1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Teröre Lanet
Þehit Yýldýrým Demirci

site Bakimda

Necat Kevseroðlu

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebeði beyin cerrahi uzmaný Doktor Yýldýrým Abbas Cafer Demirci ve Kardeþi Öðretmen Zeynelabidin Demirci 5 Eylül 2011 Pazartesi günü yatsý vakti, evinin önünde hunharca þehit edilmiþtir.
Bu büyük bilim adamýnýn ölüm haberini büyük üzüntü ile öðrendim. Hemen kendimden sordum, acaba duyduðum bu üzücü haber gerçek mý! yalan mý? hiçte gerçeðe uymayan ve ilgisi olmayan yersiz bir haber. Bir bilim adamý, ülkede misli olmayan bir beyin cerrahi, insanoðlunun, dini, dili neyse hiçte ayýrmadan, bir gözle bakan, hizmet veren, insanlýða hizmet için kendini adayan insan, yoksullarý parasýz muayene, ameliyet eden, akademik bir bilgin, týp alanýnda, özellikle beyinle ilgili zengin bilgisini, yýllar boyu edindiði tecrübelerini týp öðrencileriyle, meslektaþlarýyla yeni týp metotlarýný öðreten, kendisiyle çalýþanlara iyi bir rehber, iyi görüþlü, mantýklý, düþünceli, konuþmalarý latife, güler yüzlü, insanlara kendisini sevdiren, Ýslam dinine baðlý, gizlice yoksullara cömertce yardým eden, dost, akraba aktaran, memleket sever, nadide ve gözde bir bilim adamý, beyin cerrahi olan Doktor Yýldýrým gibi ilim adamýnýn öldürülmesi makuldür! Hiçte akla sýðmayan ve yer yüzünde misli görünmeyen bir cinayet, bir vahþet, lanet teröre, uygulayanlara, uygulandýranlara, bu gibi terör eylemlere göz yumanlara ve insanlýk düþmanlarýna.
Merhum, Dakuk’un, ‘Tavuk’ soylu ve tanýnan meþhur Demirci Aþiretinden olan Kerkük’te ve Dakuk ilçesinde saðlýklý bir nesil yetiþtiren meþhur muallimlerinden ve mürebbilerden olan Abbas Cafer Efendinin oðludur.
Þehidimiz 1961 yýlýnda Kerkük’ün sarýkahya mahallesine baðlý çiniciler sokaðýnda gözlerini dünyaya açmýþtýr. Ýlk, orta, lise öðrenimini Kerkük’te bitirdikten sonra Baðdat Üniversitesinin. Týp Fakültesinden pek iyi notla mezun oldu. Sonradan, ayný Fakültede bilimsel çalýþmalarýný yaptý. Irak’ta Beyin cerrahi Profesörü, Meþhur Dr. Sa’dil el-vitri hocadan Doktora ve yüksek diplomasýný aldý beyin cerrahi uzmaný olarak, Kerkük hastanelerinde insanlýða hizmet etmiþtir.
Þehidimiz, hayatý boyunca, durmadan çalýþmýþ, bütün enerjisini, ilmini, memleket ve insanlýða hizmet etmiþtir; Týp alanýna hasretmiþ, þöhreti sýnýrlarý aþarak yabancý memleketlerin bile takdirine mazhar olmuþ, emsalsiz bir doktor, çok iyi bir ailenin evladý olarak yetiþen Dr. Yýldýrým Demirci’nin terbiyesine, nezaketine zarafetine hayran olmamak imkânsýzdýr.
Bu cinayetin failleri, Türkmen milletinin varlýðýný yok etmeye, çizilen bir yýkýcý terör eylemidir. Toplumu yýldýrmak için, baþta gelen yetenekli doktorlarýný, iþ adamlarýný, çocuklarýný fidye karþýlýðý olarak kaçýrma, sonradan da hunharca öldürmek, Türkmen toplumunu hedef almýþtýr.
Ýþte bilginimizde, bu vahþetin kurbaný gitmiþtir, Teröristlerle yiðitçe direnmiþtir, zilleti kabul etmemiþtir, ölünceye kadar teslim olmamýþtýr, þehitlerin yolunu izlemiþtir, herkese kýsmet olmayan þehitler kervanýna katýlmýþtýr.
Bu mertçe direniþin, arkasýndan hemen tüm Türkmen milleti de ayakta durmuþ, þiddetle yapýlan cinayeti haykýrarak, misli görünmeyen Kerkük'te dev bir protesto gösterisi gerçekleþmiþtir. Þehitlerimizin kaný yerde kalmamak için, faillerin bir gün önce bulunmasýný parlamentodan, merkezi ve yerel hükümetlerinden talep ederek adalete verilmelerini istemiþlerdir.
Bunun yanýnda da, bu cinayetlere ve terör eylemlerine son vermek için Türkmenlerinde diðerleri gibi bir gücü olmalýdýr, bu gücünde bir an önce kurulmasýný, devlet sorumlularýndan istenmiþtir; bu gibi terör eylemlere, dur desin ve kritik durumlara son verilsin.
Þehitlerimize Allahtan rahmet, cennet mekanlarý olsun, Türkmen milletinin baþý sað olsun, ailesine de yüce Tanrýdan sabýrlar dileriz.

Necat Kevseroðlu Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6454

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...