1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

IRAK TÜRKLERÝ ATA TOPRAÐINI ASLA TERK ETMEZ!!!

site Bakimda

Ali Kerküklü

(Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabýnýn Yazarý)2003 Irak iþgalinden beri Irak Türklerini sindirmek, yýldýrmak, göçe zorlamak ve mallarýný ele geçirmek ve fidye istemek için, kaçýrýlmalarý sýkça yaþanmaktadýr. Kerkük’ün güvenliði ABD ve Kürtlerin denetiminde, kaçýrýlanlar sadece Irak Türkleridir, bunun bir anlamý olmalýdýr. Ayrýca Türkmenlerin Kerkük’ün kaderinde ciddi rol oynamalarýna mani olmak ve onlarý yýldýrmak ve sindirmek amacýyla özellikle tehdit, öldürme ve tutuklamalar yapýlýyor, Türkmenler iþsiz býrakýlýyor ve kamu da çalýþmalarý engelleniyor. Ayrýca Irak Türklerine asimetrik psikolojik savaþ uygulanýyor ve bu savaþýn boyutlarý tahmin edilenden daha büyüktür. Amaç Korkutmak, sindirmek, yýldýrmak, öldürmek, toplum arasýnda güveni sarsmak ve kaos yaratmaktýr. Bugün Kerkük’te Milli Eðitim Müdürlüðü hariç tüm devlet daireleri silah zoru ile Kürt gruplarýn denetiminde. Tüm bunlar göz önüne alýnýp son 8 yýllýk geliþmelere bakýlýnca, bazý güçlerin Kerkük’te gizli siyasi ajandasý olduðu ortada. Ama bu hain eller sevinmesinler, Irak Türkleri yerini yurdunu daðdan ve çölden gelenlere býrakmayacaktýr. Tehdit, korkutma, adam kaçýrma, öldürme, yaðma ve fidye gibi yöntemlerle Irak Türklerini ata topraðýndan göçe zorlamak çok aðýr bir insanlýk suçudur. Irak Türkleri bu topraklarda doðdu, Tarihi, kültürü, eserleri ve mezarlarý buradadýr ve sonsuza dekte bu topraklarda var olacaklardýr.
Petrol zengini Türkmen þehri Kerkük bölgesel ve uluslar arasý öneme sahiptir. Resmi rakamlar bu kentin dünya petrol rezervinin yüzde 7,5’ine sahip olduðunu teyit ediyor. Kerkük’te Petrol zenginliði olmasaydý Kerkük böylesine önem kazanýr mýydý? Kerkük petrol kurbanýdýr ve faturasýný da insanlar canlarý ile ödüyor. 2003’te Ýþgalci ABD Kerkük’teki asker, istihbarat ve sivil idaresini iþgalcilere öncülük eden ve ülkesine ihanet eden Kürt gruplarýna teslim etti. Kerkük’te yaþanan bu olaylar sistematik, düzenli, bilinçli bir þekilde yapýlmaktadýr. Amaç Irak Türklerini göçe zorlamak. Irak Türkleri bölgede silahsýz bir toplumdur, Kendilerini korumak için acilen silahlanmalarý gerekir, silahlý güce sahip olmalýdýr. Her ülke kendi menfaati doðrultusunda bir grubu desteklemektedir, ama Irak Türkleri sahipsiz. Bu milletin sahibi olsaydý bu hallere düþer miydi?
Özgürlük, demokrasi ve insan haklarýna “saygýlý” Ýþgalci ABD ve Ýngiltere Özgürlük ve demokrasi vaadi ile sahneye çýktýlar, ama “Özgürlük ve demokrasi ” oyununun her sahnesinde, insanlýk adýna yüz kýzartýcý görüntülerden baþka bir þey sergileyemediler. Bu topraklarý, mazlum insanlarýn kan, ölüm ve gözyaþlarý ile suladýlar. Ýþgal esnasýnda dünyanýn gözü önünde Irak’ýn binlerce yýllýk kültürü ve tarihi yaðmalandý. Bildiðiniz gibi Ýþgalcilerin asýl hedefi kendilerine ait olmayan Irak’ýn petrol yataklarýna el koymaktý. Amerikan ekonomisini tam 18 yýl boyunca yöneten Merkez Bankasý Baþkaný Alan Greenspan, “Türbülans Yýllarý: Yeni Bir Dünyada Maceralar” isimli kitabýnda Irak’ýn iþgal gerekçesini ilk kez açýk dille ifade etti. “Herkesin adý gibi bildiði ama bir türlü kabul etmediði þeyi size açýkça söyleyeyim. Irak Savaþý petrol için çýktý. Saddam Hüseyin’in Ortadoðu’daki petrol stoklarý için bir tehdit oluþturduðunu düþünüyorduk. O yüzden kendisini devirmeye ve petrolü garanti altýna almaya karar verdik” diye itiraf etmiþtir. Ýþte gördüðünüz gibi bu kan, ölüm, göz yaþý ve insanlarýn hayatýnýn cehenneme dönmesinin sebebi Allahýn belasý petroldür. Kürtler hariç Iraklýlara refah getireceði yerde felaket getirdi. Irak Türkleri de bu felaketten nasibini fazlasý ile aldý.
ABD ve Ýngiltere Irak’ý iþgal ederken Sünni, Þii ve Kürt diye ithal bir proje ile geldiler. Iraklýlýk kimliðini silmek için her yola baþvurdular, tüm oyun ve planlarýný iki mezhep ve bir etnik üzerine kurmuþlardý “böl ve yönet”. Ýþgalciler Irak devletinin tüm kurumlarýný daðýttýlar, Sünni, Þii ve Kürt yani mezhep ve etnik köken üzerine Iraklýlar için sözde özgür ve demokratik yeni bir ülke kurdular. Bugün Irak can güvenliðinin olmadýðý, dünyanýn en tehlikeli ülkesidir. Irak’ta devlet diye bir þey yok. Eline silah alan herkes, kendi hegemonyasýný (üstünlüðünü) ilan edebilmekte. Ciddi bir güvenlik problemi yaþanýyor. Ýþgalden sonra Irak`ta ölenlerin sayýsý 1 milyondan fazla ve 4 milyon Iraklý ise yerinden yurdundan oldu. Bu oyunun adý ise “ Özgürlük ve demokrasi” idi, ama ne özgürlük deðil mi? Allah aþkýna sizlere soruyorum Özgürlük ve demokrasi “þampiyonu” ABD ve Ýngiltere Irak’ta uyguladýðý mezhep ve etnik köken modelini neden kendi ülkelerinde uygulamýyor? Cevap verebilirmisiniz?


Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...