1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

VATAN NERESÝ

site Bakimda

Güngör YAVUZASLAN

Ýnsan vatanýný sever. Aziz dostum Irak Türklerininmeþale ismi Sadun Köprülü tarafýndan bana hediye edilen bir eserin ismi. IrakTürkmen Cephesi Türkiye Temsilciliði tarafýndan hazýrlanan “Ýnsan Vatanýný Sever” adlý kitap, 14 Temmuz1959 Kerkük Katliamýnýn 50. yýlý nedeniyle yayýnlanmýþ. Evet, her insanvatanýný sever. Her insan bayraðýný sever. Ýnanç sahibiyse dinini,peygamberini, kitabýný ve tanrýsýný sever. Özünde sevgidir yaþamak.

Vatan Nedir ‘’FÝLÝSTÝN’ e soralým

Gelin Gazze’de küçük Fatýma’ya soralým Vatan nedir?Diye. Abluka altýnda gözünün gördüðü duvarlar arasýndadýr vatan. Vatan açkalmaktýr, vurulmaktýr, sürülmektir, vatan ona Ýsrail askerinin zulmüdür. Vatanduvarý kurþun izleri ile dolu bir okuldur. Vatan intifada sabanla attýðýtaþlardýr. Vatan ay-yýldýzlý ülkenin ona verdiði güvendir. Anadolu’da birmillettir Vatan ona adý Türkiye.Ne güzel anlatmýþ Yaser Arafat, Birleþmiþ Milletler’de konuþma þansýyakaladýðý bir günün ardýndan, Rauf Denktaþ’la aralarýnda geçen bir diyalogdasöylediði þu sözlerle hatýrlayacaðým: “Senin arkanda kocaman bir Türkiye var,benimse öldüðümde gömüleceðim bir topraðým bile yok!”Vatan gömülecek topraktýr.

Ey güzel’’KIRIM’’

Bir gece Rus askerleri tarafýndan hunharca evindenalýnýp uzaklara, baþka yerlere gönderilmektir belki vatan Kýrým Türkleri için.17 Mayýs’ý 18 Mayýs 1944’e baðlayan gece Kýrým yarýmadasýnda yataklarýndankaldýrýlan Kýrým Tatarlarý, hazýrlanmalarý için yalnýzca 15-20 dakika zaman veancak ellerinde taþýyabilecekleri kadar eþya almalarýna izin verilerek hayvanvagonlarýna yüklendiler. Pek çoðunda oturmaya yer kalmayacak derecede insanladoldurulan vagonlar dýþarýdan mühürlendiler ve en az üç-dört hafta sürecek olanyolculuða çýkarýldýlar. Vatan bir sýzý oldu içlerinde özlemle. Uzak gurbetellerde annelerin masalýnda yaþadý vatan.Nininilerinde büyüdü vatan Türkçeoldu, dil oldu bebelere. Yýllar sonra dönüþ yolunda söylenen Türkü olduvatan’’Ey güzel Kýrým’’Vatan ‘’BALKAN ELLERÝNDE GÖÇ’’ tür

Kýrkpýnar meydanýndan çýksan yola adým adým varandýrer meydanlarý. Pehlivanlar diyarý Deliorman’dýr, Dedeaðaç’týr Vatan. Selanik’teAta’nýn evidir Vatan. Uzatsan kulaðýný türküler söyler sarý saçlý, mavi gözlü Mustafa’’manastýrýnortasýnda var bir havuz, caným havuz’’vatan havuzdaki sudur. Üsküp’te elinitutan çekik gözlü çocuktur vatan seni çarþý-Pazar geziren.Kosova çarsýsýndaiçtiðin kahvenin tadýdýr vatan. Vatan Saraybosna’da ezan sesidir kulaðýndanameðlerle.Vatan Silistire’de dinlediðin bir Dede Korkut öyküsüdür sana.VatanÝskeçe’de kýldýðýn ikindi namazýdýr sana.Vatan kalbinin attýðý yerdir sana.

Yavru Vatan’’Kýbrýs’’

Bir gün aðarmasýnda Beþparmak daðlarýnda salýnankaranfillerdir vatan.Anadolu’nun dörtbir yanýndan kopup gelenMehmetler-Hasanlar- Hüseyinlerdir vatan. Dayanýp Rumun zülmüne sabýr edipyýllarca 74 yýlýnda Temmuz ayýnda Girne’de karaya çýkan deniz yýldýzlarýdýrvatan.Yürüyüp ada da adým adým kanlarýyla tarih yazan Mehmetçiktir vatan.VatanDr.Fazýl Küçük’le mücadele, Denktaþ ile Cumhuriyettir kurulan. Al bayraðýnyanýnda, beyaz bayraktýr allý-yýldýzlý yanyana kardeþçe vatan. Vatan’ýn adýKýbrýs’týr Anadolu’dan Akdeniz’e bir ceylan yavrusu gibi uzanan atlas atlasiþlenen sevdanýn adýdýr vatan.

Vatan’’KERKÜK’te bir hoyrattýr

Yüreði yanýk bir hoyrattýr vatanTürkmeneli’nde.Telafer’de elleri nasýrlý anadýr vatan.Kerkük kalesinde söylenenhoyrattýr vatan.Tazehurmatu’da alný açýk yardýr vatan.Altýnköprü’de yapýlanzulme dik duruþtur vatan. Ölen canlardýr belki ama ölmeyen vatandýr Türkmene.Vatan Erbil çarþýsýnda Kayseri Pazarýdýr öz be öz Türkçe seslerle.Vatanözlemdir yýllarca söylenen feryat ile. Bekledim can kardeþ, seni bekledim.Zulüm geldi, sürgün geldi, katliam geldi sen gelmez oldun ey kavim kardeþferyadýdýr vatan.Vatan yanýk tenli Türkmen balasýnýn hoyratýdýr’’ölmezem,ölmezem,Türkmenem, ben ölmezem, vatan benem, ben vatanam, ben ölmezem,canýmalsa hain eller, vatanýmdan baþka yerde ben ölmezem’’

KARABAÐ’dýrvatan

Kaldýrsan baþýný Kafkaslara bir kara yazý görürsünKarabað’da. Vatan esir topraktýr düþman elinde.Hocalý’da akýtýlan kandýrvatan.Nurlu ve mukaddes bir kandýr akan topraða.Vatan Bahtiyar Vahapzade’dirTenha Mezarlarda yatan. ben Vahabzade deðilim milettimin diliyim” diyendirvatan.Hazal gölünün kýyýsýnda sürgün bir Karabað gaçgýnýdýr vatan.Boynu bükükyüreðinden aðlayan saçlarý kýnalý gelindir vatan.Vatan yemyeþil bir daðdýrHankendi'de uzaklarda da olsa bir gün bayrakla sarýlacak. Vatan bir Milletinkurduðu bin devlettir. Azerbaycan-Türkiye’dir vatan.

Vatan ‘’AHISKA’dýr

Ahýska bir gül idi gitti. Bir ehli dil idi gitti,Söyleyin Sultan Mahmud'a Ýstanbul kilidi gitti.Vatan Ahýska’ya vurulankilittir. Türk olmaktýr vatan Ahýska’da. Beklemektir Anadolu’yu asýrlarca vatandeðmesin namert eli diye.1944 yýlýnda sürgünde Kýrýmlý kardeþlerine yoldaþ,kader arkadaþý olmaktýr vatan. Vagonlarda üst üste gönderilmektir Sibirya’nýnbuz çöllerine vatan beyaz bir örtüdür eve duyulan hasretle. Vatan alný kýrýlýkAhýskalý bir anadýr bize, iþkenceyi, sürgünü görmüþ nasýrlý yüreðiyle. Vatanelleri öpülesi "Ak-Sýka"lý Hasan emmidir.

Vatan ’DOÐU TÜRKÝSTAN’dýr

Urimçi’de sabah namazý uyanýp sessiz bir ezanlaKabe’ye durmaktýr vatan.Kaþgar’da halýya iþlenen Toros ilmiðidir vatan.GörüpÇin’in kýzýl zülmünü etini, kemiðini, derisini verip bedenin canýný, ruhunuvermemektir vatan.Ýnce uzub bir yoldur ayrýlýþta Vatan’’Millet için vatandargidiþtir’’sürgün ellerinde aç, susuz kalmaktýr vatan.Vatan Ýsa YusufAlptekin’dir, Mesut Sabri Baykozi, Mehmet Emin Buðra’dýr vatan Gök Bayrak’ta.Vatan tanklarýn önüne kendini atan Uygur kadýnýdýr. Namusunu, benliðiniezdirmeden düþüp kalan vatan yürekli kadýn.Vatan’’VAN’dýr

Aziz Türkiye’dir vatan.81 ilinde bayrak bayrakdalgalanan al-yýldýzdýr vatan. Düþse dara, afet görse bir yaný sarýp sarmalayancandýr vatan. Ayrý, gayrý bilmeyen topraðýn insanýdýr vatan. Deprem sonrasýsýrtýndakini çýkartýp’ ’sen orda üþüyorken ben sýcak duramam’ ’diyen beniminsanýmdýr vatan. Akýn akýn yollara düþen bir cana sarýlan maden iþçileridir Erciþ’tebeyaz melekler diye. Vatan nedir diye sorarsanýz bu topraklarda ‘’ÝNSAN ‘’olmaktýr.

Güngör YAVUZASLAN Yazarn dier yazlar (37)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

ZOR GÜNLER

Hits: 12805

1915 tarihimizde en zorlu yýllardan biridir.1. Dünya Savaþý daðýlan Osmanlý ve yedi düvelle …

Devam...

BU BAYRAM

Hits: 9380

Adým neden önemli olsun ki kaderlerimiz bir olduktan sonra. Ben Pakistanlý Ömer, Gazzeli Fatýma…

Devam...

Kerkük’te PKK pazarlýðý

Hits: 9270

Artýk Türkmeneli coðrafyasýnýn hem batýsýnda hem doðusunda bir terörizme dayalý bir Kürt …

Devam...

Musul´u Konuþurken Türkmenleri Unutmak

Hits: 8604

Bizde herkes Ortadoðu uzmanýdýr. Irak’ta Musul’u kurtarma harekatý öncesi anlatýlanlara ba…

Devam...

HALEP ORDAYSA ARÞIN BURADA

Hits: 8177

Palavracýnýn biri baþýna topladýðý üç beþ cahile karþý övünüp duruyormuþ : - Ýþte …

Devam...