

Devam...

Kerkük Havalimanı ağustos ayında açılacak

Hits: 72

Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi, Kerkük Havalimanı'nın gelecek ağustos ayında uçuşlara açıla…

Devam...

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Hits: 23

Iraklıların büyük bir çoğunluğu 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlere hile ve usulsüzlük…

Devam...

1959 KATLİAMI,NESİLLER BOYUNCA HAFIZADAN SİLİNMEYECEK

Hits: 55

Türkmenlerin maruz kaldığı 1959 Kerkük Katliamı’nın 59. Yıldönümü münasebeti nedeniyl…

Devam...

Salihi: Türkmen gencinin Türkiye Burslarına kabul edilmediğini biliyoruz

Hits: 118

Bugünlerde, Irak dahil pek çok ülkeden gencin Türkiye'de yüksek öğretimde eğitim alması ama…

Devam...

'Gaye bölgeyi Türkmen varlığından arındırmaktı, hesap tutmadı'

Hits: 257

Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü, "Gaye Türkmenleri yıldırmak, korkutmak ve Kerkük il…

Devam...

Kerkük'te oyları çalanları asla affetmeyiz

Hits: 38

Irak Başbakanı İbadi, "Kerkük'te elle sayım sonuçları ne olursa olsun oyları çalanları asl…

Devam...

Kerkük'te 8 ayda 22 Türkmen öldürüldü

Hits: 48

Irak'ın Kerkük kentinde son dönemde Türkmenlere yönelik suikastlar bitmek bilmiyor. Kerkük'te …

Devam...

Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak

Hits: 57

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, Kerkük Havalimanı'ndan önümüzdeki iki hafta i…

Devam...

Bir Asırdır Suriye ve Irak bir Türkmen Yurdu.!

Hits: 90

Irak ve Suriye’de devam eden etnik ve mezhepsel çatışma yıllarca sürse bile, sonunda siyasi c…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 32025

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bir kenttir. Ancak peşmerge, 2014…

Devam...

Irak Türkmenleri petrol kurbanıdır!

Hits: 24057

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yِnelik yaptığı a…

Devam...

Türkmen Şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?

Hits: 23723

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğinde KYB Genel Sekreter Yardımcısı ve Irak K…

Devam...

Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!

Hits: 23489

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bulunuyor. Ancak peşmerge, 2014 y…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler

Hits: 21337

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le…

Devam...