1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Þehitlerimiz Saygýyla Andýk

site Bakimda

Necat KEVSEROÐLU


Bir millet özgürlüðüne ve kurtuluþuna þehitleri sayesinde kavuþur.
Kahraman Türkmen milleti de þehitleri sayesinde zulmün topu ve güllesi karþýsýnda aþýlmaz bir dað gibidir. O dað ki önünde taclar düþer, zincirler kýrýlýr.
Türkmen tarihinin eski ve yeni safhalarýna bir göz atarsak, Türkmen toplumunun özgürlüðü için her türlü zulüm ve tuðyanlara karþý savaþmýþ kahraman þehitlerimiz vardýr.
Þehitlerimiz, Türkmen mücadele sahasýný kanlarýyla suvarmýþlardý, canlarýný milletin kurtuluþu yolunda feda etmiþlerdir.
Türkmen toplumu, fikir ve medeniyetler kýrduðu, hem de tarih boyunca asil bir millet olduðunu þehitlerin yapmýþ olduklarý mücadeleriyle yansýtmýþlardýr.
O þehitler ki, Türkmen milletinin hiçbir zaman zillete boyun eðemez bir millet olduðunu dünyayabildirmiþlerdir.
Ýþte Türkmen toplumunun þehitleri kutsal ülkeleri uðrunda verdikleri mücadeleler neticesidir ki bu günlerde Türkmen toplumu özü, kültürü, siyasi kuruluþlarý dimdik ayakta varlýðýný korumaktadýr.
Temmuz 1959 de þehit edilen gözde adamlarýmýzýn 52. yýl dönümünü saygýyla andýk.
Milli þuura sahip olan þehitlerimiz, bize milli benliðimizi, milli mefküre nedir? Anlattýlar, hakiki idealimiz oldular, siyasi programýmýzý tesbit ettiler ve doðru yolu bizim için kurdular.
Ey þehitler, bu acýklý yýl dönümüde, kanle döþendiðiniz doðru yolun þuuru içindeyiz, sizler bizim iftihar kaynaðýmýzsýnýz, sizinle yolumuzu aydýnlatýp mücadelemize devam edecaðiz, Türkmen toplumu, size sesleniyor, müsterih olun kurduðunuz büyük hedefin yolundayýz.

Necat KEVSEROÐLU Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...