1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

KERKÜK KATLÝAMINI UNUTMADIK

site Bakimda

Ali Kerküklü

Bugün olduðu gibi 52 yýl önce Kerkük’te Irak Türklerini yok etmek için eli kanlý caniler katliam yaparlar. 14 Tem­muz 1959 gü­nü Cumhuriyetin ilk yýl dönümüydü, Ker­kük yü­ze ya­kýn za­fer ta­ký ile süs­len­miþ­ti. O gün ya­pý­la­cak þen­lik ve tö­ren­ler için þe­hir ade­ta bü­yük bir bay­ram ha­zýr­lý­ðý ya­þa­mýþ­tý. Ço­luk – ço­cuk, kü­çük – bü­yük, ka­dýn – er­kek Ker­kük hal­ký mil­li ký­ya­fet­ler için­de kut­la­ma tö­re­ni­nin baþ­la­ma­sý­ný bek­li­yor­du. Ak­þam sa­at 18:00’den iti­ba­ren halk cad­de ve so­kak­la­rý dol­dur­ma­ya baþ­la­dý. Gi­yi­len mil­li ký­ya­fet­ler­le halk, bay­ram se­vin­ci içe­ri­sin­de tür­kü­ler söy­lü­yor, mil­li oyun­lar oy­nu­yor­du. Sa­at 19:00’da ise res­mi ge­çit baþ­la­dý. Bu ara­da, be­lir­li bir pla­na gö­re ha­zýr­lan­mýþ olan KDP peþ­mer­ge­le­ri ve çoðunluðu Kürt olan Halk Di­re­niþ Ör­gü­tü mi­li­tan­la­rý Türk­ler aley­hi­ne çe­þit­li slo­gan­lar atý­yor­lar­dý. Res­mi ge­çit kor­te­ji Atlas caddesinde 14 Tem­muz kah­ve­si­nin önü­ne gel­miþ­ti ki, bir el ateþ edil­di. Ar­ka­sýn­dan he­men oto­ma­tik si­lah­la­rýn ateþ kus­tu­ðu du­yul­du. Bu gö­zü dön­müþ Kürt ca­ni­ler, oto­ma­tik si­lah­la­rý­ný çý­ka­ra­rak ateþ et­me­ye baþ­la­dý­lar. Ýlk beþ da­ki­ka için­de  kah­ve­nin sa­hi­bi Türkmen olan Os­man Hý­dýr hun­har­ca kat­le­dil­di. Bu ka­til­ler, Os­man Hý­dýr’ýn ayak­la­rý­na ip­ler ta­ka­rak, bir mo­tor­lu ara­ca bað­la­yýp sü­rük­le­me­ye baþ­la­dý­lar. Si­lah­sýz ve sa­de­ce Cum­hu­ri­yet’in ila­ný­nýn bi­rin­ci yýl dö­nü­mü­nü kut­la­ma­ya çýk­mýþ bu­lu­nan Türk­men­ler, oto­ma­tik si­lah­la­rýn ta­ra­ma­sý ile da­ðýl­ma­ya baþ­la­dý­lar. Ka­dýn­lar, ço­cuk­lar pa­nik için­de ko­þuþ­ma­ya ve þaþ­kýn­lýk için­de sý­ðý­na­cak yer ara­ma­ya ko­yul­du­lar. Böy­le­ce 3 gün 3 ge­ce sü­ren ve ta­ri­he “Ker­kük Kat­li­amý” ola­rak ge­çen soy­ký­rým baþ­la­mýþ ol­du.Katledilen, Direklere Asýlan ve Sokaklarda Sürüklenen Türkmenler

 He­men so­ka­ða çýk­ma ya­sa­ðý anons­la­rý dev­re­ye so­ku­la­rak, in­san­la­rýn ev­le­ri­ne ka­pan­ma­la­rý sað­lan­dý. An­cak çok geç­me­den bu ya­sa­ðýn sa­de­ce Türk­men­ler için ilan edil­miþ ol­du­ðu an­la­þýl­dý. Sal­dýr­gan­lar Türk­men­le­rin yo­ðun ya­þa­dý­ðý Ker­kük Ka­le­si’ne ha­van top­la­rý ile sal­dýr­dý­lar, ama ka­le­ye gir­me­yi ba­þa­ra­ma­dý­lar. Bu ara­da da­ha ön­ce­den tes­pit edi­len ev­le­re yýl­dý­rým bas­kýn­lar dü­zen­le­ne­rek, Türk­men­le­rin li­der kad­ro­su­nu tas­fi­ye pla­ný iþ­le­me ko­yul­du. Çok sa­yý­da Türk­men ile­ri ge­len­le­ri, 2. Tü­men Ko­mu­tan­lý­ðý’nca is­ten­dik­le­ri ge­rek­çe­siy­le ev­le­rin­den alý­na­rak, Ker­kük Kýþ­la­sý’na gö­tü­rül­dü­ler. Bu­ra­da ku­ru­lan söz­de halk mah­ke­me­le­rin­de, beþ – on da­ki­ka için­de yar­gý­la­na­rak kur­þu­na di­zil­di­ler. Kürt askerler, su­bay­lar, po­lis­ler ve Kürt si­vil teþ­ki­lat­la­rý ile Kürt ko­mü­nist­ler, KDP peþ­mer­ge­le­ri ele­le ve­re­rek Türk­men­le­ri yok et­me­ye ye­min et­miþ­ler­di.
Bu kana susamýþlar Evlere baskýnlar yaptýlar ve yüzlerce Türkmeni tutukladýlar. Bir kýsmýný barakalara doldurarak, süngü ve dipçiklerle katlettiler. Evlerinden alýnan bazý Türkmen liderleri, ailelerinin gözleri önünde makineli tüfeklerle þehit edildiler. Bu kudurmuþlar Türkmen aileleri ve çocuklarýný bile evlerinde kurþuna dizerek katlettiler. Daha sonra Katledilen Türkmenlerin ayaklarýna ipler takýlarak, motorlu araçlara cesetleri sokak sokak sürüklenildiler. Bazý tutuklularý, ayaklarýna ipler takýlarak, ters yönde hareket eden iki ayrý cipe baðlandý ve böylece iki parçaya ayrýldý. Bazýlarýnýn cesetleri, sokak sokak sürüklendikten sonra üzerlerinden kamyon ve traktör geçirildi. Türkmenlerin aydýn kesiminden ve memleket ruhuyla kalbi çarpan esnaf ve gençlerden ele geçenler akla alýnmaz yöntemlerle öldürülüyor, motorlu araçlarýn arkasýna takýlýyor ve elektrik direklerine asýlýyordu ve kýzgýn güneþ altýnda býrakýlýyordu. kimilerini diri diri topraða gömdüler. Kimilerinin gözlerini oydular, ölenlerin yaný sýra binlerce Türkmen çeþitli biçimde yaralanmýþtý. Bu vahþeti gören bazý kiþiler, aklýný kaybederek çýldýrdý. Hastaneler yaralýlarla doldu; tutukevleri ve hapishanelerde de yer kalmadýðý için bir çok okul, cezaevi haline getirildi. Bu vahþetler devam ederken Türkmenlere ait maðaza dükkan, ticaret merkezleri ve evler, çapulcular tarafýndan yaðma edildi. Can güvenliði yaný sýra, Türkmenlerin mal güvenliði de kalmamýþtý, yaðmacýlar tarafýndan talan edilen ve toplanan Türkmenlere ait eþya ve mallarýn, kamyonlarla kuzey bölgelerine taþýndýðý görüldü. Kerkük’te hüküm süren belirsizlikler arasýnda her tarafta yangýnlarýn yükselmesiydi.
19 Temmuz 1959 günü Ýngiltere’nin Baðdat Büyükelçisi Londra’da Dýþiþleri Bakanlýðý’na þu raporu gönderdi: Irak ordusunun II. Tümenin Kürt elemanlarý da hücuma katýldý ve 15 Temmuz günü boyunca kontrol tamamýyla kayboldu. Bazý Türkmenler kaleye iltica ettilerse de hadiseyi yaratan Kürtler, atýlan havan toplarýyla onlarý oradan indirmek için ölümüne uðraþtýlar.
30 Temmuz 1959 günü Ýngiltere’nin Baðdat Büyükelçiliði, Dýþiþleri Bakanlýðý’na gönderdiði telgrafta Baþbakan Abdulkerim Kasým’ýn tepkisini þöyle anlatýyordu gazetecilere yayýnlamamak kaydýyla verdiði açýklamalarda, ölü sayýsýný 120, yaralýlarýn da 140 kiþiye varabileceðini, bütün bunlarýn da Türkmen olduklarýný söylemiþler.
31 Temmuz 1959 günü Ýngiltere’nin Baðdat Büyükelçiliði, Dýþiþleri Bakanlýðý’na gönderdiði telgrafta basýn toplantýsý hakkýndaki görüþlerini ve gazetelere yansýmalarýný bildiriyordu. Telgraf aynen þöyledir
Baþbakan Abdulkerim Kasým þöyle diyordu; “Bana karþý taraftan öldürülen tek kiþi (Kürt) gösterin. Halk düþmanlarý, vatandaþlarý sokaklarda sürükleyenlerdir. (Bu arada Türkmen kadýn ve çocuk fotoðraflarý gösterdi).”
Alâ Beþir, Baðdat'ta karar merkezlerine yakýn biri olarak, "The Ýnsider" adlý kitabýnda: “1959 yýlýnda petrol zengini, Kerkük þehrinde yeni bir kat­liam yaþandý. Askeri darbenin ve monarþinin yýkýlýþýnýn yýl­dönümünde, Kerkük'ün ticaret ve iþ hayatýný da elinde tutan ve çoðunluðu teþkil eden Türkmen'lere sal­dýrý baþladý. Türkmenlerin evleri ve iþyerleri tahrip edildi ve yaðmalandý. Babalar ve çocuklar dýþarý çýkarýlarak saldýrýya uðradý ve ateþ edildi.”
Kerkük katliamýný yapanlar ve Türkmenleri yok etmek isteyenleri de unutmadýk, 1959’da Kerkük’te Kürt komünistleri, Kürt askerleri ve KDP peþmergeleri silahsýz ve suçsuz Türkmenleri 3 gün 3 gece hünharca katlettiler. Bu olay Amerikan basýnýnda da yanký bulmuþtur. Amerikanýn tanýnmýþ gazetelerinden The Newyork Times Gazetesi bu konuda haber vermiþtir. "Baðdat'ýn 150 mil kuzeyinde olan Kerkük'ün çoðunlu­ðu müreffeh Türkmenlerden oluþmaktadýr. eyleme, çeþitli silahlarla donatýlmýþ sivil Kürtlerle, ordu ile iþbirliði içerisinde olan komünist aðýrlýklý Halkýn Direniþ Grubu (çoðu Kürtlerden oluþuyordu) katýlmýþlardýr. Dün Türkmenleri yok etmek isteyenler, bugünde sahnedeler.
Baþlangýçta, Araplaþtýrma politikasý ile Türk kimliðini eritme ve yok etme çabalarý, günümüzde, yani ABD'nin Irak'ý iþgali ile "Kürtleþtirme" politikasýna dönüþtü. Kürtler, bölgeye/Kerkük'e göç etmeye baþladýlar. Aslýnda, bu göçler bir anlamda teþvik edildi. Kürtler boþ bulduklarý arsalarda ev yapmalarý için bu göçler, o kadar düzensiz ve acele gerçekleþtirilmeye çalýþýldý ki, bu kadar göçü kaldýramayan Kerkük'te Saddam Hüseyin döneminde, Araplar ve Kerkük petrol þirketi çalýþanlarý için yapýlan konutlara, askeri garnizonlara, sosyal tesislere, devlet daireleri ve hatta Kerkük Stadyumu'nun soyunma odalarýna bile Kürtler yerleþtirildi. Binlerce Kürt planlý ve programlý bir þekilde çadýrlarý ile getirildi, Kerkük’e 700 bin Kürt ithal edildi. Dün çadýrlarla gelen bu ithal Kürtler bugün konut sahibi oldular. Kürt gruplarý, devletin tüm imkanlarýný sözde göçmen diye bu ithal Kürtlere seferber ettiler, aþ, iþ, aylýk maaþ ve konut. Kürtler, petrol zengini Türkmen þehri Kerkük’ü sözde Kürt bölgesine baðlamak için her þeyi denediler ve yaptýlar, baþarabildiler mi? Hayýr, bundan sonrada baþaramayacaklar.

2003 Irak iþgalinden beri Türkmenlerin mallarýný ele geçirmek ve fidye istemek için, kaçýrýlmalarý sýkça yaþanmaktadýr. Kerkük’ün güvenliði ABD ve Kürtlerin denetiminde, kaçýrýlanlar sadece Türkmenler oluyor, bunun bir anlamý olmalýdýr. Ayrýca Türkmenler'in kentin kaderinde ciddi bir rol oynamalarýna mani olmak ve onlarý yýldýrmak ve sindirmek amacýyla özellikle tehdit ve tutuklamalar yapýlýyor, Türkmeler iþsiz býrakýlýyor ve kamuda çalýþmalarý engelleniyor. Dünyanýn gözü önünde kanunsuz nüfus kaydýrmasý yapýlýyor, silah zoruyla Kerkük’ün demografik yapýsýný deðiþtiriliyor ve kentin asýl sahipleleri yýldýrýlýp göçe zorlanýyor. Bu durum, modern dünyanýn ve tüm insan haklarý kuruluþlarýn gözleri önünde cereyan ediyor. Türkmenlere yapýlan haksýzlýðý, Katliamý, baskýyý, zulmü ve seçim hilelerine yalnýzca seyrediyorlar, yoksa biz yanýlýyor muyuz? Niye böyle davranýyorlar acaba? Cevap verebilir misiniz?

Türkmenlere Baský, zulüm, tehdit ve katliam yapanlar ve Türkmenlerin varlýðýndan rahatsýz olanlara sesleniyoruz, isteseniz de istemeseniz de biz buradayýz ve hep buralarda olacaðýz, hem de sonsuza dek!!!! Buralar doðduðumuz ata topraklarýdýr.

Þehitlerimizi unutmadýk, unutturmayacaðýz da, þehitlerimizin ruhlarý þad olsun.Ali kerküklü

KAYNAKLAR:


-Nefi Demirci, Sönmeyen Ateþ Dinmeyen Hasret Kerkük, Ural Yayýnlarý 2011
-Erþat Hürmüzlü, Irak’ta Türkmen Gerçeði, Kerkük Vakfý Yayýnlarý 2005
-Suphi Saatçi , Tarihten Günümüze Irak Türkleri, Ötüken Yayýnlarý 2003
-Ali Kerküklü , Oyun Ýçinde Oyun Kerkük, Kumsaati Yayýnlarý 2006
-The New York Times, 21 Temmuz 1959

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...