1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

TARÝHÝNÝ BÝLMEYEN MÝLLETLERÝN KADERÝNÝ BAÞKALARI BELÝRLER

site Bakimda

Ali kerküklü

(Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabýnýn Yazarý)


Tarih, hepimizin bildiði üzere geçmiþte yaþanmýþ olaylarý yer ve zaman göstererek sebep sonuç iliþkisi içerisinde inceleyen bilim dalýdýr. Peki tarih bizler için önemi var mý? Ya nasýl olsa geçmiþte yaþanmýþ olup bitmiþ bizi niye ilgilendiriyor deme hakkýmýz var mý? Artýk geleceðe bakmalýyýz geçmiþe saplanmanýn ne mantýðý var dememiz doðru mu? Tarihte hiç bir millet yoktur ki geçmiþini baz almadan geleceðine yön verebilmiþ olsun. Bir çok dünya milletleri ve ülkelerinde de bunlarý görmekteyiz.
Maalesef bütün bunlar olurken bizler Irak Türkleri olarak tarihimize, deðerlerimize bir türlü sahip çýkamýyoruz. Milletimiz, dost ve düþmanýnýn kim olduðunu bilmelidir, ki ona göre geleceðini yönlendirsin. tarihini yani geçmiþini bilmeyen bir millet, geleceðini de doðru þekillendiremez. Geçmiþte komþularý ile olan iliþkisini bilmiyorsa, bugün hangi konumda olduðunu hesaplayamaz. Doðal olarak geleceði için de saðlýklý giriþimlerde bulunamaz. Yani tarihini bilmeyen milletlerin kaderini baþkalarý çizer. Bu sebeple tarihimizi, yani geçmiþimizi iyi bilmemiz gerekir.

Eðer biz de “Ben Buradayým!” demek istiyorsak; geride unutulmayacak þeyler býrakmamýz, çok çalýþmamýz ve geçmiþimizi (yani tarihimizi), kendimizi (bugünümüzü) iyi bilerek, geleceðimize saðlam adýmlar atmamýz gereklidir. Hedeflerimizin gerçekleþmesi için bütün gücümüz ile çalýþacak, gayret göstereceðiz ve mücadele edeceðiz. Tarihi parlak olan bir milletiz, kendi kaderimizi ve geleceðimizi de kendimiz çizelim. Yani Kaderini ve geleceðini belirleme iradesine sahip olmalýyýz.
Beþeri unsuru teþkil eden millet, birlik ve beraberlik içinde bulunursa, tam bir dayanýþma ile hareket ederse, kolaylýkla hukuki ve siyasi kiþilik kazanýr. Hak, adalet, eþitlik ve özgürlük, millet dediðimiz topluluklarýn esas amacýdýr ve bunlar için de çalýþýrlar.
Milli kültürün temel unsurlarýndan biri dildir. Dil, “milli damgasý en belirli kültür unsurudur, bir “toplum mirasý”dýr. Bu mirasýn, nesilden nesile devredilebilmesini saðlayan dildir. “Dil olmadan hiç bir toplum kurumu ve deðeri geliþemez. Bundan dolayý, kültürün varlýðý ve devamý açýsýndan dil, son derece önemlidir. Türkmen Milletvekilleri, parti, sivil toplum ve kuruluþlarý, medya, aydýn, akademisyen ve yazarlarýnýn büyük çaba ve mücadelesi sonucunda, 16 Aðustos 2011 tarihinde Irak Millet Meclisi’nde Türkmence Eðitim Genel Müdürlüðü yasa tasarýsý geçti. Milletimiz ve geleceðimiz adýna çok önemli bir geliþmedir. Emeði geçen herkese binlerce teþekkürler.

Güçlü olmanýn vazgeçilmez þartý ise güçlü bir ekonomiye sahip olmaktýr. Dolayýsý ile güçlü ve politik baþarýlarýn temeli, güçlü bir ekonomik yapýnýn kurulmasýyla mümkündür. Irak Türklerinin refahý ise ekonomik açýdan güçlü ve baðýmsýz olmayý gerektirir. Irak Türkleri ekonomik yönden saðlam bir alt yapý ve kaynaðýný oluþturmasý son derece önemlidir. Dava adýna ekonomik destek saðlamak için varlýklý Türkmenlere ve Türkmen halkýna baþvurulmalý, bu dava herkesindir. Her Irak Türk’ü davasý için ayda sadece bin dinar verirse, kimseye de minnet etmeden istenen ekonomik alt yapý oluþur.
Buna ilaveten Irak Kürtleri Irak’ýn milli gelirinden % 17 pay almaktadýr, Kürtlere verilen % 17 pay anayasal haksa, 3 milyon Irak Türk’ü de anayasal hak ve eþitlik adýna milli gelirden pay almalýdýr. Bu alýnacak pay Irak Türklerinin ekonomik baðýmsýzlýðýný ve geleceðini güvence altýna alacaktýr. Milli gelirden pay alma hedefi göz önünde tutulmalý ve milletçe bu hak için birlikte mücadele edilmelidir, hak verilmez alýnýr.

Ali kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...