1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

IRAK TÜRKLERÝ DE MÝLLÝ GELÝRDEN PAY ALMALIDIR!!!!

site Bakimda

Ali Kerküklü

<P>( Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabýnýn Yazarý)Sayýlarý 3 milyon olan Irak Türkleri, Irak rejimleri tarafýndan çoðu zaman yok sayýlan ve asimile edilmek istenen, uluslararasý topluluk tarafýndan da garip bir þekilde göz ardý edilmiþtir. Yüz yýllardýr Irak'ta yaþayan Türkmenler köklü bir geçmiþe sahiptir. 1918’e kadar yönetimde oldukça etkili olan Türkmenler, Irak halkýnýn eðitimli ve aydýn bir bölümünü oluþturmaktadýr. Asýrlardýr Irak'ta önemli bir Türkmen varlýðý bulunduðunu göstermekte ve bölgenin Türk idaresine girmesinden sonra ise Türkmen nüfusu ve etkinliði daha da artmýþtýr. Çok sayýda Oðuz Türkü de Irak'a girmiþ ve yerleþmiþtir.


Türkmenlerin bölgedeki toplumlarla iliþkileri de hemen her zaman dostane ve barýþçýl olmuþtur. Bu toplumlar asýrlar boyunca barýþ ve huzur içinde yaþamýþtýr. Bölgede huzursuzluklar, çatýþmalar ve baskýlar ise, Ýngilizlerin 1914’te Irak’a girmesiyle ve Baðdat’ý Mart 1917’de, Kerkük ve Musul’u ise 1918’de iþgali ile baþlamýþtýr. 


1932'de Irak devletinin Ýngiliz mandasýndan çýkarak baðýmsýzlýðýný kazandýðý günlerde Irak'ýn Milletler Cemiyeti'ne verdiði beyannamede; Irak Türkmenlerinin haklarýnýn korunacaðý, varlýklarýnýn tanýnacaðý, kendi dillerinde eðitim yapmalarýna izin verileceði, Türk dilinin Türk bölgelerinde resmi dil olmasýnýn ötesinde, bu bölgelerde görev yapacak memurlarýn mümkün olduðunca Türk kökenli olacaðý konularýnda güvenceler verilmiþtir. Çeþitli deðiþiklikler geçiren bu anayasa, krallýk rejiminin yýkýlmasý ve cumhuriyetin kurulmasý ile yerini 1958 Anayasasý'na býrakmýþtýr. Yeni anayasa Irak'ý bir yandan Arap anavatanýnýn bir parçasý, diðer yandan ise Araplarýn ve Kürtlerin vataný olarak gösterirken anayasada Türkmenlerden söz edilmemiþtir.


Saddam Hüseyin'in kanlý rejimi boyunca Türkmenler büyük baskýlara maruz kalmýþtýr. Liderleri tutuklanýp idam edilmiþ ya da suni yargýlarla hapiste yatmýþlardýr. Irak hükümetleri devamlý olarak Türkmen nüfusunu azaltmaya çalýþmýþtýr. 1957'de yapýlan nüfus sayýmýnda Irak'ýn nüfusu 6.340.000, sonuçlarý 1958 devriminden sonra, Türkmen nüfusu 567 bin olarak verilmiþtir. 1958 yýlýnda Baðdat'ta yayýmlanan "The Iraqi Revolution 14th July Celebrations Committee" adlý rapora göre de, 1957 sayýmýnda Türkmen nüfusunun 600 bin olduðu ifade edilmiþtir. 1965'te Irak Planlama Baþkanlýðýnýn Sayýmlar Ýdaresince de Türkmen nüfusu 780 bin olarak tahmin edilmiþtir.


 ABD’de yayýmlanan ve saygýn kuruluþlardan olan The Washington Institute for Near East Policy (yakýn doðu politikasý Washington Enistütüsü’nün) 27 Mart 2003 tarihli, 735 numaralý tespit raporuna göre; Belge: ”1957 sayýmýnda ki Türkmenlerin kendi varlýklarýyla kayýt yaptýrabildikleri son sayýmdýr, 567 bin Türkmen (6,300,000 olan ülke nüfusunun %9’u) sayýmý yapýlmýþtýr. Ayný sayýmda Kürtlerin nüfusu 819 bin, yani ülke nüfusunun %13’ü oranýnda çýkmýþtýr. ”


Irak'ta bugüne kadar yapýlan bütün sayýmlar, yýllýk büyüme oraný ve buradaki etnik nüfus daðýlýmýný da göz önüne alýrsak tahmini nüfus etnik yapýya göre þöyledir; Arap 22.400.000, Türk 3.000.000, Kürt 4.000.000, Hýristiyan (Asuri ve Keldaniler) ve diðerleri 600.000.


Musul, Kerkük ve Erbil illeri, Diyala ve Selahattin'in bazý ilçe ve köyleri ile Baðdat'ta yaþayan 300.000'den fazla Türk nüfusunun toplamý bize Irak’taki Türk varlýðýnýn en düþük rakamla iki buçuk milyonun üzerine olduðunu ispatlamaktadýr.


Irak Türk­le­ri, Irak dev­le­ti ku­rul­du­ðun­dan be­ri dev­le­ti­ne, topraðýna ve bay­ra­ðý­na sa­dýk bir top­lum ola­rak þe­ref­li bir geç­mi­þe sa­hip­tir. Türkmenler, devletine silah çekmemiþ ve Irak askerini öldürmemiþtir, savaþlarda vatanýný þereflice savunmuþ ve ülkesi uðruna binlerce þehit vermiþtir, Ýþgalcilere öncülük etmemiþ ve dýþ güçlerle iþbirliði yapmamýþtýr yani Türkmenler ekmeðini yedikleri ve suyunu içtikleri ülkelerine hiçbir zaman ihanet etmemiþlerdir. Irak ta­ri­hi de bu­na þa­hit­tir. Irak Türkmenleri, Irak rejimleri tarafýndan baský, zulüm, iþkence, etnik temizlik, katliamlar ve göçe zorlamaya tabi tutulmalarýna raðmen, ülkelerine karþý sadakat gömleklerini hiçbir zaman çýkarmadýlar.


Bugün 4 milyon nüfuslu Iraklý Kürtler Irak milli gelirinden % 17 pay almakta, ayrýca Türkiye ve Ýran’a açýlan gümrük kapýlarýndan ve kaçak petrolden elde edilen gelir de cabasý. Ya 3 milyon nüfuslu Irak Türkleri! Onlara milli gelirden hiçbir þey yok. Ýnsanýn aklýna o eski atasöz geliyor  “Biri yer biri bakar ondan kýyamet kopar”.  Kürtlere verilen  % 17 pay anayasal haksa, 3 milyon Türkmen de bu haktan yararlanmalýdýr. Irak'ta üçüncü asli unsur isek, ki öyleyiz gözümüzün önüne milli gelirden pay alma hedefini koymalýyýz ve bunun için de millet olarak birlikte hareket etmeliyiz. Malumunuz hak verilmez alýnýr.


Son derece önemli olan bu konu, Türkmenlerin ekonomik baðýmsýzlýðýný ve geleceðini güvence altýna alacaktýr. Milli gelirden pay almak konusunu gündeme getirip halkýmýza anlatmak ve kamuoyu oluþturmak; Türkmeneli TV ve yerel yayýn yapan Türkmen Radyo ve Televizyonu (TERT), gazeteci, yazar, aydýn, Türkmen Milletvekilleri, Türkmen Meclisi ve üyeleri, Kerkük Ýl Meclis baþkaný ve Kerkük Türkmen Ýl Meclis üyeleri, Türkmen partileri, Türkmen Aþiretler ve Ayan Meclisi, Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði, Irak içinde ve yurt dýþýnda tüm Türkmen sivil kurum ve kuruþlarýna büyük görev düþüyor, daha doðrusu herkese görev düþüyor. Bu hakký ve diðer haklarý da elde etmek için miting, yürüyüþ, direniþ, boykot ve gösteri gibi eylemler düzenlenmelidir. Irak’ta Türkmenlerin varlýðýný ve gasp edilen haklarýný dünyaya duyurmak için bu demokratik eylemleri yapmak çok önemli ve etkin bir yoldur. Dolayýsýyla Dünya Irak Türklerinin varlýðýný, yaþadýklarý haksýzlýklarý, maðduriyeti ve Türkmenlere yapýlan insan haklarý ihlallerinden haberdar olur. Mücadele etmeden hak alýnmaz. Irak Türkleri, bugünden tezi yok derhal mücadeleye baþlamalý ve yola koyulmalýdýr! Irak Türklerinin hakký olan milli gelirden pay, eþitlik, adalet ve hakkaniyet adýna alýnmalýdýr. Herkesi göreve çaðýrýyoruz.    


 


                                                                                                               

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...