1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Fýrtýna sonrasý..Türkmenler aykýrdý

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ"Fýrtýna öncesi sessizlik" adýnda bir makale yazýmayý uzun süreyidi düþünüyordum,ama birkaç gün önce ünlü Türkmen beyin cerrahisi Dr.Yýldýrým Demici Kerkük’te kardeþi ile öldürülmesi,makalenin yazmasýný gerek koymadý.
Karanlýk odaklar kerkük’te devam eden sakinliðini yaptýklarý planlý suikast sonrasý yeni fena bozdu.
Ardýndan Kerkük Türkmenlerin dev protesto yürüyüþne sahne oldu.Binlerce kiþi sadece bir sorunun yanýtýný bulmak için aykýrdý.
Soru Þu:Acaba Türkmenlerin bilim ve aydýn adamlarýný suikast eylermlerinin arkasýnda kimler duruyor?
Aslýnda bu soru yýllardýr soruluyor,ama yanýtýný bu makalenin yazýldýðý tarihe kadar bulunmadý,çünkü dedik ya karanlýk odaklarý yani bu eylemler hep gecenin gölgesinde kalýr.
Peki ne olacak bu eylemler hep devam mý edecek?
Helbette devam eder!Zira Kerkük süper güçlerin hazýrladýðý sinsi plan içinde büyük bir yere sahiptir.Ve eylemler bu topraklarýn gerçek sahiplerinden boþaltýrýlmaya kadar devam edecek.
Ama dikkat edersini bu eylemlerden Türkmenler en büyük payý alýyor,ndenide besbelli..Türkmenleri savunacak güç yok..Þimdi býrak onu hükümet artýk kendi kurmaylarýný kormu sistemine sahip deðil..
Türkmenler;bu durumdan az kayýpla kurtarýlmasý için çeþitli yöntemlere baþ vurmalýdýr..Deðiþik strateji kullanmalýdýr..Alternetifler hepsi Türkmen siyasi otoritenin masasý üstünde denelmelidir.Zira bügün dünyada yeni araçlar icat edilmiþ,bu araçlar iyi bir þekilde kullanýlýrsa milli varoluþ yolunda iyi sonuþlar verir
Bugün Türkmenler dev bir protesto yaptý ise bunun sonuþ verlimesine kadar düzenli sistametik adýmlar atmalýdýrlar.
Protesto sonuç vermesse baþka yöntenlere baþ vurmalýdýr.Ama ne olur eskiden olduðu gibi çalýþmalarý yarýda býrakmayýn.
Bakýn bugünkü protestonun barýný koparmaya baþladýk Baþkan Nuri el_maliki Türkmen Cephesi baþkaný ve temsilcileriyle acil bir toplatý yaptý..Bu toplantýnýn sonuçlarýný bilmememize raðmen ama helbette Türkmen’in korulmasý yönde adýmlar gelecek günlerde atýlýr.
Sonra Türkmen milletvekilleri parlamento içinde çalýþmalara hýz vermelidirler.Ve böylece siyasi ataklar hep devam ettisin.
Aslýnda bunlar hepsi analizler umarýz birgün geli gerçek olur.
Yalnýz,ortada bir gerçek var; bugün Kerkük’te toluplumun her kesimi ne zaman öldürüleceðini bekliyor!

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...