1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

HAÝN ELLER IRAK TÜRKLERÝNÝ ATA TOPRAÐINDAN GÖÇE ZORLUYOR,

site Bakimda

Ali Kerküklü

(Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabýnýn Yazarý)


Bünyesinde barýndýrdýðý çoklu etnik yapý, Irak’ta uzun yýllar hakim olmuþ yönetimlerin azýnlýklara ve etnik çeþitliliðe olan tahammülsüzlüðü sonucu “Araplaþtýrma” ve “tek potada erimiþ” bir ulus olarak Irak kurma çabalarý olmuþtur. Irak’ýn çok etnikli yapýsýnda yer alan Türkmenler, bölge Osmanlý egemenliðinden ayrýldýðýndan beri baskýcý politikalarla ve çatýþma ortamýyla yüzleþmektedir.
2003 sonrasýnda Amerika’nýn Irak’ý iþgal etmesi sonucunda ülkedeki dengelerin Kürtler ve Araplar lehinde geliþmesi, “Araplaþtýrma” politikalarýnýn yerinin “Kürtleþtirme” politikalarýnýn almasýyla Türkmenlerin yaþamýný etkilemiþtir. Kerkük, Telafer,Tuzhurmatu ve diðer kritik merkezlerde oluþan þiddet olaylarý ve Türkmenlere yönelik eylemler bu çerçevede deðerlendirilmektedir.

Irak’ta Türkmenler, kuzey batý ve güneye doðru uzanan çizgi arasýnda yoðunluklu olarak yaþamaktadýrlar. Ülkenin kuzey-batýsýnda ve, Musul'un 60 km doðusunda bulunan Telafer ilçesi ve buna baðlý köylerden itibaren, Musul ili ve çevresindeki köyler, Salahaddin ili, Diyalaili, Erbil ili Altunköprü ilçesi, Kerkük ili ve çevresindeki Tazehurmatu, Tavuk (Dakuk), Tuzhurmatu, Bayat köyleri, Kifri, Karatepe, Hanekin, Kýzlarbat (sadiye), Celavla ve çevre köyleri, Sahraban (Mikdadiye) , Bedre, Kazaniye ve Mendeli gibi ilçe, bucak ve köyler Türkmenlerin yerleþtiði önemli merkezlerdir. Türkmenlerin yerleþtiði bölge, Irak’ýn Kuzeyi Musul, Erbil, Kerkük, Salahaddin ve Diyala illerinin sýnýrlarý içinde kalmaktadýr.
2003 yýlýnda Amerika’nýn Irak’ý iþgalinin ardýndan Kürtlerin Türkmen bölgelerinde etkin konuma getirilmesi sonucu, Türkmenlerin haklarý yine yok sayýldý. Daha önceden olan Araplaþtýrma politikasýnýn yerini Kürtleþtirme politikasý aldý. Ýþgal sýrasýnda oluþan istikrarsýz ortamda Kürtlerin Kerkük’e kamyonlarla taþýnmasý, stadyumdaki soyunma odalarý dahil en akla gelmeyecek yerlere yerleþtirilmeleri, bu yerleþen kiþilere para verilmesi, “tecavüz evleri” olarak nitelendirilen gecekondulaþmalarýn yoðunlaþmasý, 700 bin Kürt’ün Kerkük’e ithal edilmesi, nüfus kayýtlarýnýn ve tapu dairelerinin tahrip edilip yakýlmasý gibi geliþmeler Türkmen toplumu üzerinde psikolojik etki yaratmýþtýr. Bunun akabinde kamunun üst düzey Türkmen yetkililerine ve sivil kuruluþlarýna yönelik bombalama eylemleri, siyasetçi, doktor ve iþ adamlarýna karþý tehdit ve suikast giriþimlerinin hala devam etmesi, Irak’ýn kuzeyinde oluþan Yerel Yönetim, nüfus dairesinde “Kürt” olarak kaydedilmedikçe kamuda çalýþamama durumunun oluþmasý Türkmenler üzerinde bu psikolojik etkiyi daha da arttýrmaktadýr.

Türkmenler Neden Hedef Alýnýyor?
Irak’taki Kürtler petrol zengini Türkmen þehri Kerkük ve petrol üzerindeki hak iddia etmekte ve konumlarýný anayasa ile sabitleme çabasýndadýrlar. Türkmenler, Irak’ýn yeniden yapýlanmasýna ve ekonomik kalkýnmasýna, doðal zenginliklerinin tüm Irak halkýnýn ortak malý olmasýna ve bu zenginliklerden tüm halka adil biçimde istifade etmesine saðlýk vermesi, bölgede siyasi ajandasý olan gruplarý rahatsýz etmektedir.
Irak Türk¬le¬ri, Irak dev¬le¬ti ku¬rul¬du¬ðun¬dan be¬ri dev¬le¬ti¬ne, topraðýna ve bay¬ra¬ðý¬na sa¬dýk bir top-lum ola¬rak þe¬ref¬li bir geç¬mi¬þe sa¬hip¬tir. Türkmenler, devletine silah çekmemiþ ve Irak askerini öldürmemiþtir, savaþlarda vatanýný þereflice savunmuþ ve ülkesi uðruna binlerce þehit vermiþtir, Ýþgalcilere öncülük etmemiþ ve dýþ güçlerle iþbirliði yapmamýþtýr. Ülkelerini talan edip yaðmalamamýþlardýr. yani Türkmenler ekmeðini yedikleri ve suyunu içtikleri ülkelerine hiçbir zaman ihanet etmemiþlerdir. Irak ta¬ri¬hi de bu¬na þa¬hit¬tir. Irak Türkmenleri, Irak rejimleri tarafýndan baský, zulüm, iþkence, etnik temizlik, katliamlar ve göçe zorlamaya tabi tutulmalarýna raðmen, ülkelerine karþý sadakat gömleklerini hiçbir zaman çýkarmamýþtýr.
Bugün bazý hain eller Irak’ta Türkmenlerin varlýðýndan rahatsýzlar. Irak Türklerini sindirmek ve yýldýrmak için tutuklama, tehdit, suikast düzenleme, öldürme, göçe zorlama ve mallarýný ele geçirme ve fidye istemek için kaçýrýlmalarý sýkça yaþanmaktadýr. Türkmen doktor, siyasetçi, bilim adamý ve iþadamlarý kaçýrýlýyor veya öldürülüyor. Kerkük’ün yönetimi ABD ve Kürtlerin denetiminde, Kerkük’te kaçýrýlan ve öldürülenlerin tamamý Türkmenler, bunun anlamý açýk ve net deðil midir?
Kerkük’ün Türkmen kimliðini deðiþtirmek isteyen gruplarýn bölge halkýna karþý uyguladýklarý yýldýrma ve göçe zorlama politikalarýna karþý direnen birçok Türkmen evladýnýn faili meçhul cinayetlere kurban gittiði biliniyor. Tüm bunlar göz önüne alýndýðýnda son 9 yýllýk geliþmelere bakýlýnca, bazý güçlerin Kerkük’te gizli siyasi ajandasý olduðu ortada. Hedef Türkmenleri Irak'ýn yeni yapýlanma sürecinin dýþýna itmek, etkisiz hale getirmek, siyasi sahneden silmek ve göçe zorlamaktýr.
Kendi oyununu kendisi yazan bu hain eller, kirli düzenini sürdürmek için farklý oyuncular kullanmaktan çekinmiyor. Kirli iþler konusunda uzmanlaþmýþ bu eli kanlý gruplar taþeron da kullanmaktalar. Türkmenlere karþý yürütülen bu kirli savaþ ve saldýrýlar hain eller tarafýndan özel eðitilmiþ Arap gençlerinden oluþan unsurlar kullanýlýyor. Bu kirli iþlerin bir kýsmý Arap gençlerine sipariþ ediliyor. Bu Arap gençleri, daha çok saldýrý ilkesini esas alan Ýstihbarat ve askeri felsefeye göre eðitilirken, askeri ve sivil istihbarat teþkilatlarýnýn eðitim metotlarýna göre yetiþtiriliyorlar.

Türkmen Þehri Kerkük’ü Ele Geçirme Oyunu
Kürt gruplarýnýn, petrol zengini Kerkük için ne iddia ettiðine bakmakta fayda vardýr. Kürt gruplarý, Türkmenlerin yaþadýðý bu ilin tarihine karþý çýkarak Kürt ili olduðunu iddia etmektedir. Ýyi de Kürtler iddia ettikleri gibi Kerkük’ün eski yerel halký iseler Kerkük’te mezar, tarih, kültür ve miraslarý nerede? Yok. Þayet Kerkük Kürt ili ise neden Kerkük hep Kürtler tarafýndan talan edilip yaðmalanýyor? Yorumu sizlere býrakýyoruz. Bilindiði gibi ABD’nin desteði ile Kürtler, yapay göçlerle Kerkük’ün demografik yapýsýný deðiþtirmeye çalýþýyorlar(Kerkük’e 700 bin Kürt ithal edildi).
Kerkük’te bulunan onlarca Ýstihbarat örgütü ve bunun dýþýnda her mahallede Kürt Asayiþ güçleri bürolarý, güvenlik ve istihbarat birimlerine raðmen artan bombalý eylemler, adam öldürme, kaçýrma, tehdit ve fidye isteme olaylarý özellikle Türkmenleri hedef alýyor. Bu olaylarýn arkasýnda siyasi bir hedefin olduðu ortada!
Kerkük’te Bulunan Ýstihbarat Örgütü ve Birimleri :
-Irak Hükümetine baðlý Kerkük Polisi Ýstihbarat Birimi
-Irak Ýçiþleri Bakanlýðýna baðlý Bilgi Toplama ve Araþtýrma Birimi
-Irak Ulusal Güvenlik Bakanlýðýna baðlý Ulusal Güvenlik Örgütü
-Irak Baþbakanlýðýna baðlý Irak Ýstihbaratý
-KYB’ye baðlý Zenyari Ajansý
-KDP’ye baðlý Parastin Ajansý
-KDP’nin Parastin ajansýna baðlý Kerkük Asayiþi Birimi
-KYB’nin Zenyari ajansýna baðlý Kerkük Asayiþi Birimi
-KYB’ye baðlý Anti Terör Birimi
-Irak’ýn Kuzeyinde Kürt Yönetimine baðlý Bölge Güvenlik Birimi
-Irak Hükümetine baðlý 11 bin kiþilik Sahva Örgütü
-Irak Ordusuna baðlý 12. Tugay’ýn istihbarat birimi
-Irak’ýn Kuzeyinde Kürt Yönetimine baðlý Kent Polisi Birimi
Kerkük’te Onlarca istihbarat birimi var ama Türkmenlere can güvenliði yok, sizce neden? Unutmadan CIA, MOSSAD, MI6 ve bir çok ülkenin de istihbarat örgütleri Kerkük’te cirit atýyor.
Bugün “özgür ve demokratik” Irak’ta Türkmen hedeflerine yapýlan saldýrýlar sýklaþtýrýldý ve Türkmenleri göçe zorlama esasýna dayanan sistematik baský arttý, Türkmenlerin ne can nede mal güvenliði var, ama ne hikmetse Irak Merkezi Hükümeti ve insan haklarý kuruluþlarýndan ses yok. Türkmenler insan sayýlmýyor mu?
Irak Devleti Türkmenleri Koruyamýyorsa, o zaman acil tedbirlerin alýnarak güvenliðin saðlanmasý için silahlý güce sahip olmalý ve eli silah tutan her Türkmen’in silaha sarýlmasý gereklidir, çünkü baþka çare kalmamýþtýr. Bir ülke düþünün kargaþa içinde, can ve mal güvenliði yok, devletin gücü ve otoritesi yok. Irak Türkleri, hayatýný sürdürmesi, can ve mal güvenliðini saðlamasý için sizce silaha sarýlmaktan baþka seçeneði var mýdýr?
Irak Türkleri, atalarýnýn kanlarýyla sulanmýþ bu topraklarý asla terk etmez. Diktatör Saddam Hüseyin Türkmenleri yok etmeye yemin etmiþti ve devletin tüm gücünü kullandý, gücü yetti mi? Bugün Saddam nerede? Tarihin çöplüðünde. Kimsenin þüphesi olmasýn, Türkmenler bu topraklarda doðdu ve sonsuza dek bu topraklarda olacaktýr.

Ali Kerküklü


KAYNAKLAR
-Ýbrahim Sirkeci, “Migration Conflict Zones-Sorunlu Bölgelerde Göç”
-Olcay Ziya, TÜRKSAM, “2003 Sonrasý Türkmen Göçü ve Türkiye’nin Türkmen Göçüne Yaklaþýmý”
.

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...