1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

ABD, ÖZGÜRLEÞTÝRÝLMÝÞ IRAK’TAN ÇEKÝLÝYOR !

site Bakimda

Ali Kerküklü

(Irak'a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabýnýn Yazarý)

2003 baharýnda insanlýk, doðanýn güzelliklerinin tadýný çýkarmaya hazýrlanýrken talihsiz Irak halký, dünya tarihinin en büyük emperyalist güçleri olan Amerika Birleþik Devletleri ve Ýngiltere'nin saldýrý ve iþgallerine maruz kaldý. Demokrasi ve özgürlük vaadi ile sahneye çýktýlar, ama “Demokrasi ve özgürlük” oyununun her sahnesinde, insanlýk adýna yüz kýzartýcý görüntülerden baþka bir þey sergileyemediler. Bu topraklarý, mazlum insanlarýn kan ve gözyaþlarý ile suladýlar. Okyanus ötesinde hazýrlanan ve yirmi iki ülkenin sýnýrlarýný deðiþtirmeyi öngören Büyük Orta Doðu Projesi bu coðrafyada adým adým uygulanýyor. Bu kapsamda bir Kürt Devleti'nin temellerini atan iþgalci güç Amerika ve Ýngiltere Türkmen kentlerini de bir bir kürt aþiret reisleri kontrolündeki peþmergeye teslim ediyor. Saddam Hüseyin'in otuz beþ yýl baský ve zulüm altýnda tuttuðu ve Araplaþtýrma politikalarýna maruz býraktýðý Irak Türkleri, bugün hem iþgalci Amerikan ve Ýngiliz güçleri hem de iþbirlikçi Peþmergelerin zulmü altýnda yaþam ve kimlik mücadelesi veriyor. Petrol yataklarý üzerinde kurulu bulunan Kerkük'ün, gelecekte çok daha önemli bir petrol üretim merkezi haline geleceði biliniyor. Kürt gruplarý, bu zengin kaynaklar üzerine oturmanýn hayallerini kuruyor. Kürt gruplarý, Türkmen þehri Kerkük’ü ele geçirmek için iþgalci ABD ve Ýngiliz güçlerinin de desteði ile Kerkük’e 700 bin Kürt ithal edildi. Kerkük’ün demografik yapýsý deðiþtirilmeye çalýþýlýyor. 1927 yýlýnda Türkmen Þehri Kerkük'te Baba Gürgür'den çýkan petrol herkesin can damarý olacaktý. Olacaktýr da bunun Kerkük'e faydasý ne? Kerkük, bu gezegende, aklýmýza gelebilecek en büyük servetin (zengin petrol yataðý) üzerinde oturup, ama yoksulluk ve sefalet içinde yaþatýlan insanlarýn kenti.
Ýþgal güçlerinin, Irak'lý tutuklulara iþkence yapmasý -tutuklularýn dövülmesi, aþaðýlanmasý, cinsel istismara uðramasý ve öldürülmesi dünyanýn gündemine oturmuþtu.“Medeniyetin taþýyýcýsý” olduðunu iddia edenlerin, hemcinslerine karþý yaptýðý iþkenceler, insanýn kanýný donduracak türdendi. ABD ve Ýngiltere Irak'ý iþgal ederken Sünni, Þii ve Kürt diye ithal bir proje ile geldiler. Iraklýlýk kimliðini silmek için her yola baþvurdular, tüm oyun ve planlarýný iki mezhep ve bir etnik üzerine kurmuþlardý “böl ve yönet”. Ýþgalden sonra Irak’ta ölenlerin sayýsý 1milyondan fazla ve 4 milyon Iraklý ise yerinden yurdundan oldu. Bu oyunun adý ise “ Özgürlük ve demokrasi” idi, ama ne özgürlük deðil mi? Bugün Irak, Can güvenliðinin olmadýðý, dünyanýn en tehlikeli ülkesidir. Ýþte Irak'a ve Iraklýlara vaat edilen ve getirilen “özgürlük ve demokrasi”!
ABD ve Ýngiltere'nin yeni emperyalist stratejisinin pilot bölgesi olan Irak'ta, bölgeyi giderek ateþ, vahþet, nefret ve kin girdabýna sürükleyecek olan kaos stratejisini lanetlerken, bu stratejinin gölge oyuncularý ve piyonlarý, olma rolünü üstlenmiþ olanlarýn insanlýk dýþý zihniyetin yaptýklarýna karþý susmak istemiyoruz. Ama taraftar gürültüsü içinde sesiniz cýlýz kalýyor.
BM diplomasisinin “iyi uygulamalarý” (Ekonomik Ambargo ve Silah Denetimleri) kullanýlarak Irak’ýn diz çökmesi saðlandýktan, insanlarý aç býrakýldýktan, yarým milyon çocuk öldürüldükten, Irak’ýn altyapýsýnda onarýlmaz yaralar açtýktan, hatta silahlarýnýn büyük çoðunluðu tahrip edildikten sonra (Diktatör Saddam’a Bu silahlarý Satanlar Ýþgalcilerin Kendileri Deðil miydi?) tarihte görülmemiþ düzeyde bir korkaklýk ile “Müttefikler”/”Ýstekliler Koalisyonu” (nam-ý diðer ‘Korkutulmuþlar ve Satýlmýþlar Koalisyonu’) – Irak’a iþgalci ordularýný saldýlar!
Küresel çapta hükümet, kurum ve þirketlerin sakladýklarý belgeleri kamuoyuna sunmasýyla tanýnan WikiLeaks sitesi, ABD’nin Irak iþgaliyle ilgili tam 400 bin belgeyi gözler önüne serdi. Washintgon’ýn resmi politikasý hâlâ ABD’nin ‘ahlâki liderliðinde Irak’a özgürlük ve demokrasi getirildiðini’ iddia ederken, Ocak 2004-Ocak 2010’u kapsayan belgeler sistematik iþkence, toplu infaz, kontrol noktalarýnda yüzlerce sivilin öldürülmesi ve daha önce bilinmeyen binlerce sivil ölümünü daha içeriyor. Belgeler iþgalci Amerikalýlarýn iþledikleri yüzlerce cinayet, iþkence ve tecavüzü saptasalar bile hiçbirini soruþturmadýklarýný, zira bu yönde gizli emir bulunduðunu gösteriyor.
Yeni belgelerde, Ýþgalciler tarafýndan eðitilen Irak güçleri iþgalcilerden eksiði bulunmadýðýný gösteriyor. Bazýsý ölümle sonuçlanan ve týbbi kanýtlarý da olan kötü muamele yöntemleri þöyle: Gözlerini baðlama, imkânsýz pozisyonlarda saatlerce baðlý tutma, kablo, metal-tahta çubuk, su borusu, motor kayýþý, zincir gibi aletlerle kýrbaçlama, cinsel taciz veya tecavüz, yaralara acý biber, vücuda asit dökme, parmak kesme. Ayrýca kadýnlara tecavüz edilmiþ, engellilerin sakat yerleri hedef alýnmýþ, çocuklar bile tavana asýlarak dövülmüþ.

Amerikan ordularýnýn baþý olan Baþkan George W. Bush’a göre “iþkenceciler birkaç kiþi”ydi. Bush, haftalýk radyo konuþmasýnda: “Irak’taki görevimiz sürecek. Ülkeyi caniler ve katillerin merhametine býrakmaya niyetimiz yok. Özgür ve istikrarlý bir Irak kurulmasýna yardýmcý olmaya kararlýyýz.” diyordu.
üç ay Amerikan iþkencesi altýnda kalan ve sonra hiçbir suçlama yapýlmadan serbest býrakýlan Abdülrahman Muhammed Salih’in sözleri tüm gerçekleri olanca açýklýðýyla göstermektedir: “Tek istediðim, Amerikalýlarýn gitmesi. Çektiklerimizin tazminatý budur. Onlar tüm uygarlýðý yok etmeye gelmiþtir.”

Amerikan kontrol noktalarýna yaklaþtýklarý için aralarýnda hamile kadýnlarla zihinsel engellilerin de bulunduðu yüzlerce sivil öldürülmüþ, binlerce sivil yaralanmýþ.
Þubat 2005’te Amerikan konvoyunun yakýnýnda koþtuðu için vurduðu Iraklý o yolda dilenen bir zihinsel engelli çýkmýþ. Eylül 2005’te iki Amerikan askeri kendilerine yaklaþan bir araca makineli tüfekle 100 kurþun sýkmýþ. Iraklý erkeklerin hamile eþlerini ya da hasta akrabalarýný hastaneye yetiþtirmek için aceleyle sürdüðü araçlar pek çok kez hedef olmuþ.
Wikileaks kurucusu Julian Assange, “Savaþ suçlarýna dair çok güçlü kanýtlar. Afganistan’la kýyaslandýðýnda Irak’ta beþ katý fazla öldürme, daha büyük bir kan gölü var” dedi.
Sýzdýrýlanlar arasýnda Amerikan ordusu askerlerinin kontrol noktalarýnda ve operasyonlar sýrasýnda sivilleri öldürdükleriyle ilgili de pek çok belge de yer alýyor. Söz konusu bu sivil ölümlerinin bir çoðu kamuoyuna yansýmayan ölümler. 2007 yýlý Temmuz ayýnda meydana gelen bir olayda sivil olan 26 Iraklýnýn bir helikopterden açýlan ateþle öldürüldüðü de faaliyet raporlarýna kaydedilmiþ.
Ýþgalci ABD askerleri Irak’ýn Hadisa kasabasýnda çoluk çocuk 24 sivili soðukkanlý biçimde öldürdüler (Katliam yaptýlar). Erbaþ Humberto Mendoza “vur” emrini, komutaný çavuþ Frank Wuterich’den aldýðýný itiraf etti. Hadisa kasabasýnda 19 Kasým 2005’te giriþilen bir operasyonda erbaþ Mendoza: “Bir evin kapýsýný çaldýk, deniz piyadeleri bekliyordu. Çavuþ Wuterich, kapýyý açtýklarýnda ateþ açýn, dedi. Ateþ edip antrede duran bir erkek çocuðunu öldürdüm. Bir baþka evde yatak odasýnýn kapýsýný açtýðýmda kadýn ve çocuklar gördüm. Dýþarý çýkýp erbaþý Stephen Tatum’a, sadece kadýn ve çocuklar var, dedim. O da, güzel, öldür onlarý, dedi. Evin ön cephesine döndüm, arkamdan kapý açýldý ve bir gürültü koptu. Öðleden sonra geri dönünce bir oda dolusu cesetle karþýlaþtým.” ( Radikal Gazetesi, 1 Eylül 2007, Cumartesi)
Hadisa Katliamýndan saklanarak yaralý kurtulan 10 yaþýndaki Ýman, yaþadýðý dehþeti þöyle anlattý: “Okula gitmek için kalktým. Babam namaz kýlýyordu. Dýþarýdaki bazý patlama seslerinin ardýndan askerler evimize girdi. Dedemin ve ninemin odasýna bomba attýlar. Annemi gözümün önünde katlettiler. Teyzemi kucaðýndaki bebekle, dayýmý ise evden kaçmaya çalýþýrken vurdular. Bacaðýmdan yaralandým. Sadece ben ve kardeþim Abdurrahman kurtulduk. Çok korkmuþtuk. Kýmýldamaktan bile çekindik. Yakýnlarým hemen ölmedi. Amerikalý askerler gidince ailemin inleyerek ölmesini seyrettik.”

AMERÝKA’NIN IRAK FÝYASKOSU
Eylül 2007’de Ýngiliz baðýmsýz araþtýrma kuruluþu Opinion Research Business, Irak savaþýnýn toplam zayiatý konusunda yaptýðý araþtýrmada, Iraklý kaybýnýn bir milyonu aþtýðýný duyurdu. Washington Post’un deneyimli Pentagon muhabiri Thomas E. Ricks, “Fiyasko” adýyla yayýmlanan kitabýnda, ABD açýsýndan iþlerin nasýl sarpa sardýðýný, Irak’a Özgürlük Operasyonu’nun Iraklýlarý nasýl Saddam Hüseyin’i bile aratacak hale getirdiðini anlatmaktadýr. Amerikan yönetiminin savaþý ele alýþý ve iþgali sürdürme konusundaki beceriksizlikleri üzerine kurgulamaktalar. Orduya yönelik eleþtirilerdeyse, özellikle iþkence ve kötü muamele skandallarý üzerinde durulmaktadýr. Irak’taki Amerika için sýkça “züccaciyeci dükkanýndaki fil” benzetmesi yapýlmaktadýr.
Amerikan yönetimindeki birimler arasýndaki ahlaksýz çekiþmelerin Hollywood senaristlerinin hayal gücünden ibaret olmadýðý da görülmektedir. Farklý “þahin” gruplarýn iç çekiþmelerinde iþinin ehli memurlarýn önü kesilirken faturanýn Irak halkýna kesilmesi acý bir gerçek olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Amerikan askerlerinin “spor olsun” diye suçu kanýtlanmamýþ Iraklý tutuklularý yere yýðýlana kadar dövmeleri ya da çelik beysbol sopalarýyla kemiklerini kýrmalarý raporlara geçen vahþet sahnelerinden sadece birkaçýdýr.
Acý gerçeklerden biri de, kamuoyunun þiddeti ne kadar kanýksadýðý: Ýkinci Felluce Savaþý’nda (Kasým 2004) bir camiye giren Amerikan deniz piyadesinin yerde yatan yaralý ve silahsýz Iraklýyý öldürmesinin video görüntüleri, dünya kamuoyunda pek yanký bulmadýðý gibi bugün o korkunç olayý hatýrlamamýz için hafýzamýzý zorlamamýz gerekmektedir. Bu duygu erozyonunun günümüzdeki yansýmasý ise artýk “küçük zayiatlý” bombalamalarýn, haber deðeri bile taþýmamasýdýr!
“Irak’a özgürlük” adý altýnda baþlatýlan savaþ, Irak halkýnýn tarihine, kültürüne, ulusal kimliðine ve varlýðýna yönelmiþ bir þiddete dönüþtü. Ülkede on binlerce masum sivilin katledileceði, bir o kadarýnýn sakat kalacaðý, ülkenin mezhep çatýþmalarý karanlýðýna teslim gömdüðü felaketin baþlangýcý oldu. 20 Mart 2003’ten bu yana ülkede þiddet ve saldýrýlarýn yaþanmadýðý gün olmadý. Ýþgal öncesinde bir arada yaþayan Iraklýlar arasýndaki mezhep farklýlýklarýný gün ýþýðýna çýkararak kardeþ kavgasýnýn fitilini yakan ABD ve Ýngiltere oldu. Samarra’daki Askeriye Türbesi’ne yapýlan provokasyon, mezhep çatýþmalarýnýn baþlangýcý olarak kabul edilmektedir.
IRAK’IN TARÝHÝ YAÐMALANDI
Baðdat daha düþmeden iþe koyulan yaðmacýlarýn Amerikan askerleri tarafýndan engellenmediði, hatta yönlendirildiðini gören çok insan vardýr. Aralarýnda Independent’in ünlü muhabiri Robert Fisk’in de bulunduðu birçok güvenilir kaynak, yaðmacýlarýn, mavi beyaz otobüslerle þehre geldiðine ve ellerindeki haritalarda belirlenen binalarý, Amerikan askerlerinin gözleri önünde yaðmaladýklarýna þahit olmuþlardý. Bu binalardan bazýlarýnýn duvarlarý da bizzat Amerikan tanklarý tarafýndan yýkýlmýþtý. Ýçinde yüzlerce yýllýk elyazmalarý bulunan Evkaf Kütüphanesi, Milli Kütüphane ve sahip olduðu emsalsiz tarihi eserlerle dünyanýn en önemli müzelerinden biri olarak gösterilen Irak Ulusal Müzesi de yine bu “otobüslü-haritalý” insanlar tarafýndan yaðmalanýp yakýlmýþtý. Hangi binalarýn yaðmalanmasý, hangilerinden uzak durulmasý gerektiðini gösteren bu haritalarýn yaðmacýlarýn eline nasýl geçtiði, yaðmacýlarýn geldikleri otobüsleri nereden bulduklarý ya da bu otobüslerle birlikte geldikleri insanlarla bu kadar koordineli çalýþmaya nasýl karar verdikleri konusundaki birçok soru ise hâlâ cevabýný aramaktadýr.
Müzedeki emsalsiz tarihi eserlerin yaðmalanmasý planlý bir þekilde yapýlmýþtý: olayýn þahidi Robert Fisk, yaðmacýlardan bazýlarýnýn, anahtarlara sahip olduklarýný belirtmiþti. Bir müze görevlisinin söyledikleri ise bütün bu olup bitene bambaþka bir boyut getirecek türdendi: O, Amerikalý askerlerin yaðmacýlar gelmeden önce, üç saat boyunca müzede gezindiklerini söyledi. Müzenin bahçesindeki Babil arkeolojik yerleþiminden esinlenerek yapýlmýþ dev giriþ kapýsýnýn üzerindeki kocaman delik de yine bir Amerikan tankýnýn iþidir. ABD Savunma Bakaný Donald Rumsfeld’e, tüm dünyada büyük tepki uyandýran bu tarih ve kültür talanýnýn nasýl olup da engellenmediði sorulduðunda alýnan yanýt, belki de her þeyi açýklar niteliktedir. Basýn toplantýsýnda, bu tarz sorularýn sorulmasýndan duyduðu rahatsýzlýðý gizleme gereði hissetmeyen Rumsfeld, gazetecileri azarlar bir tonda: “Sadece özgür insanlarýn suç iþleme özgürlüðü vardýr.” þeklinde konuþtu.

The Guardian yazarý Seumus Milne: “Irak felaketi sadece hatalar ve planlama eksikliðinden deðil, halkýn iþgale direneceði gerçeðini inkârdan da kaynaklandý.” demektedir. Yazara göre, bugün Iraklýlarýn çoðunluðu, ülkede hüküm süren þiddet ortamýný yabancý askerlerin (Ýþgalcilerin) varlýðýna baðlamaktadýr. Iraklýlarýn 85% (Iraklý Kürtler hariç) bu askerlerin derhal çekilmesini istemektedir.

Birleþmiþ Milletler silah denetçilerinin eski Baþkaný Hans Blix, Ýngiliz The Guardian gazetesinde iþgali ve sonuçlarýný þu sözlerle deðerlendirmekte: “Irak’ýn iþgali, Irak için, Amerika için, Birleþmiþ Milletler için, hakikat ve insanlýk onuru için bir trajediydi. Savaþýn tek kazancý, Saddam Hüseyin gibi katil bir despotun devrilmesi oldu. Saddam Hüseyin iktidarda kalsaydý, kendi halkýna zulmeden, ancak dünya için tehdit oluþturmayan, baþka bir Kaddafi ya da Castro olacaktý. 10 yýl süren yaptýrýmlar (ambargo), Irak’ý zaten dize getirmiþti. Savaþýn hedefi (Sözde) kitle imha silahlarýný yok etmekti. Çünkü baþka türlü bu savaþý halka kabul ettirmenin yolu yoktu.”
Irak’ta 500 ayrý tesisin 700 kez denetlendiðini ve kitle imha silahý bulunamadýðýný belirten Blix, yazýsýna þöyle devam etmekte: “Kitle imha silahlarý mevcut olmadýðý için yok edemediler. El Kaide’yi de ortadan kaldýramadýlar. Çünkü El Kaide, Irak’a iþgalden sonra geldi. Üçüncü hedef de Irak’a demokrasi getirmekti. (Getirilen ise Kan, Ölüm, Gözyaþý ve Kargaþa olmuþtur). Irak tüm bölgeye örnek olacaktý. Bu þimdiye kadar baþarýlamadý. Irak’a, demokrasiden daha fazla terör getirdi. Savaþýn açýkça telaffuz edilmeyen diðer bir hedefi belki de Ýsrail’in güvenliðini artýrmaktý. Bu da baþarýlamadý, zira savaþ Ýran’ý güçlendirdi. Bu trajedinin sorumluluðu, gerçekleri görmezden gelenlerin boynundadýr.”

IRAK ÝÞGALÝNÝN GEREKÇESÝ PETROLDÜ
ABD ve Ýngiliz iþbirliðiyle 20 Mart 2003’te “Irak’a Özgürlük Operasyonu” adý altýnda baþlatýlan Irak iþgali, her geçen gün biraz daha artan bir þiddetle günümüzde de devam etmektedir. Irak’ta yasaklanmýþ kitle imha silahlarý bulunduðu bahanesiyle baþlatýlan operasyonun/iþgalin, aslýnda Irak petrollerine yönelik olduðu daha iþgal baþlamadan, gündemdeki yerini almýþtý. Hatta bu süre içerisinde iþgalin gerçek nedenleri gerek resmi gerekse de gayri resmi aðýzlardan birçok kez kaçtý.
Ýþgal sýrasýnda Ýngiltere Baþbakaný Tony Blair, “Irak’ýn Özgürlüðü Operasyonu’nun amacýnýn, Irak petrolünün yine Irak halkýna geri verilmesi” olduðunu söyleyerek içimize su serpmektedir. Yani Irak petrolünün çok uluslu þirketler aracýlýðý ile Irak halkýna geri verilmesi... Örneðin Shell, Chevron ya da Halliburton. Burada atladýðýmýz bir þey mi var acaba? Acaba Halliburton aslen bir Irak firmasý olabilir mi? Halliburton’un eski direktörü olan Amerikan Baþkan Yardýmcýsý Dick Cheney, acaba gizli bir Iraklý mý?!
Amerikan ekonomisini tam 18 yýl boyunca yöneten Merkez Bankasý Baþkaný Alan Greenspan, “Türbülans Yýllarý: Yeni Bir Dünyada Maceralar” isimli kitabýnda Irak’ýn iþgal gerekçesini ilk kez açýk dille ifade etti. “Herkesin adý gibi bildiði ama bir türlü kabul etmediði þeyi size açýkça söyleyeyim: Irak Savaþý petrol için çýktý. Saddam Hüseyin’in Ortadoðu’daki petrol stoklarý için bir tehdit oluþturduðunu düþünüyorduk. O yüzden kendisini devirmeye ve petrolü garanti altýna almaya karar verdik.”
Amerika ve Ýngiltere, Irak’ýn iþgali ve Petrolü ele geçirilmesi operasyonuna koyduklarý ad (Kod) Irak’ý Özgürleþtirme Operasyonu’nun Ýngilizcesi olan “Operation Iraqi Liberation” sözlerinin baþ harflerinin kýsaltýlmasýndan meydana gelen “OIL” kelimesinin anlamý petrol dür. Zaten amaçlarý da bu deðil miydi ? Yoksa mazlum Irak halkýný zalim ve diktatör Saddam’dan kurtarmaya mý geldiler zannettiniz ?
Amerikan ordularýnýn baþý olan Baþkan George W. Bush, açýk ve net bir mesaj veriyordu: “Irak Özgürlüðe Kavuþturulacak.” (“Irak Will Be Liberated”) Belki de demek istiyordu ki, Irak’lý insanlarýn vücutlarý öldürülse bile, ruhlarý özgür olacak. Evet bugün Irak’lý insanlarýn vücutlarý deðil ruhlarý özgür!!!!
Þayet bu insanlýk ayýbýna sessiz kalýrsanýz, bilin ki sýra size de gelebilir!..

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...