1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Kerkük’te kaçýrma eylemleri, gün ýþýðýda yapýlýyor!

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ


Aslýnda Irak’ýn kapýþma merkezi Kerkük’teki olaylar yön deðiþmeye baþladý.Artýk kentte kaçýrma eylemleri güneþ ýþýðý altýnda yapýlýyor..Her kesim panik içinde..Her kesim endiþeli,zira Kerkük bir çete odaðýna döneceði sinyalini veriyor.
Bu ararlar Kerkük’te kaçýma trafiði hýz kesmiyor,kaçýranlar elini kolunu sallayarak kentteki saygýn kiþileri karýþýyor..Kaçýramadýðýný öldürüp meçhullere karýþýyor,sanki hayal ordusudur.
Biliyor musunuz,ortada alçakçasýna bir senaryo üretilmiþ..Senaryonun Kahramanlarý gerçekten hiç ilgisi yok gibi!.Gerçeði istersiniz,bugüne kadar Irak’ta genel olarak Kerkük’te özel olarak bu çok sayýda insan çeþitli yöntemlerle öldürüldü..kaçýrýldý..Güvenlik güçleri eylemlerin soruþturmasýnda bir delir bulmadan kapatýyor.
Ýþte bu konu aklýmýzý baya karýþtýrýyor,kim bu eylemlerin arkasýnda duruyor?Neden Irak merkezi hükümeti konuyla ilgili net bir açýklama yapmýyor?Acaba ülkede Ýtalya gibi yer altý çeteler mi kuruldu?Kurulduysa kim bu çeteler finansa ediyor!Çünkü sýnýrsýz maddi desteði var,daha önemlisi kullandýðý taktikler çok yüksek seviyeli.Belki de tahmin ettiðimden daha güçlüdürler,istedikleri adamý istedikleri zaman ve yerde alýyorlar!
Bu eylemlerden en büyük zararý tabii ki Türkmenler görüyorlar, zira her kesin sýðýnacak yeri var bir tek Türkmenlerin yok, var ise Türkiye ama bu sýðýnak sýnýr ötesidir.
Irak merkezi hükümet Türkmenleri korumuyor, býrak bunu Türkmenleri kendi karargâhýný korumuyor. Türkmenlerin yaþadýðý bölgelerde otoritesi yok, inanýyor musunuz Kerkük’te bir karakol komutanýný deðiþtirmeye gücü yok.
Ama bu denklem içinde bir eksiklik var çeteler güneþ ýþýðýnda yaptýklarý eylemler hükümete meydan okuma niteliðinde bir davranýþtýr, lakin ortada tarihi bir geçek var hükümetler her ne kadar otoritesel zayýflýk yaþasa da ülkede yapýlan tüm eylemlerde haberdar olduðundan besbelli.
Ayrýca hiçbir güç elini kolunu sallayarak eylem yapma imkaný olamaz,þayet yapýlsa da hükümetin bilgisi dahilinde yapýlýr..Derler ya Bilene bir bilmeye bin!!!

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7824

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...